Avtalefestet pensjon (AFP) – offentlig og privat

Gå til hovedinnhold

Avtalefestet pensjon (AFP) – offentlig og privat

Fra 2011 ble det innført en helt ny AFP-ordning i privat sektor. Den nye ordningen skiller seg vesentlig fra AFP-ordningen i offentlig sektor.

AFP i offentlig sektor

Tariffpartene konkluderte i 2009 med en videreføring av gjeldende regler for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor med modifiserte endringer til nye regler i folketrygden som ble innført fra 2011.

AFP i offentlig sektor er en tidsbegrenset tidligpensjonsordning, der pensjon avkortes mot arbeidsinntekt utover et toleransebeløp (kr 15.000). AFP i offentlig sektor kan ikke tas ut samtidig med alderspensjon i folketrygden. I privat sektor derimot går AFP over til å bli en livsvarig påslagsordning for alle som er omfattet av ordningen, uten avkortning mot arbeidsinntekt.

Nytt regelverk for offentlige tjenestepensjoner og AFP i offentlig sektor er vedtatt for de som er født i 1953 og tidligere. Regelverket for årskull etter 1953 er ikke lagt frem ennå. For medlemmer av Statens pensjonskasse er ordningene lovregulerte. Tilsvarende regler for ansatte i kommunal virksomhet er avtalefestet gjennom hovedtariffavtalen (og dens vedtekter).

De sentrale bestemmelsene om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte følger av:

1. Lov om Statens pensjonskasse og endringslov til denne

2. Lov om AFP i Statens pensjonskasse

3. Lov om samordning med pensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor

4. Hovedtariffavtalen (og vedtekter) for kommuneansatt

AFP for privat sektor

Fra 1.januar 2011 gikk AFP–ordningen i privat sektor over fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Ny AFP i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene reduseres. Det er altså ingen avkortning mot arbeidsinntekt ved uttak av ny AFP i privat sektor.

Tidligere var reglene for AFP i privat sektor, som i offentlig sektor, en tidligpensjonsordning med avkortning av pensjon mot arbeidsinntekt.

For beregning av AFP, se Minpensjon.no

Mer om ny AFP i privat sektor, se Nyafp.no

Oppdatert: Juni 2014 ET