Arbeidsskadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Arbeidsskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring (arbeidsskadeforsikring) er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer. 

Forsikringen gjelder når skade eller sykdom skjer i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Grov medvirkning fra arbeidstaker kan gi redusert erstatning. Militærpersonell og andre som er pålagt tjeneste for det offentlige, innsatte og pasienter som deltar i arbeid i anstalter og institusjoner, er også omfattet. Staten har ikke forsikringsplikt, men statlig ansatte er like godt sikret gjennom Statens pensjonskasse. Kommunalt ansatte er normalt dekket av forsikring.

Risikobildet

Årlig meldes det rundt ni tusen erstatningstilfeller og erstatningene har ligget på rundt 2,5 milliarder kroner.

Yrkesskadeforsikringen er spesiell ved at det ofte tar mange år før alle ulykker og sykdommer som har skjedd ett gitt år er meldt inn og er ferdig oppgjort i forsikringsselskapet. Endelig skadeoppgjør kan ikke skje før varige skader kan anses stabilisert.

Premieberegning

Den forsikringspremien som bedriftene betaler skal gjenspeile den aktuelle risikoen. Premien kan derfor variere fra en bedrift til en annen, avhengig av hvilken type arbeid som utføres, og graden av gjennomførte HMS-tiltak (helse-, miljø- og sikkerhet).

Yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter stiller klare kriterier for dekning og erstatningsgrenser. Rettspraksis utvikler disse kriteriene og avklarer lovtolkningsspørsmål.

Yrkesskadeforsikringen gjelder ved

  • skade og sykdom som følge av arbeidsulykke (yrkesskade)
  • skade og sykdom som etter folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
  • annen skade og sykdom, dersom den skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Forsikringen gjelder ikke ved

  • ulønnet arbeid og verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner
  • enkeltstående arbeidsoppdrag for privatpersoner
  • arbeid for privatpersoner, når arbeidstiden er mindre enn 10 timer per uke.

Forsikringen gir erstatning for påførte utgifter og lidt økonomisk tap, sannsynlig økonomisk tap i framtida og mén-erstatning. Ved dødsfall kan etterlatte, som avdøde helt eller delvis forsørget, også kreve erstatning for forsørgertap.

Ansvarlig selskap

Det er etter loven det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har på konstateringstidspunktet for skaden som er ansvarlig selskap. Det er en betingelse for forsikringsdekning at arbeidstakeren ikke hadde lidelsen, eller hadde sluttet å arbeide, før loven trådte i kraft 1. januar 1990.

Andre erstatninger

Det kan være at ansatte selv har tegnet personforsikringer, eller at arbeidsgiver har tegnet dette for den ansatte. Personforsikringer som gjelder for denne type skade utbetales i tillegg til erstatningen fra yrkesskadeforsikringen dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Det samme gjelder ytelser fra NAV, men NAV betaler også spesielle yrkesskadeytelser ut over de vanlige trygdeytelsene. Ved beregning av faktiske tap og utgifter tas det hensyn til folketrygdutbetaling ved at det bare er udekket tap som erstattes av forsikringen. Dette skal forhindre dobbel utbetaling i slike tilfeller.

Verd å merke seg

Det har i mange år versert forslag om en yrkesskadereform for å tilpasse yrkessykdomsregelverket til dagens arbeidsliv. Det vil si å erstatte de to nåværende ordningene med èn arbeidsskadeforsikring.

Finans Norge er positiv til en reform som kan gi et mer rettferdig og tidsmessig yrkessykdomsregelverk og ser behovet for en enklere yrkesskadeforsikring. Derfor anses det rasjonelt å slå sammen trygde- og forsikringsordningene.

Forslaget om å opprette en ny, offentlig enhet for behandling av yrkesskadesaker, vil ikke bidra til å nå målet om en enkel ordning. Finans Norge mener at forsikringsselskapene selv bør behandle erstatningssakene når de har solgt forsikring for å dekke risikoen.

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) behandler erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere, og kan bistå ved yrkessykdom eller yrkesulykke, selv om arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring.