Forsikringer for industrien

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringer for industrien

Disse forsikringene tegnes av vanligvis av større industrivirksomheter. Vilkårene er i sin oppbygging i hovedsak mer spesialiserte enn forsikringene for mindre bedrifter, som ofte har vilkår som dekker en miks av de vanligst forekommende skadetyper

Brannforsikring

Dekker vanligvis skade på fast eiendom, maskiner og løsøre forårsaket av plutselig og uforutsett brann, røyk sot, lekkasje fra sprinkleranlegg, eksplosjon, lynnedslag og nedfall av fly, samt følgeskader av disse skadetypene.

Utvidet brannforsikring

Dekker vanligvis i tillegg også skade forårsaket av plutselig og uforutsett lekkasje, naturkrefter, ran og innbruddstyveri.

Maskinavbruddforsikring

Dekker vanligvis skade på maskiner og løsøre forårsaket av plutselig og uforutsett  hendelse utover de skadehendelser som er dekket av utvidet brannforsikring.

Maskinavbrudd kan være begrenset til å omfatte skader med ytre årsak. Etter dette er skader forårsaket av tyveri, hærverk, fall, kollisjon eller tilsvarende ytre plutselig og andre uforutsette hendelser vanligvis dekket.

Allrisk-forsikring

Dekker generelt skader forårsaket av plutselig og uforutsett  hendelse. Kun ytre skader er dekket. Allrisk-forsikring kan vanligvis også utvides til å omfatte alle typer skader.

Dekning for andre kostnader

Dekker kostnader knyttet til riving, opprydding og bortkjøring av verdiløse rester etter skade, og kostnader knyttet til forurenset eiendom og jordsmonn. I tillegg dekkes tilleggsreparasjoner og byggekostnader, beskrevet mer detaljert i vilkårene, opp til en viss sum.

Avbruddsforsikring

Dekker økonomisk tap som følge av plutselig og uforutsett  bygningsskade. Avbruddsforsikring vil for de fleste bedrifter være den enkleste og mest lønnsomme løsningen for å sikre opprettholdelse av virksomheten etter skade.

Forsikringsformen gir garanti for finansiell stabilitet selv om produksjonen blir forstyrret eller avbrutt, og sikrer virksomhetens konkurransekraft og markedsposisjon også etter et skadetilfelle. Ved skadetilfelle vil virksomheten være sikret netto overskudd og beholde sin likviditet samt evnen til å dekke faste kostnader herunder kostnader knyttet til virksomhetens ansatte.

Sist oppdatert sept. 2009/SHA