Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans.

Bilde av en folkemengde

1. Andel kvinner/menn i finansnæringen

Det er jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, noe det har vært over lengre tid. Om lag 48 prosent av de ansatte var kvinner i 2016 (1).  De siste 15 årene har andelen avtatt fra om lag 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavest i de yngre aldersgruppene. Fordelt på ulike sektorer er kvinnene så vidt i flertall innen bank og forsikring, mens bare hver tredje som jobber i tjenestenæringene knyttet til finansiering og forsikring er kvinne. Sistnevnte næring inkluderer blant annet fondsforvaltning og meglerforetak. 

 Andel kvinner i bank, forsikring og annen finansiell tjenesteyting

 

2. Andel kvinner/menn med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen er høyt og har økt over lengre tid både for menn og kvinner. I 2016 var andelen kvinner med utdanning på høyskole eller universitetsnivå 56 prosent, mot 67 prosent av blant menn (2). Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer.

Andel med høyere utdanning sammenliknet med andre næringer.

 

3. Kvinners lønn som andel av menns lønn 

«Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde vel 80 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet i bank og forsikring i 2016 (3). Statistikken omfatter alle heltidsansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge utenom ledere. Sammenliknet med andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene noe større innen finans. Lønnsforskjellene har gått noe ned over tid. Denne utviklingen finner vi også igjen i lønnsforskjellene mellom ansatte hos i Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Lønnsforskjellene er minst for avtalt lønn, mens avstanden øker for samlet lønn. Lønnsnivået i næringen er høyt. Bare kvinner som jobber i oljenæringen får bedre lønnsuttelling for høy utdanning.

Graf over kvinners lønn som andel av menns lønn

Flere grafer om kvinners lønn som andel av menns lønn

4. Andel kvinner/menn i ulike yrker i finansnæringen 

I 2016 var 26 prosent av banksjefene og direktørene i finansnæringen kvinne (4).  Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles lav. Andelen kvinner er derimot langt høyere innen kontoryrker og kundebehandlere (5). Færre enn hver tredje systemutvikler og programmerer er kvinne.

Graf over andel kvinner/menn i ulike yrker i finansnæringen

 Andel kvinner i ulike yrker

5. Andel kvinner/menn som jobber deltid

Antallet som jobber deltid i finans er lavt i forhold til andre næringer. I 2016 jobbet 17 prosent av kvinnene i finansnæringen deltid, mot 37 prosent i det øvrige arbeidslivet. Deltidsandelen har i tillegg gått klart ned over tid. Det er de eldste og yngste kvinnene som jobber mest deltid.

Graf over andel kvinner/menn som jobber deltid

Deltidsandel i andre næringer

6. Andel «finansfedre» som tar ut foreldrepermisjon 

Om lag 90 prosent av fedrene i finansnæringen tok ut foreldrepenger i årene 2011-2014. I gjennomsnitt var permisjonen i underkant av 60 dager. Fedrekvoten ble endret fra 60 dager i 2011 til 70 dager i 2013 og redusert igjen til 60 dager fra 2014.

Graf over andel «finansfedre» som tar ut foreldrepermisjon

7. Andel kvinner som tas opp til «finansrelevante» utdanninger

Det er få kvinner som tas opp til studier i teknologi og data (7).  Blant de som ble tatt opp til studier i datateknologi var færre enn hver femte kvinne. Det er noe flere kvinner som tas opp til ulike siviløkonomstudier, men også på disse studiene er kvinnene i mindretall. På jusstudiet er derimot kvinner i flertall. 

Noter:

(1) Pr. 4. kvartal 2016, Registerbaserte sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
(2) Lønnsstatistikk 2016, Statistisk sentralbyrå. 
(3) Gjelder ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge utenom ledere. Fra 2015 er tallene er basert på hele datamaterialet i A-ordningen. Kilde: Foreløpig rapport fra Teknisk beregningsutvalg 2017.
(4) 
Lønnsstatistikk for arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge, Statistisk sentralbyrå.
(5) Lønnsstatistikk 2016, Statistisk sentralbyrå.
(6) Arbeids og velferdsdirektoratet. NAV har foreløpig ikke produsert sammenliknbare tall for samlet uttak (alle fedre).
(7) Samordnet opptak, 2017. 

 

Vil bedre likelønnsituasjonen i finansnæringen

Bilde fra en møtesituasjon med kvinner og menn rundt et bord

Tariffpartene i finanssektoren sitter vanligvis på hver sin side av bordet når det snakkes om lønn. Nå vil partene samarbeide og gå konkret til verks for å nå målet om likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn i...