Offentlig tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold

Offentlig tjenestepensjon

I offentlig sektor er alders-, uføre- og etterlattepensjon som hovedregel obligatorisk. De ansatte i offentlig sektor er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse, i livsforsikringsselskaper som leverer offentlige ordninger (DNB Livsforsikring, KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller Storebrand Livsforsikring) eller i en pensjonskasse.

Det ble 16.08.2013 inngått en ny bransjeavtale fra 2014 for beregnet folketrygd mellom tre av de fire leverandørene i Finans Norge som leverer offentlig tjenestepensjon. F.o.m. andre kvartal 2014 vil samtlige fire livsforsikringsselskaper som leverer offentlig tjenestepensjon være omfattet av avtalen.

Levealdersjustering

Hovedprinsippene i bransjeavtalen av 06.08.2010 som de fire aktuelle pensjonsleverandørene i Finans Norge videreføres, men modifiseres ved at det tas hensyn til at det er vedtatt innføring av levealdersjustering av alderspensjonen.

Reglene om offentlig tjenestepensjon fra 2011 ble tilpasset til pensjonsreformen ved innføring av endrede regler om regulering av løpende pensjoner i tillegg til at alderspensjonen levealdersjusteres fra 67 år. Levealdersjusteringen ble med visse begrensninger gjort gjeldende også for allerede opptjente rettigheter pr 31.12.2010.

Nytt dødelighetsgrunnlag

Fra 01.01.2014 har Finanstilsynet vedtatt at nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) skal tas i bruk. Det er naturlig å se dette i sammenheng med innføringen av levealdersjustering. Finanstilsynets krav til dødelighetsgrunnlag fører isolert sett til en betydelig økning både i premier og reserver.

Levealdersjusteringen representerer på sin side en betydelig ytelsesreduksjon. For å unngå at forsikringstakerne påføres unødige svingninger i årlige premier, vil det i avtalen om hvilke pensjonsbeløp som skal forsikres gjennom årlig premie derfor innføres levealdersjustering som dels motvirker effekten av nytt dødelighetsgrunnlag.

Årlig oppdatering

Finans Norge tar sikte på å oppdatere de ”konstruerte forholdstallene” som skal benyttes iht. bransjeavtalen av 16.08.2013 for beregnet folketrygd i offentlige ordninger pr 1. juli hvert år som er NAVs frist for å publisere nye forholds-/delingstall.