Privat tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Privat tjenestepensjon

Beregning av forventet folketrygd i kollektiv pensjonsforsikring.

Finans Norge har siden 2002 (revidert i 2004) hatt en bransjestandard for beregning av folketrygd i privat kollektiv pensjon. I privat sektor er kun alderspensjon obligatorisk, og kan være enten en ytelses- eller innskuddsordning.

Ytelsesordning

En ytelsesbasert pensjonsordning definerer hvilken pensjon den ansatte er sikret ved pensjonsalder. Pensjonsnivå kan for eksempel sees i forhold til de ansattes lønn. For eksempel vil en tjenestepensjon som skal gi 66 % av lønn beregnes som differansen mellom 66 % av lønnen din (ved pensjonstidspunktet) og det selskapet forventer at du vil få i alderspensjon fra folketrygden.

Felles standard

Forsikringsselskapene har gått sammen om å lage en felles standard for hvordan man skal beregne forventet pensjon fra folketrygden. Her tas det kun hensyn til fødselsår og lønnen du har i øyeblikket, ikke din faktiske (historiske) inntekt. I tillegg kan private ordninger enten legge til grunn at grunnpensjonen utgjør 100% eller 75% av grunnbeløpet i folketrygden.

Resultatet du får er altså ikke nøyaktig det du vil få fra folketrygden den dagen det er aktuelt å pensjonere seg. Det gir imidlertid en indikasjon, og er altså det forsikringsselskapene bygger på når de beregner din tjenestepensjon.

Uføre- og etterlattepensjon

Uføre- og etterlattepensjon er frivillig for arbeidsgivere i privat sektor og beregnes iht. foretakspensjonsloven. Private ordninger har obligatorisk premie-/innskuddsfritak ved uførhet, for å sikre videreføring av alderspensjonsopptjeningen ved uførhet, men dette er noe annet enn uførepensjon.

Fremtidig pensjon fra folketrygden er usikker både fordi den er avhengig av inntekten i hele yrkeskarrieren og fordi reglene for opptjening av rettigheter i folketrygden kan endre seg.