Trygderetten

Gå til hovedinnhold

Trygderetten

Trygderetten er et uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger.

Administrativt hører den under Sosial- og helsedepartementet. Trygderetten er ikke en del av trygdeetaten, og forholder seg helt selvstendig til både departementet og denne etaten. Trygderettens oppgave er å behandle ankesaker om enkeltpersoners rettigheter og plikter etter lov om folketrygd m.fl. Trygderetten er klageinstans for kommunale tjenestepensjonsordninger.

Trygderettens virksomhet er regulert i egen lov, trygderettsloven. I medhold av loven er det i tillegg gitt forskrifter som regulerer hvilke kommunale og fylkeskommunale ordninger som har Trygderetten som ankeinstans. Det følger av forskriftene at alle kommunale pensjonsordinger, uavhengig av om de er organisert som egen pensjonskasse, om de er etablert i KLP eller i annet livselskap, bør benytte Trygderetten som klageinstans. Det stilles imidlertid et krav om at pensjonsordningen er omfattet av "Overføringsavtalen i offentlig sektor" for at Trygderetten skal behandle en klagesak.

Etter en revisjon av Overføringsavtalen høsten 2004 er samtlige livselskaper tilknyttet avtalen. Det kan imidlertid fremdeles eksistere noen pensjonsordninger som av ulike årsaker ikke er omfattet av Overføringsavtalen. Ankesaker knyttet til ansatte i eventuelle kommunale pensjonsordninger uten slik tilknytning bør bringes inn for Forsikringsklagekontoret og eventuelt Forsikringsskadenemda.

Ønsker du å sende en klage Dersom du mener din klage overfor et forsikringsselskap i en sak som gjelder kommunal tjenestepensjon ikke har gitt det riktige resultatet, kan det være en god løsning å bringe saken inn for Trygderetten.

Reglene om Trygderettens behandling av saker finnes i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten.

Mer informasjon om klagerett og utforming av en klage til Trygderetten finnes på Trygderettens hjemmesider: www.trygderetten.no

Trygderettens adresse:

Postboks 8022 Dep.

0030 Oslo

Telefon: 23 15 95 50

E-post: trygderetten@trygderetten.no

 

Sist endret: 28.05.09/SHA