Hva påvirker prisen på forsikring?

Gå til hovedinnhold

Hva påvirker prisen på forsikring?

Hovedprinsippet ved forsikring er at flere personer med likt forsikringsbehov inngår en avtale om gjensidig økonomisk hjelp ved et skadetilfelle. Dette er organisert via et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet forsøker etter beste evne å utjevne ulik risiko ved hjelp av prismekanismen. Personer med antatt liten risiko betaler dermed mindre premie enn personer med antatt høy risiko.

Mange prisbestemmende faktorer

For det første teller verdien av den fysiske gjenstand som skal forsikres, og sannsynligheten, eller risikoen, for at et skadetilfelle vil inntreffe. Dernest vil nivået på egenandelen påvirke prisen. Jo høyere egenandel, jo lavere pris.

Boliger

For boliger er bygningens størrelse, bygningsmaterialer, konstruksjon og beliggenhet de viktigste faktorer som legges til grunn ved prisfastsettelse. Ofte gis det rabatt for ulike sikkerhetstiltak.

Motorvogner

For motorvogner tas det hensyn til enda flere prisbestemmende faktorer. Biltype og ikke minst modell, kjørelengde, bosted, forsikringstakerens alder, antall år med skadefri kjøring (bonussystemet) m.m.

Andre forhold

Kundeforholdets varighet og hvor mange forsikringer kunden har i det aktuelle selskap påvirker også premien. I tillegg til de tradisjonelle kriterier, har forsikringsselskapene i de siste årene også tatt i bruk flere faktorer for prissetting.

Enkelte selskaper legger økt vekt på sikkerhetsforskrifter, eksempelvis knyttet til om bil er parkert i separat garasje, om bilen benyttes til og fra jobb, om mobiltelefonbruk, aldersbegrensning for førere av bilen, m.m. Selskapenes sikkerhetsforskrifter kan variere, og det finnes også unntak fra hovedregel om sikkerhetstiltak. Videre gir mange selskaper rabatt for sikringstiltak utover pålagte sikkerhetskrav (f.eks flere røykvarslere i hver bebodd etasje).

Det enkelte selskaps geografiske satsningsområde eller andre markedsforhold vil også være med på å påvirke prisen. Et selskap som nedprioriterer et geografisk område vil kunne prise seg ut av det aktuelle markedet der, for å kunne gi et bedre tilbud i andre markeder. 

At i alt vil prisene kunne variere med flere hundre prosent avhengig av de konkrete forhold. Men generelt gjenspeiler prisen på forsikringen den risiko den representerer. Mange av disse forhold kan påvirkes av kunden selv f.eks. gjennomføring av sikkerhetstiltak og valgt størrelse på egenandelen. 

En ukritisk prissammenligning hvor kriteriene for hva man spør om er diffuse, vil derfor kunne føre galt av sted. Det samme forholdet inntreffer hvis et selskap oppgir pris på de kriterier som legges fram, mens et annet selskap forutsetter at samtlige prisreduserende tiltak benyttes.

Kriterier ved prissammenligning på boligforsikring

 • Areal (grunnflate, beboelsesareal) 
 • Byggemateriale (tre, mur eller betong) 
 • Bygningsmessig standard 
 • Konstruksjon (antall plan) 
 • Garasje (separat eller som del av bolig) 
 • Antall husstandsmedlemmer (antall voksne og barn under 18) 
 • Beliggenhet (by/sted og evt bydel) 
 • Egenandel (ordinær eller forhøyet) 
 • Sikkerhetsforskrifter (rabatt):
  • Minst to brannvarslere pr. bebodd etasje (lovpålagt) 
  • Minst 6 kg brannslukkeapparat 
  • Varmtvannsbereder i rom med sluk 
  • Oppvaskmaskin nyere enn 10 år, står i rom med sluk eller har påmontert mengdeventil/vannstoppventil 
  • Vaskemaskin står i rom med sluk eller har påmontert mengdeventil/vannstoppventil 
  • FG-godkjent tyverialarm til vaktsentral
  • FG-godkjent brannalarm 
  • Overspenningsvern

Kriterier for prissammenligning for motorvognforsikring

 • Bilmerke, modell og årgang 
 • Årlig kjørelengde 
 • Bileier/førerens adresse 
 • Bileier/førerens alder 
 • Ansvarsforsikring med eller uten kasko 
 • Bonusprosent og evt hvilket opptjeningsår innen den aktuelle bonusklasse 
 • Egenandel (kasko) 
 • Sikkerhetsutstyr - rabatter 
  • FG-godkjent alarm 
  • Startsperre 
  • Høytsittende bremsebaklys 
  • Airbag 
  • Hvor bilen normalt står parkert om natten 
  • Antall år føreren/førerne har hatt sertifikat

Lettere å vurdere prisen 

Både fjorårets og årets pris skal vises ved fornyelse av forsikringen. Dermed vil man se om prisen har endret seg fra året før og det blir mye lettere å vurdere tilbudet fra forsikringsselskapet.

Det er svært viktig å merke seg at en sammenlikning av fjorårets og årets pris blir feil for alle de som har gjort endringer i sine forsikringsdekninger siden forrige fornyelse. I slike tilfeller vil kunden kunne trekke gal konklusjon hvis han ser på pristallene alene. Ta derfor eventuelle endringer med i betraktning ved sammenlikningen.


Endringer som kan påvirke prisen på din forsikring

Økt kjørelengde, flere brukere av bilen, skifte av bil, endringer i egenandeler, påbygging av boligen, økning i innboforsikringen, adresseendring, etc, er bare noen få eksempler på endringer i forsikringsavtalen i løpet av avtaleåret som naturlig vil medføre endret pris.

 

Sist endret: 18.05.09/SHA