Tema skadeforsikring til sletting

Gå til hovedinnhold

Tema skadeforsikring til sletting

Ord og uttrykk i barneforsikring

Medisinsk invaliditet Tap av eller varig reduksjon i fysisk og psykisk funksjonsevne, for eksempel gjennom tap av en kroppsdel eller funksjonalitet i denne, gir vanligvis en medisinsk invaliditetsgrad.   Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditetstabell gitt av Sosialdepartementet (1997). Vurderingen er rent tabellarisk, det betyr at invaliditetsgraden...

God rådgivningsskikk (eget nettsted)

Profesjonell og etisk god kundebehandling er av avgjørende betydning for kundene og viktig for finansnæringens alminnelige tillit og omdømme. 

Skadetakseringssystemet DBS

Skadetakseringssystemet DBS – Dataassistert skadebesiktigelsessystem – benyttes årlig til nesten 600 000 takster, og benyttes av alle forsikringsselskapene i Norge.

Forsikringer for industrien

Disse forsikringene tegnes av vanligvis av større industrivirksomheter. Vilkårene er i sin oppbygging i hovedsak mer spesialiserte enn forsikringene for mindre bedrifter, som ofte har vilkår som dekker en miks av de vanligst forekommende skadetyper

Sykkelforsikring

De fleste sykkeleiere har forsikring på syklene sine gjennom innboforsikringen. Innboforsikringen har vanligvis en øvre erstatningsgrense, ut fra en vurdering om at hjemforsikringen ikke bør belastes med å dekke tap av spesielt kostbare sykler. Slike må derfor forsikres med en spesiell sykkelforsikring.

Reiseforsikring

Når du er ute på reise bør du ha reiseforsikring som sikring mot økonomiske tap ved tyveri, sykdom, ulykker og andre uhell. 

Hva påvirker prisen på forsikring?

Hovedprinsippet ved forsikring er at flere personer med likt forsikringsbehov inngår en avtale om gjensidig økonomisk hjelp ved et skadetilfelle. Dette er organisert via et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet forsøker etter beste evne å utjevne ulik risiko ved hjelp av prismekanismen. Personer med antatt liten risiko betaler dermed mindre premie enn personer med antatt...

Båtforsikring

Den norske flåten av fritidsbåter representerer store verdier. Drøyt 300 000 fritidsbåter forsikres årlig. 

Boligforsikring

Private boligforsikringer dekker vanligvis de skadene som oftest skjer i boliger og fritidsboliger. Naturskadeforsikring og ansvars- og rettshjelpforsikring er inkludert.

Gode råd ved tvister

Kommer du i en tvist, for eksempel knyttet til omsetning av bolig, er det viktig å komme raskt i gang med forberedelsene. Kontakt forsikringsselskapet først for veiledning, deretter advokat. I følge vilkårene skal du melde fra straks tvist oppstår. Rettshjelpsforsikringen dekker rundt 80 % av rettsutgiftene inntil en fast beløpsgrense, vanligvis 80.000 kroner. Det er fornuft...

Gode sikkerhetsråd for hytta

Her er noen råd med spesiell relevans for hytta. I tillegg gjelder de generelle rådene mot brann, innbrudd og vannledningsskader.

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring er en tilleggsforsikring innenfor de alminnelige forsikringene.

Reassuranse

Gjennom reassuranse, gjenforsikring, overfører forsikringsselskapet en del av erstatningsrisikoen til flere andre selskaper, slik at flere selskaper i realiteten går sammen om å dekke en risiko som er for stor for det enkelte selskap alene. Det selskapet som har overført risiko til andre selskaper står fortsatt ansvarlig overfor forsikringstakeren. Det er spesielle...

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring er en tilleggsforsikring innenfor de alminnelige forsikringene.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke. Den utbetales altså ikke ved uførhet eller død som skyldes sykdom, og er derfor langt billigere enn en livsforsikring. Den kan tegnes for enkeltpersoner, familier eller barn. En vanlig individuell ulykkesforsikring gjelder både i arbeid og fritid og over hele verden.

Forsikring av selveierseksjoner

Valg av forsikringsform for bolighus er viktig for at erstatningsoppgjøret etter en skade skal gå greit. Erfaringer fra forsikringsselskapene viser at mange selveiere i bygning med flere leiligheter ikke har valgt riktig forsikringsform. Det kan bety både ulemper og lavere erstatning. Villaforsikring bør velges for enebolig, del av vertikalt delt tomannsbolig og del av...

Eierskifteforsikring

Mange oppdager skjulte eller ikke oppgitte feil eller mangler ved eiendom etter kjøp er inngått og årlig oppstår mange søksmål knyttet til eierskifte - fast eiendom. Spesielt dreier søksmålene seg om kjøpers krav om omstøtelse av kjøpet eller refusjon av...

Boligbebyggelse. Illustrasjonsfoto

Innbrudd og tyveri

Omfang Hvert døgn skjer det gjennomsnittlig rundt 85 innbrudd og tyverier i boliger, så store at de blir meldt til forsikringsselskapene. Hva dekkes av forsikring? Forsikringsbeviset beskriver hva som dekkes av din forsikring og hva som er holdt utenfor. Generelt dekkes de verdier som er stjålet eller ødelagt, med fratrekk av egenandel. I forsikringsvilkårene er det...

Arbeidsskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring (arbeidsskadeforsikring) er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.