Pensjonsreformen

Gå til hovedinnhold

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen gjelder fra 2011. Reglene både for opptjening og uttak av pensjon blir endret vesentlig. Den viktigste endringen er fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Dess lenger du jobber, dess høyere blir pensjonen.

Med pensjonsreformen menes den store omveltningen av folketrygdens pensjonssystem som i første omgang gjelder innføringen av ny alderspensjon.

Endringene i folketrygden medfører i sin tur behov for endringer i de andre pensjonsordningene. Nytt regelverk for tjenestepensjon, uførepensjon, AFP m.m. vil ikke være på plass før i løpet av 2010.

I tillegg til fleksibelt uttak av alderspensjon, er de viktigste endringene i alderspensjonen i folketrygden fra 2011 innføring av nye opptjeningsregler (for de som er født i 1954 og senere) og nye reguleringsregler for pensjoner.

Samlet pensjon er mer enn NAV-pensjon

Din samlede pensjon kan komme fra flere kilder:

  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). De aller fleste er omfattet av en tjenestepensjonsordning gjennom sitt arbeidsforhold. OTP er minimumsløsningen.
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Privat tjenestepensjon. Innskudds- eller ytelsesordning.
  • AFP. Ordningene blir svært ulike for privat og offentlig sektor fra 2011.
  • Individuelle pensjonsordninger.

Tilpasninger i private ordninger utredes

Tilpasninger i regelverket for offentlige ordninger og AFP i offentlig sektor som konsekvens av endringene i folketrygden har vært på høring. Regelverket for private ordninger utredes derimot av Banklovkommisjonen som kommer med en innstilling 30.04.2010.

Ifølge dagens regelverk kan alderspensjon ikke tas ut før fylte 67 år (eller tidligere kun dersom aldersgrensen i for yrkesgruppen er lavere i henhold til eget regelverk). Banklovkommisjonen utreder om private tjenestepensjonsordninger også skal kunne tas ut tidligere som følge av de nye reglene i folketrygden.

Tidlig uttak av alderspensjon i folketrygden

Alle i årskullene 1944 – 1948 har fått eller vil få brev fra NAV med informasjon om endringene. De fleste som fyller 62 – 66 år i 2011 vil ha rett til å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Det er langt fra alle som kan ta ut alderspensjon fra 62 år. For å kunne ta ut alderspensjon før fylte 67 år må visse vilkår være oppfylt. Mange vil derfor i praksis ikke kunne ta ut alderspensjon pga. for lav opptjening eller som følge av at de er uføre o.a.

Høyere folketrygd ved utsatt pensjonsuttak

Dess lenger du venter med å ta ut alderspensjon, dess høyere blir pensjonen. Ved å utsette uttaket øker pensjonen både som følge av at fortsatt arbeid gir videre opptjening av pensjonsrettigheter og som følge av at utbetalingstiden da blir kortere.  

Minpensjon.no

På nettsiden Minpensjon.no kan du:

  • Beregne din alderspensjon
  • Få oversikt over dine pensjonsrettigheter
  • Finne ut mer om vilkår/krav til å ta ut pensjon
  • Finne ut hvor du kan søke om pensjon