Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold

Individuell kapitalforsikring

Innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling, i motsetning til en renteforsikring (pensjonsforsikring) som gir terminvise utbetalinger over et avtalt tidsrom. Kapitalforsikring kan være en forsikring med ren risikodekning for død og/eller uførhet og i kombinasjon med sparing.

Det gis ikke inntektsfradrag for innbetalinger til en kapitalforsikring. Det skal skattes av avkastningen på forsikringen, og innestående beløp skal føres som formue. Unntaket er når forsikringen er tegnet som fondsforsikring, dvs med investeringsvalg. Da beskattes ikke avkastningen før ved utbetaling.


Ulike alternativer:

Dødsrisikoforsikring er den enkleste og billigste livsforsikringen. Den passer godt for dem som i en bestemt periode ønsker stor sikkerhet for familien for en lav premie, for eksempel mens de har små barn eller stor gjeld (gjeldsforsikring). Mot en avtalt premie sikres det at et fastsatt beløp vil bli utbetalt hvis dødsfall skulle inntreffe.

Uførekapital tegnes sjelden alene, men gjerne sammen med en dødsrisikoforsikring. Uførekapitalen kommer til utbetaling hvis en blir varig ufør med minst 50 %. Det er også mulig å tegne forsikring som gir fritak for innbetaling i uføreperioden.

Sammensatt livsforsikring gir utbetaling enten ved død før en viss alder, eller utbetaling ved denne alderen. Denne type forsikring (tradisjonelle forsikringer) var vanlig tidligere. Også nye forsikringer som blir tegnet har den samme bakgrunnsidéen, selv om det ikke avtales noen opphørsalder.

Kontoprodukter
Så å si alle individuelle kapitalforsikringer som også inneholder sparing, tegnes i dag som kontoprodukter. Kontoprodukter kjennetegnes ved at forsikringen føres som en slags "konto" der risikopremie (for død og/eller uførhet) og kostnader blir trukket ut fortløpende.

Kontoprodukter har vanligvis ikke et fastsatt opphørstidspunkt (med unntak for opphørende pensjonsforsikring), og risikopremien jevnes ikke ut over forsikringstiden. I motsetning til tradisjonelle forsikringer, som gjerne har fast risikopremie i hele forsikringsperioden, vil risikopremien i kontoproduktene variere med alderen og øke med døds- og uførerisiko.

Kontoproduktene er gjerne fleksible med hensyn til hvor mye som kan betales inn hvert år. Kontoprodukter kan per i dag kun tegnes som individuelle forsikringer.

Fondsforsikring
Fondsforsikring, også kalt unit linked eller forsikring med investeringsvalg, er produkter der den enkelte selv velger på hvilken måte midlene skal plasseres og der den enkelte får avkastning i forhold til denne plasseringen. Plasseringen kan skje i f.eks. aksje- eller obligasjonsfond. Fondsforsikring kan tegnes både som kapitalforsikring og som pensjonsforsikring.


Det er egne skatteregler for individuell kapitalforsikring som er fondsforsikring. Skatten på avkastningen betales ikke før ved utbetaling.

 

Sist oppdatert: April 2010/SR