Pensjonsreformen 2011

Gå til hovedinnhold

Pensjonsreformen 2011

Fra 2011 kan de fleste over 62 år ta ut alderspensjon fra folketrygden, forutsatt tilstrekkelig høy opptjening. Den årlige pensjonen blir lavere desto tidligere den tas ut. Tjenestepensjonsordningene og individuelle pensjonsordninger er tilpasset endringene i folketrygden som trådte i kraft fra årsskiftet. Det er også innført en ny AFP ordning i privat sektor som er helt ulik ordningen for AFP i offentlig sektor.

Samlet pensjon kan komme fra flere kilder

 • Folketrygden
 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). De aller fleste er omfattet av en tjenestepensjonsordning gjennom sitt arbeidsforhold. OTP er minimumsløsningen
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Privat tjenestepensjon. Innskudds- eller ytelsesordning
 • AFP. Ordningene blir svært ulike for privat og offentlig sektor fra 2011
 • Individuell pensjonssparing

Pensjonsreformen får litt ulike utslag, alt etter hvor du jobber.
NAV har opprettet en egen informasjonsside (deterdinpensjon.no) som gir deg oversikt over endringene i folketrygden.

Privat sektor

Et endret regelverk for private tjenestepensjoner trådte i kraft fra 2011. Regelverket er tilpasset de endringene som er gjennomført i folketrygden med mulighet for fleksibelt uttak av alderspensjon.

Hovedpunkter i de nye reglene er at du kan

 • ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller senere
 • velge hvor stor andel av pensjonen som skal tas ut, men fleksibiliteten er noe mindre enn i folketrygden
 • ha fortsatt opptjening ved videre arbeid. Det skal lønne seg pensjonsmessig å jobbe
 • fortsette å arbeide selv om du tar ut pensjon
 • velge å ta ut alderspensjon fra privat tjenestepensjonsordning uavhengig av uttak av alderspensjon fra folketrygden og/eller privat AFP. 

Banklovkommisjonen arbeider videre med ytterligere forslag til  endringer  i tjenestepensjonsordningene. Et høringsnotat med forslag til forskriftsendringer som muliggjør økte grenser for individuell oppbygging av tilleggsavsetninger, og en fremdriftsplan for det videre arbeidet i Banklovkommisjonen, ble oversendt til Finansdepartementet i slutten av juni 2011. Forslaget har vært på høring. Høringsuttalelsene finner du på Finansdepartementets nettsider. 

Banklovkommisjonen vil blant annet gå igjennom fripoliseordningen i foretakspensjonsloven på bakgrunn av overgangen til Solvens II – regelverket, og tar sikte på at denne utredningen kan sluttføres i inneværende år og følges opp av Finansdepartementet i 2012.

AFP er tilpasset endringene i folketrygden. Alle som fylte 62 år i desember 2010 eller senere må ta ut ny AFP.

Statlig og kommunal sektor

Det ble besluttet å tilpasse tjenestepensjonsordningene og AFP for ansatte i statlig og kommunal sektor til endringene i folketrygden i lønnsoppgjøret 2009. Tilpasningen går i hovedtrekk ut på at dagens ordning videreføres. Nytt regelverk er på plass for dem som er født i 1953 og tidligere. Regelverket for senere årskull er ennå ikke lagt fram.

Individuelle pensjonsordninger

Regelverket for individuelle pensjonsordninger er også tilpasset reglene for fleksibelt uttak i folketrygden fra 2011.

Sist endret: 03.10.2011/ET