Forsikringsavtalen i livsforsikring

Gå til hovedinnhold

Nødvendige helseopplysninger

Ved søknad om kapital- og pensjonsforsikring, vil selskapet be om opplysninger om yrke og helse. Selskapet trenger det for å vurdere risikoen og fastsette premien. Det vil også be om fullmakt til å hente inn helseopplysninger fra lege og sykehus som har behandlet deg. I tjenestepensjon tegnet av arbeidsgiver kreves det som regel bare en «arbeidsdyktighetsattest» fra arbeidsgiver.

Det er viktig å gi utførlige helseopplysninger. Mangelfulle eller feilaktige opplysninger kan føre til at forsikringen blir ugyldig. Ved tegning av pensjonssapreavtaler uten forsikring vil det ikke bli spurt om helseopplysninger.

Nemndbehandling

For å sikre en best mulig faglig vurdering av livsforsikringssøknadene har selskapene i fellesskap opprettet en nemnd som består av leger og forsikringsfolk, Nemda for helsevurdering. Den utarbeider veiledende retningslinjer for risikovurdering av livsforsikringssaker og vurderer tvilssaker. Søkere som får tilleggspremie, reservasjoner eller avslag på sin forsikringssøknad, eller som har søkt uføreytelser, blir registrert i Register over forsikringssøkere og forsikrede, ROFF.

Avkastning og andel av overskudd 

Maksimalt tillatte grunnlagsrente på nye individuelle kapital- og pensjonsforsikringer er 2,75 prosent fra 01.01.06. Renten for opptjening for allerede etablerte kollektive pensjonsordninger er på 3 prosent, som før. Det enkelte selskapet har anledning til å benytte en lavere beregningsrente enn den maksimalt tillatte. Kontoutskriften som sendes kunden hvert år viser hvor stort overskudd som er godskrevet forsikringskontoen.

Premiebetaling

Premien betales forskuddsvis med et engangsbeløp (ofte tilfelle ved livrenter) eller årlige beløp. Årspremien kan deles i flere terminer mot et termintillegg. På kontoforsikringer kan det betales inn vekslende beløp fra år til år.

Selskapet varsler om premieforfall og sender minst en purring om det ikke betales i rett tid. Ved betalingsunnlatelse går forsikringen ut eller blir gjort om til en fullt betalt forsikring (for individuell pensjonsforsikring kalles dette en fripolise, men må ikke forveksles med fripolise fra en tjenestepensjonsordning).

Den som får vansker med å betale forsikringen i rett tid, bør kontakte selskapet, som vil hjelpe til med å finne en ordning slik at ikke forsikringen går ut. Det ikke er gitt at ny forsikring kan opprettes i en slik situasjon.  

Betalingsfritak under arbeidsuførhet

Betalingsfritak/premiefritak/innbetalingsfritak er knyttet til de fleste kapital- og pensjonsforsikringer. Fritaket innebærer at forsikringsselskapet betaler premien ved uførhet, men likevel ikke før en viss karenstid er gått. Karenstiden er gjerne mellom seks måneder og ett år for individuelle forsikringer. 

Flytting - oppsigelse

Både kapital- og pensjonsforsikringer kan flyttes fra ett selskap til et annet når som helst i året. Det er viktig å være oppmerksom på at det da som regel vil kreves ny helsevurdering. 
 
Avbruddsverdi - gjenkjøp - fripolise

Hvis kunden avbryter kontrakten, og forsikringen har en avbruddsverdi, kan kunden kreve denne verdien (gjenkjøpsverdien) utbetalt kontant eller få den omgjort til en fripolise. En fripolise er en premiefri forsikring med redusert sum, med samme utbetalingstidspunkt som den opprinnelige forsikringen. Av skattemessige årsaker får man ikke utbetalt avbruddsverdien på en pensjonsforsikring tegnet etter skattereglene for individuell pensjonssparing eller etter lov om individuell pensjonsordning.  

Hvem får pengene?

En kapitalforsikring som forfaller ved avtalt alder blir utbetalt til forsikringstakeren. Ved død blir forsikringen utbetalt til ektefelle/registrert partner/begunstiget. Hvis det ikke er noen ektefelle, går summen inn i dødsboet og utbetales til arvinger etter loven.

I et lovforslag lagt fram for Stortinget foreslås det at samboere skal ha en begrenset arverett etter hverandre. Dersom forslaget vedtas, vil samboer regnes som arving etter loven.

Forsikringstaker i en individuell kapitalforsikring kan fritt bestemme hvem som skal få forsikringssummen ved å oppnevne en begunstiget. Er noen oppnevnt som endelig begunstiget kan ikke det forandres uten at den som er begunstiget er enig.

Det kan være aktuelt å oppnevne begunstiget for samboende, da de etter loven ikke har arverett etter hverandre. Det kan også være aktuelt for å sikre særkullsbarn, eller hvis du ønsker å sikre en bestemt person på tvers av arveloven.

I individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonssparing eller tidligere skatteregeler for individuell pensjonssparing, er det kun dersom det er rene spareavtaler at det er angitt regler for hvem som skal arve oppsparte midler.

I innskuddbaserte tjenestepensjonsordninger er det egne regler om hvem som evt. skal få utbetalingene.  Lov om innskuddspensjon regulerer hvem som skal få oppspart beløp ved død.
 
Hvordan sikre at «rett person» får pengene?

  • Velg «riktig» forsikringsform
  • Oppnevn personen som begunstiget der det er mulig
     

Sist oppdatert: August 2008/KF