Guide til nye regler om personalrabatter og tredjemannsrabatter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Guide til nye regler om personalrabatter og tredjemannsrabatter

De nye reglene om arbeidsgivers plikter knyttet til personalrabatter og tredjemannsrabatter som trådte i kraft ved årsskiftet skaper mye hodebry for bedriftene. Her er både en enkel veiledning og svar på noen av spørsmålene vi har fått de siste ukene.

kalkulator.regne.tall.

De nye reglene innebærer klarere regler for når en personalrabatt er skattefri og det er fastsatt en øvre grense på størrelsen på den skattefrie rabatten.

Se også: Spørsmål og svar om personal- og tredjemannsrabatter

Hva er personalrabatter?

Personalrabatter er prisavslag arbeidsgiver gir til ansatte på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Ordinære rabatter arbeidsgiver yter til kunden og som arbeidstaker også kan benytte seg av, som eksempelvis rabatt på forsikring som tilbys alle kunder, er ikke å anse som en personalrabatt.

Med arbeidsgiver menes virksomheten der arbeidstaker er ansatt. Rabatt som gis til ansatte innen samme konsern behandles etter reglene for personalrabatter.

Når er personalrabatter skattefrie?

Personalrabatter skal i utgangspunktet beskattes på lik linje med alle andre goder arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver. Under gitte omstendigheter kan imidlertid personalrabatter være å anse som et skattefritt gode. For at personalrabatten skal være skattefri gjelder følgende krav:

 • Arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i egen virksomhet / innen samme konsern.

 • Rabattens verdi kan være på maksimalt 50 prosent av omsetningsverdien av sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste. Varen eller tjenesten skal alltid verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet (pris som er allment tilgjengelig for forbrukerne).  Det er verdien på kjøps-/bestillingstidspunktet som skal ligge til grunn.

 • Den samlede verdien av rabatten i løpet av et kalenderår kan maksimalt være 7 000,-. Med rabattens verdi menes i denne sammenheng differansen mellom omsetningsverdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet og den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for.

 • Beløpsgrensen gjelder per arbeidsgiver per kalenderår.

 • Omsetningsverdi som er brukt for å beregne rabattens verdi skal kunne dokumenteres. Dette kan skje ved at utskrift av et identisk produkt uten rabatt på det samme tidspunktet som bestillingen/kjøpet ble foretatt lagres og fremvises ved eventuelt bokettersyn. For varer vil et tilstrekkelig dokumentasjonskrav være at man lagrer et bilde av en annonse eller lignende som viser tilbudspris på et identisk produkt som gjelder på det tidspunktet ble kjøpt/bestilt.

 • Rabatt hos kunder eller leverandører kan omfattes av reglene om personalrabatt dersom varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Eksempelvis vil det være å anse som en personalrabatt dersom en medarbeider hos en forsikringsagent mottar rabatt på en forsikring han velge å kjøpe direkte hos et forsikringsselskap, og der den samme forsikringen også tilbys av forsikringsagenten.

Samlet personalrabatt som overstiger beløpsgrensen og/eller bryter med de andre vilkårene som gjengitt over er skattepliktig i sin helhet. Her gjelder de ordinære arbeidsgiverpliktene som innberetning, rapportering og forskuddstrekk, samt betaling av arbeidsgiveravgift.

Hva med personalrabatt på lån?

Det finnes egne regler som regulerer tilfeller der arbeidstaker mottar en fordel gjennom rimelige lån i arbeidsforhold. De nye reglene for når personalrabatter er skattepliktige får ingen konsekvenser for disse reglene. Man kan heller ikke velge om man vil benytte regelverket for skattlegging av personalrabatter eller kravene som gjelder for beregning av rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold ved fastsetting av den skattemessige verdien på fordelen man mottar fra arbeidsgiver.

Hva med gaver fra arbeidsgiver?

Det finnes egne regler som regulerer tilfeller der arbeidstaker mottar gaver fra arbeidsgiver. De nye reglene for når personalrabatter er skattepliktige får ingen konsekvenser for disse reglene.

Hva med rabatter i tilknytning medlemskap, bankkort og fordelskort?

Dersom det oppnås rabatter i tilknytning medlemskap, bankkort og fordelskort som er svært enkle å få for alle, kan den rabatterte prisen som følger av bruk av denne typen kort legges til grunn som omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Dette uavhengig av om arbeidstakeren har det aktuelle medlemskapet eller bankkortet eller ikke.

Samtidig er Skattedirektoratet tydelig på at rabatter som mottas gjennom medlemskap i organisasjoner som krever en bestemt utdanning eller bakgrunn, ikke er å anses å være en allment tilgjengelig rabatt. Følgelig kan heller ikke den legges til grunn ved vurdering av hva som er omsetningsverdien rabattens størrelse skal fastsettes ut fra. Tilsvarende gjelder for medlemskap i organisasjoner som gir rabatt til sine medlemmer, men der kravet til medlemskap eksempelvis er høy inntekt eller høy medlemskontingent.

Merk imidlertid: Det foreligger aldri noen skattepliktig fordel dersom arbeidstaker ikke har oppnådd noe mer gjennom arbeidsforholdet enn det som er allment tilgjengelig for de fleste. Eksempelvis vil en personalrabatt på 30 prosent i en sportsbutikk ikke være å anse som en skattepliktig personalrabatt dersom denne rabatten også ytes alle medlemmer av den lokale velforeningen.

Tips i forbindelse med nytt regelverk:

 • Etabler en oversikt over alle personalrabatter som arbeidsgiver yter.

 • Etabler en oversikt over hvor stor verdien av personalrabatten er for den enkelte arbeidstaker som er ansatt i virksomheten. Ved beregning av verdien er det viktig at man legger til grunn omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Laveste omsetningsverdi i dette markedet kan legges til grunn. Det betyr at eventuelle rabatter alle kunder mottar også skal tas hensyn til ved beregning av rabattens verdi (omsetningsverdi fratrukket den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for).  Bruk verdi på datoen for kjøp/bestilling av varen/tjenesten.

 • Sørg for gode rutiner som sikrer at arbeidstakere som mottar skattepliktige personalrabatter innberettes for denne fordelen på lik linje med øvrig lønnsinntekt / øvrige skattepliktige naturalytelser i arbeidsforhold.

 • Be revisor eller regnskapsfører om bistand ved usikkerhet knyttet til verdsettelsen av personalrabattene eller andre spørsmål knyttet til det nye regelverket for personalrabatter.

Skatt på tredjemannsrabatter

Hva er tredjemannsrabatter?

Tredjemannsrabatter er rabatter mottar fra andre enn arbeidsgiver, men der rabatten som innrømmes henger sammen med at arbeidstaker er ansatt i arbeidsgivers virksomhet. Eksempler på tredjemannsrabatter er flybonuspoeng som opptjenes på tjenestereiser eller redusert medlemskapspris på treningssenteret fordi arbeidsgiver har inngått en avtale med treningskjeden.

Tredjemannsrabatter er ikke rabatter som mottas uavhengig av om man er ansatt hos en bestemt arbeidsgiver eller ikke. Flybonuspoeng som opptjenes på fritidsreiser er eksempelvis ikke en tredjemannsrabatt, men en generell rabatt.

Hva består det nye regelverket av?

Tredjemannsrabatter er i utgangspliktige skattepliktige for mottaker. Frem til nå har det imidlertid vært opp til den enkelte å oppføre verdien av tredjemannsrabattene i egen skattemelding som grunnlag for korrekt skattefastsettelse.

Fra 1.januar 2019 endres regelverket slik at arbeidsgiver blir ansvarlig for å innhente opplysninger om arbeidstakers tredjemannsrabatter som grunnlag for å innberette fordelen og foreta forskuddstrekk. Arbeidsgiver skal også betale arbeidsgiveravgift over ytelsen på lik linje med andre skattepliktige naturalytelser. Det er viktig å være oppmerksom på følgende i den forbindelse:

 • Tredjemannsrabatter er som hovedregel skattepliktige dersom arbeidstaker mottar den fra en av arbeidsgivers forretningspartnere. Med forretningspartnere menes alle virksomheter arbeidsgiver kjøper varer/tjenester av, eller selger varer/tjenester til. Også andre virksomheter som arbeidsgiver inngår avtale om kjøp eller salg med omfattes av forretningspartnerbegrepet.

  Når arbeidstakere kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert, skal handelen også i disse tilfellene anses som foretatt av arbeidsgiveren. Eksempel: Arbeidstaker bestiller en hotellovernatting i forbindelse med en tjenestereise og legger ut for denne reisen privat inntil reisen er gjennomført og det bes om refusjon for de faktiske kostnadene. Det opptjenes bonuspoeng på overnattingen. Ved privat uttak av de opptjente poengene er disse å anse som en skattepliktig tredjemannsrabatt. Brukes poengene til å betale overnatting i forbindelse med ny tjenestereise, er tredjemannsrabatten imidlertid skattefri ettersom arbeidstakeren ikke oppnår noen privat fordel.

 • Rabatter som ansatte mottar fra andre enn arbeidsgivers forretningspartnere er skattepliktige dersom arbeidsgiveren yter noe tilbake til tredjeparten for at de ansatte skal få prisavslaget. Ytelsen kan bestå av penger, men også ta form av at varer/tjenester med økonomisk verdi byttes. Eksempel: Ansatte i en bank mottar rabatt på det lokale treningssenteret mot at de ansatte på treningssenteret gis fritak fra årsavgift på bankens kundeprogram.  Rabatt som mottas er skattepliktig for arbeidstaker. Arbeidsgiver har etter nytt regelverk for skatt på tredjemannsrabatter plikt til å innberette denne.

  Det vil imidlertid ikke være skatteplikt dersom arbeidsgiveren ikke gjør mer enn å passivt formidle rabattilbudet til sine arbeidstakere. Eksempel: Ansatte i en bank mottar rabatt på det lokale treningssenteret i forlengelsen av at de er arbeidstakere i banken. Bank yter ikke noe tilbake til treningssenteret.  Det eneste banken gjør er å orientere de ansatte om treningssenterrabatten i form av et oppslag på personalrommet eller annen form for passiv formidling. Rabatt som mottas blir med dette ikke skattepliktig for arbeidstaker. Arbeidsgiver har følgelig heller ingen plikt til å innberette denne.

Når tredjemannsrabatter er skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid, vil det i utgangspunktet være skatteplikt fra første krone. Et unntak er for de tilfeller der regelverket for personalrabatter kommer til anvendelse. Dette er primært i de tilfeller der virksomheten som yter rabatten er leverandør eller kunde til virksomheten der arbeidstakeren som mottar rabatten er ansatt, og varen/tjenester man mottar til rabattert pris omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Når er tredjemannsrabatter skattefrie?

Enkelte tredjemannsrabatter er skattefrie for mottaker. Dette er rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak eller lignende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere. Eksempler på slike rabatter er såkalte «nabolagsrabatter» som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet i profileringssammenheng. 

Eksempel: Espresso House Solli yter rabatt til kaffetørste arbeidstakere i Finans Norge mot fremvisning av personalkort fra Finans Norge.  Rabatt anses ikke for å være en skattepliktig tredjemannsrabatt ettersom:

a) Finans Norge og Espresso House ikke er forretningspartnere.

b) Rabatten er å anse som et ensidig markedsføringstiltak.

Skattedirektoratet har i sin veiledning også presisert at såkalte «kjøpesenterrabatter» der alle butikkene på et kjøpesenter gir gjensidige rabatter til hverandres ansatte, i utgangspunktet er et gjensidig bytteforhold mellom arbeidsgiverne, men som av praktiske grunner ikke vil bli skattlagt. Det samme gjelder for bagatellmessige bonuser/kick-backs arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver (f.eks. Trumfpoeng).

Hva innebærer de nye rapporteringspliktene?

Arbeidsgiver er pliktig til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle skattepliktige tredjemannsrabatter.  For å kunne oppfylle denne plikten er arbeidsgiver avhengig av å få opplysninger om ytelser arbeidstaker mottar fra forretningspartnere. Opplysningene må enten komme fra arbeidstaker eller forretningspartnere som har gitt rabatten. Dersom arbeidstakeren ikke har relevant informasjon for å ivareta sine rapporteringsforpliktelser må han basert på de opplysninger man faktisk har, fastsette verdien ved skjønn. Dette kan eksempelvis være ut fra reiseprogram som gir en oversikt over antall hotellovernattinger eller annet.

Nærmere om verdsettelsen av tredjemannsrabatter

Skattedirektoratet har fastsatt tydelige retningslinjer for hvordan verdien av tredjemannsrabatter skal fastsettes.  Følgende hovedprinsipper gjelder:

 • Varer og tjenester skal verdsettestil omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.  Med omsetningsverdien menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukerne for samme vare eller tjeneste på kjøps/bestillingstidspunktet. Rabatter som kommer alle forbrukere til gode skal tas hensyn til når man beregner rabattens verdi (forskjellen mellom omsetningsverdi og den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for).

 • Omsetningsverdi som er brukt for å beregne rabattens verdi skal kunne dokumenteres. Dette kan skje ved at utskrift av en identisk tjeneste uten rabatt (på det samme tidspunktet som bestillingen/kjøpet ble foretatt) lagres og fremvises ved bokettersyn. For varer vil et tilstrekkelig dokumentasjonskrav være at man lagrer et bilde av en annonse eller lignende som viser tilbudspris på et identisk produkt som gjelder på det tidspunktet ble kjøpt/bestilt.
 • Verdsettelsen skal skje på tidfestingstidspunktet.

Hva med rabatter i tilknytning medlemskap, bankkort og fordelskort?

Dersom det oppnås rabatter i tilknytning medlemskap, bankkort og fordelskort som er svært enkle å få for alle, kan den rabatterte prisen som følger av bruk av denne typen kort legges til grunn som omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Dette uavhengig av om arbeidstakeren har det aktuelle medlemskapet eller bankkortet eller ikke.

Samtidig er Skattedirektoratet tydelig på at rabatter som mottas gjennom medlemskap i organisasjoner som krever en bestemt utdanning eller bakgrunn, ikke er å anses å være en allment tilgjengelig rabatt. Følgelig kan heller ikke den legges til grunn ved vurdering av hva som er omsetningsverdien rabattens størrelse skal fastsettes ut fra. Tilsvarende gjelder for medlemskap i organisasjoner som gir rabatt til sine medlemmer, men der kravet til medlemskap eksempelvis er høy inntekt eller høy medlemskontingent.

Merk imidlertid: Det foreligger aldri noen skattepliktig fordel dersom arbeidstaker ikke har oppnådd noe mer gjennom arbeidsforholdet enn det som er allment tilgjengelig for de fleste. Eksempelvis vil en personalrabatt på 30 prosent i en sportsbutikk ikke være å anse som en skattepliktig personalrabatt dersom denne rabatten også ytes alle medlemmer av den lokale velforeningen.

Nærmere om regelverket for privat bruk av flybonuspoeng

Skattedirektoratet skriver følgende om hvordan privat bruk av bonuspoeng skal behandles skattemessig i forlengelsen av det nye regelverket for tredjemannsrabatter:

Bonusytelser fra flyselskap mv. som er opptjent i jobbsammenheng er tredjepartsytelser som er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid når poengene benyttes privat. Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng. Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn. Dersom det ikke er mulig å fastsette prisen på bestillingstidspunktet kan den skjønnsmessig fastsettes.

I forbindelse med jobbskifte skal bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver rapporteres av denne når poengene benyttes privat av den tidligere ansatte. Dette fordi det her dreier seg om en ytelse som kommer fra den tidligere arbeidsgiveren, og rapporteringsplikten mv. er knyttet til den som yter fordelen. Ny arbeidsgiver har bare ansvar for poeng som er opptjent hos denne. Av praktiske årsaker legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgiver blir ansvarlig for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 2019.

Bonuspoeng kan benyttes til kjøp av en rekke varer og tjenester i tillegg til selve reisen. Videre kan det at man har sølv- eller gullkort innebære at man får tilgang til en rekke fordeler uten ytterligere betaling/bruk av bonuspoeng mv. Dette gjelder for eksempel oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til lounge, "fast track" osv. I mange tilfeller er det ikke angitt en pris i kroneverdi fordi fordelen bare kan kjøpes med bonuspoeng, alternativt fremvisning av kort med en bestemt status. Av praktiske årsaker skal slike fordeler ikke innrapporteres eller skattlegges. Tilsvarende gjelder for bruk av bonuspoeng mv. til kjøp av tilleggsytelser/tjenester til reisen, som f.eks. fast track og adgang til lounge, når dette ikke kjøpes samtidig med reisen, men på selve reisetidspunktet. Dette gjelder også når tilleggstjenesten/ytelsen omfatter den ansattes reisefølge.

Det antas at det i de fleste tilfeller er mulig å skille på hvordan bonuspoengene er opptjent, enten privat eller gjennom arbeid, men dersom dette er vanskelig skal det legges til grunn at antatt private opptjente bonuspoeng benyttes først, evt. foreta en forholdsmessig fordeling.

Det er mulig å donere opptjente bonuspoeng til frivillige organisasjoner. Slike donasjoner utløser ikke en skatteplikt for den ansatte.

Tips i forbindelse med nytt regelverk:

 • Lag en oversikt over alle tredjemannsrabatter som arbeidstakere i egen virksomhet mottar. Vurder hvilke tredjemannsrabatter som faller inn under regelverket for personalrabatter og behandle disse i henhold til dette regelverket. Gjør et tydelig skille mellom tredjemannsrabatter som er skattepliktige, og de som av ulike årsaker er skattefrie (eksempelvis fordi de er bagatellmessige).

  Som ledd i arbeidet med å utarbeide og ajourholde oversikten anbefales det på det sterkeste å innta en formulering i arbeidsavtalen, personalhåndboken eller lignende som gir arbeidstaker et tydelig ansvar for å rapportere alle ytelser som mottas gjennom arbeidsforholdet og som er å anse som tredjemannsrabatter.  Som et alternativ må det inntas en formulering der arbeidstaker har plikt til å avstå fra å motta/opptjene tredjemannsrabatter. Dette kan eksempelvis ta form av et forbud mot flybonusopptjening på tjenestereiser eller krav om at eventuelle opptjente bonuspoeng på tjenestereiser kun skal benyttes til anskaffelse av andre tjenestereiser hos samme arbeidsgiver.

  Regelverket sier at dersom arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å få informasjon fra arbeidstakeren og forretningspartnere eller tredjeparten, kan arbeidsgiveren ikke pålegges reaksjoner eller sanksjoner ved brudd på pliktene. Den grunnleggende plikten til å innrapportere, betale forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift bortfaller imidlertid ikke. Dette vil for eksempel være tilfellet der det er inntatt i arbeidsavtalen at arbeidstakeren plikter å opplyse om ytelser mottatt fra tredjeparter, og arbeidstakeren unnlater å overholde denne forpliktelsen og arbeidsgiveren heller ikke har eller burde ha oppdaget forholdet på annen måte.

 • Foreta en korrekt verdsetting av de ulike tredjemannsrabattene. Sørg for rutiner knyttet til utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon som viser omsetningsverdi som er lagt til grunn i forbindelse med beregning av rabattens verdi.

 • Sørg for gode rutiner som sikrer at skattepliktige tredjemannsrabatter som rapporteres fra arbeidstakeren selv og forretningspartneren eller tredjeparten, blir innberettet i tråd med de nye kravene.

  I utgangspunktet skal rapportering til skattemyndighetene skje når beløpet utbetales eller ytelsen gis. Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningspartnere fordi arbeidsgiver må få tilstrekkelig tid til å fremskaffe opplysninger fra forretningspartneren for å vurdere skatteplikt, verdsetting, tidfesting, gjennomføre forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift. For slike ytelser forlenges fristen for rapportering med 2 måneder. Utsatt rapporteringsfrist får også virkning for tidfesting av inntekten.

 • Rådfør deg med regnskapsfører eller revisor for å etablere gode rutiner og unngå brudd på de nye kravene som gjelder for arbeidsgivers plikter når det gjelder tredjemannsrabatter.