Tariffoppgjøret 2010, enighet mellom partene

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2010, enighet mellom partene

Oslo, 20. mai 2010
De anbefalte forslagene fra årets forhandlinger mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet samt LO/Handel og Kontor/Postkom er nå vedtatt i partenes besluttende organer.

Det vises til FAs melding 29. april 2010 med informasjon om anbefalte forslag for tariffoppgjøret 2010. Forslagene er nå vedtatt av de besluttende organer i Finansforbundet, LO/Handel og Kontor/Postkom og Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

Kommentarer til de viktigste endringene i Sentralavtalen mv. er gitt nedenfor.
FA ber om at medlemmene iverksetter resultatet med virkning fra 1. mai d.å.

Kommentarer til endringene i Sentralavtalen mv.:
Det vises til protokoller fra forhandlingene vedlagt denne teksten. Endringene i avtalene med hhv. Finansforbundet, Handel og Kontor og Postkom er identiske.
Vi vil her kommentere de viktigste endringene.

Seks nye lønnstrinn på toppen av tabellen
Det legges til 6 nye lønnstrinn på toppen av tabellen, jf. punkt 2.1 i protokollen.
De nye trinnene vil være lønnstrinn 71 til 76 i det nye lønnsregulativet.
De som skal inn på disse trinnene er ansatte som har hatt høyere lønn enn tidligere trinn 70, og som nå blir liggende mellom trinn 70 og nytt trinn 71, eller mellom de nye trinnene 71 til 76.

Vi gjør oppmerksom på at rett til innplassering på de nye trinnene for ansatte som hadde høyere lønn enn tidligere topptrinn 70, ikke gjelder personer som er unntatt fra hele Sentralavtalen etter avtalens § 1 nr. 2.

Det følger av protokollen at innplassering på de nye trinnene skal skje ved første ordinære lokale lønnsgjennomgang i bedriften. Innplasseringen skjer ved at de angjeldende ansatte flyttes inn på nærmest overliggende lønnstrinn ift. vedkommendes lønn. Disse har ikke rett til det generelle tillegget på 1,4 % før innplasseringen foretas.

I Sentralavtalen § 1 nr. 4 endres lønnstrinn 70 til lønnstrinn 76, jf. punkt 2.2 i protokollen. Dette innebærer at ansatte lønnet over lønnstrinn 76 er unntatt fra Sentralavtalens kapittel III om Lønn, mens ansatte lønnet t.o.m. lønnstrinn 76 er omfattet.

Som en følge av utvidelsen av lønnsregulativet med seks nye trinn, er lønnstrinnsangivelsene i Hovedavtalens § 14 nr. 3 og nr. 5 endret fra 68 til 76. Se punkt 4 i protokollen. Dette innebærer at ansettelsesutvalgets kompetanse til å besette stillinger og fastlegge lønn utvides til å gjelde stillinger som normalt ligger innenfor lønnstrinn 76 på regulativet, jf. § 14 nr. 3. Ansettelsesutvalgets innflytelse på personlige tillegg etter § 14 nr. 5 utvides tilsvarende, slik at utvalget får innflytelse på personlige tillegg til ansatte lønnet t.o.m. lønnstrinn 76.

§ 5 nr. 7 Kompensasjonstillegg på pinseaften
Ansatte gis et kompensasjonstillegg på 120 % på pinseaften etter kl. 13.00, jf. punkt 2.4 i protokollen. Fra før av ytes slikt kompensasjonstillegg på nyttårsaften etter kl 13.00 og julaften etter kl 13.00.

Det gjøres oppmerksom på at ansatte bare har rett til kompensasjonstillegg etter Sentralavtalen § 5 hvis deler av den ordinære arbeidstiden er lagt til tider utenom normal arbeidsdag. Dette gjelder altså ikke ved overtidsarbeid.

§ 6 nr. 5 Ekstraferie for ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret
Sentralavtalen § 6 nr. 5 er endret, slik at alle ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til den avtalefestede ekstra ferieuken. Det vises til punkt 2.5 i protokollen. Tidligere var denne ekstraferien forbeholdt ansatte som fylte 60 år innen 1. september i ferieåret.

Tilsvarende endring i den lovfestede ekstraferien for 60-åringer ble gjort i ferieloven § 5 (2) med virkning fra 1. januar 2009, jf. FA-nytt nr. 1/2009. For inneværende år vil endringen i Sentralavtalen bety at alle ansatte som fyller 60 år i løpet av 2010, har rett til både avtalefestet og lovfestet ekstraferie.

For øvrig er det gjort enkelte endringer Sentralavtalen § 6 nr. 1.1 når det gjelder paragrafhenvisningene til ferieloven. Disse justeringene har sammenheng med redigeringsmessige endringer i ferieloven, og innebærer ingen materielle endringer. Paragraf § 6 nr. 4 er fjernet, fordi ansatte som var omfattet av den lukkede ordningen i 2000 nå har fylt 60 år.

Kapittel III Likelønn
Det tilføyes en ny setning om likelønn i nest siste avsnitt i felleserklæringen til Sentralavtalen kapittel III, jf. punkt 2.6 i protokollen. Setningen lyder: "Dersom partene lokalt konstaterer konkrete tilfeller av forskjellsbehandling i lønn på grunn av kjønn, skal dette rettes opp."
Den nye setningen innebærer at dersom bedriftens ledelse og de tillitsvalgte har en felles forståelse av at det foreligger et konkret tilfelle av forskjellsbehandling i lønn som skyldes kjønn, plikter bedriftens ledelse å rette opp dette.

§ 7 nr. 1 Plassering på lønnstrinn
Arbeidsgivers plikt til å plassere alle ansatte på trinn etter Sentralavtalen § 7 nr. 1 er tydeliggjort, jf. punkt 2.7 i protokollen. Endringen innebærer at arbeidsgiver uoppfordret plikter å plassere ansatte på trinn ved tiltredelse, hvis lønnsnivået er innenfor tabellens rammer. De ansatte skal også være på trinn videre i ansettelsesforholdet, så lenge lønnen ligger innenfor høyeste trinn på tabellen.

§ 12 nr. 2 Presisering av arbeidsgivers adgang til å kreve legeundersøkelse av ansatte
I Sentralavtalen § 12 nr. 2 er det inntatt en henvisning til arbeidsmiljøloven § 9-4 første setning, jf. punkt 2.9 i protokollen. Endringen innebærer at arbeidsgiver bare kan kreve at ansatte gjennomgår legeundersøkelse når det er tillatt etter arbeidsmiljøloven § 9-4.  Arbeidsmiljøloven § 9-4 oppstiller strenge vilkår for dette.

Endringen griper ikke inn i arbeidsgivers adgang til å tilby sine ansatte frivillige legeundersøkelser hos bedriftshelsetjeneste el. Dette er det fri adgang til, men de ansatte har i utgangspunktet ingen plikt til å benytte seg av tilbudet.

§ 13 nr. 1 Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon - begrepsendringer
Begrepene fødselspenger og adopsjonspenger i § 13 nr. 1 er endret til foreldrepenger, jf. punkt 2.10 i protokollen. Bakgrunnen er tilsvarende begrepsendringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

§ 16 AFP
Det er gjort enkelte endringer i ordlyden i § 16, jf. punkt 2.11 i protokollen. Bakgrunnen er den nye AFP-ordningen som gjelder fra 2011.
Informasjon om den nye ordningen ligger på FAs nettsider og på www.nyafp.no .

Nedsettelse av kompetanseutvalg
Partene er enige om å nedsette et partssammensatt kompetanseutvalg, jf. punkt 3 i protokollen. Utvalgets skal gjennomgå og eventuelt foreslå fornying av Sentralavtalens kap. V med sikte på ytterligere tydeliggjøring av hvor viktig det er for bedriftene å ha ansatte med høy kompetanse og at det tilrettelegges for dette. Utvalget skal også se på kompensasjon for gjennomført kompetanseheving. Arbeidet skal være ferdig innen 1.10.2010.