Fripoliser

Gå til hovedinnhold

Fripoliser

En fripolise er en pensjonsforsikring du får dersom du slutter hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Etter at du har sluttet hos arbeidsgiveren vil du få en fripolise, samtidig som du vil få tilbud om å fortsette premiebetalingen på pensjonsforsikringen. Dersom du ikke velger videre premiebetaling, står du igjen med fripolisen.

Fripolisen er en pensjonsrettighet

Det sendes årlig ut kontoutskrifter på fripoliser. Dersom du ikke finner kontoutskriften din, ikke husker hvilket selskap det gjelder og/eller trenger en snarlig avklaring, kan du gå inn på www.norskpensjon.no ved hjelp av bankID og finne hvilke fripoliser du har.

Årlig kontoutskrift

Hvert år vil du få en kontoutskrift for fripolisen. Innholdet i kontoutskriften er regulert i egen forskrift, fastsatt av myndighetene. Kontoutskriften inneholder blant annet oversikt over hvilke dekninger du har, dvs. om du har

  • alderspensjon
  • uførepensjon
  • ektefellepensjon
  • barnepensjon

Det vil også stå hvor mye du kan få i årlig pensjon fra disse dekningene. Kontoutskriften gir også andre opplysninger, som årlig avkastning på forsikringen.

Det er viktig å være klar over at alle fripoliser er beregnet ut fra at forsikringsselskapet har garantert at midlene årlig skal tilføres en viss rente, for eksempel 4 prosent. Dersom forsikringsselskapet ikke oppnår avkastning som er høyere enn 4 prosent vil ikke årlig pensjon oppreguleres, men det blir likevel tilført midler til fripolisen.

Krav på uførepensjon

Er du i tvil om du har en fripolise eller har krav på en uførepensjon fra en fripolise, kan du sjekke den siste kontoutskriften din, eller henvende deg til selskapet der du har en fripolise.

Mange fripoliser?

Dersom du synes du har for mange fripoliser, og at det er uoversiktlig, er det mulig å slå sammen fripolisene. Fripolisene kan også flyttes fra et forsikringsselskap (eller pensjonskasse) til et annet. Det anbefales derfor å ta kontakt med forsikringsselskapet som har fripolisene dine, og be om få dem slått sammen, eventuelt flyttet dem til samme selskap for deretter å slå dem sammen.

Etter lov om individuell pensjonsordning som kom i 2008, kan også kapitalen i individuelle ordninger slås sammen med fripoliser etter bestemte regler.

Fripoliser – et gode

En fripolise er et gode. Den representerer en ekstra pensjonsrettighet fra en arbeidsgiver du har sluttet hos. Fripolisene blir i forsikringsselskapene håndtert på linje med andre individuelle forsikringer, og får sin andel av eventuelle overskudd som alle andre forsikringer.

Sist oppdatert: November 2010/MC