Prognosemodell for alderspensjon i folketrygden

Gå til hovedinnhold

Prognosemodell for alderspensjon i folketrygden

Nye regler for alderspensjon i folketrygden trådte i kraft fra 01.01.2011.

Finans Norges prognosemodell for beregning av ny alderspensjon i folketrygden er oppdatert med nye forholds- og delingstall fra NAV (som ble publisert 22.06.2015) og nytt grunnbeløp (G) i folketrygden som ble vedtatt 01.05.2015, G = 90.068 kroner.

Ulike uttaksaldre og ulik uttaksgrad

Modellen gir prognoser for ny alderspensjon for ulike uttaksaldre (62-75 år), ulike kombinasjoner av gradert uttak (20%, 40%, 50%, 60%, 80% eller 100% uttaksgrad) av pensjon samt med ulike forutsetninger om inntektsnivå, samtidig som det er mulig med fortsatt arbeid (aktivitetsgrad).

I tillegg er det for analyseformål mulig å legge inn ulike grunnbeløp i folketrygden (G), ulike reguleringssatser for fremtidig lønnsvekst (individuelt og generelt) og det er mulig å uttrykke (diskontere) resultatet i forhold til beregningsårets (dagens) kroneverdi.

En viktig bruk av modellen er å kunne sammenligne med beregninger som fremkommer i Ot.prp. nr. 37 om ny alderspensjon i folketrygden. Derfor er også en tidligere versjon av prognosemodellen tilgjengelig under Rundskriv 27/2009 om prognosemodellen (se lenke til høyre).

Den tekniske spesifikasjonen av prognosemodellen som er utarbeidet for bruk i systemprogrammering foreligger også i en oppdatert versjon. 

For beregning av ny alderspensjon i folketrygden basert på enkeltpersoners faktiske lønnshistorikk vises det til www.nav.no.

(Sist revidert 23.06.2015 - med ny versjon av regnearket)