Livsaker som skal slettes

Gå til hovedinnhold

Livsaker som skal slettes

Offentlig tjenestepensjon

I offentlig sektor er alders-, uføre- og etterlattepensjon som hovedregel obligatorisk. De ansatte i offentlig sektor er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse, i livsforsikringsselskaper som leverer offentlige ordninger (DNB Livsforsikring, KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller Storebrand Livsforsikring) eller i en pensjonskasse.

Pensjonskalkulatorer

Pensjonskalkulatorer for beregnet folketrygd i offentlig og privat tjenestepensjon.

Informasjonsfilmer om pensjon

Furore film har produsert sju informasjonsfilmer om pensjon i samarbeid med bl.a. Finans Norge. Filmene ligger på YouTube og kan benyttes av alle som ønsker å informere om pensjon.

Folketrygden

Folketrygden består bl.a. av alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjoner.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen gjelder fra 2011. Reglene både for opptjening og uttak av pensjon blir endret vesentlig. Den viktigste endringen er fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Dess lenger du jobber, dess høyere blir pensjonen.

Pensjonsreformen 2011

Fra 2011 kan de fleste over 62 år ta ut alderspensjon fra folketrygden, forutsatt tilstrekkelig høy opptjening. Den årlige pensjonen blir lavere desto tidligere den tas ut. Tjenestepensjonsordningene og individuelle pensjonsordninger er tilpasset endringene i folketrygden som trådte i kraft fra årsskiftet. Det er også innført en ny AFP ordning i privat sektor som er helt uli...

Genetisk informasjon

Utviklingen i genforskningen er i ferd med å revolusjonere legevitenskapen. En viktig konsekvens av genteknologien er økt innsikt i sykdomsmekanismene gjennom forståelsen av genenes funksjon og hvilke funksjonsfeil som genererer sykdom. Dette gir blant annet grunnlag for bedre sykdomsdiagnostikk, nye behandlingsmuligheter og en mer effektiv sykdomsforebygging.

Fripoliser

En fripolise er en pensjonsforsikring du får dersom du slutter hos en arbeidsgiver som hadde en privat tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Etter at du har sluttet hos arbeidsgiveren vil du få en fripolise, samtidig som du vil få tilbud om å fortsette premiebetalingen på pensjonsforsikringen. Dersom du ikke velger videre premiebetaling, står du igjen med fripolisen.

Innskuddsbasert tjenestepensjon

En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene.

Privat tjenestepensjon

Tjenestepensjon (kollektiv pensjonsforsikring) tegnes av arbeidsgiver til fordel for sine arbeidstakere og eventuelt deres etterlatte som et supplement til folketrygden. De ansatte og deres familie sikres økonomisk trygghet gjennom å få en årlig ytelse ved pensjonsalder, eventuelt også pensjon ved uførhet eller ved død.

Livsforsikring og andre personforsikringer

Noen generelle råd Dødsrisiko- og uføreforsikring bør prioriteres hvis du har forsørgeransvar Uføreforsikring er også aktuelt for barn og ungdom Gruppelivsforsikring er ofte billigere enn individuelle forsikringer Helseforsikring kan sikre rask behandling ved alvorlig sykdom Ulykkesforsikring er et rimelig tilleggsvern. Husk at den ikke gjelder ved sykdom Betalingsfritak...

Ytelsesbasert tjenestepensjon

En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.

17 spørsmål om tjenestepensjon

Hva kan jeg få i samlet pensjon? Har jeg rett til tjenestepensjon fra jobben? Dette er bare to av spørsmålene du får svar på her.

Forsikringsavtalen i livsforsikring

I dette faktaarket finner du: Nødvendige helseopplysninger Nemndbehandling Avkastning og andel av overskudd Premiebetaling   Betalingsfritak under arbeidsuførhet Flytting - oppsigelse Avbruddsverdi - gjenkjøp - fripolise Hvem får pengene? Hvordan sikre at "rett person" får pengene?

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp.

Individuell kapitalforsikring

Innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling, i motsetning til en renteforsikring (pensjonsforsikring) som gir terminvise utbetalinger over et avtalt tidsrom. Kapitalforsikring kan være en forsikring med ren risikodekning for død og/eller uførhet og i kombinasjon med sparing.