Protokollen og Riksmeklingsmannens møtebok

Gå til hovedinnhold

Protokollen og Riksmeklingsmannens møtebok

Det ble ingen streik i finans og hovedinnholdet i det vedtatte forslag fra Riksmeklingsmannen ble opplyst i vårt forrige nettoppslag. Meglingsmannens møtebok med vedlegg finnes til høyre på denne side. Det vedtatte forslaget er som det fremgår likt overfor HK og Postkom (LO).

Nytt lønnsregulativ med virkning fra 1.5.2011 er under utarbeidelse og vil bli distribuert så snart det foreligger og er godkjent. Det generelle tillegget med virkning fra 1.5.2011 ble et kronetillegg på kr 5.400,- på trinnene 1 tom 37 i lønnsregulativet, og et prosenttillegg på 1,45 % på trinnene fom 38 tom 76.

Det følger også av møteboken at partene er blitt enige om en full revisjon av Sentralavtalens kapittel V om kompetanseutvikling. Hele kapittelet er skrevet om og modernisert. Det meste av det materielle innholdet dekkes imidlertid av den gamle ordlyden. Også etter denne skulle partene på bedriften drøfte forhold knyttet til utdanning og kompetanseutvikling med sikte på å etablere retningslinjer. Den nye tekstens omtale av bedriftsinterne retningslinjer er således ikke noe nytt. I noen bedrifter vil nok allerede etablerte retningslinjer oppfylle kravene i det nye kapittelet, mens i andre må de suppleres. Vi vil utarbeide er oversikt over de viktigste endringene, og den enkelte virksomhet bør da gå gjennom sine retningslinjer for å vurdere hvorvidt de er tilfredsstillende eller om de trenger oppdatering.

En konkret endring vil vi imidlertid omtale allerede nå, nemlig de nye formuleringene om at det skal foretas en vurdering av den lønnsmessige side av kompetansehevende tiltak. Dette tema er regulert i den nye paragraf 19 i kapittel V. Det fremgår at dette skal være basert på lokale retningslinjer utarbeidet slik de lokale parter har funnet hensiktsmessig, eller i forbindelse med den lokale (årlige) lønnsgjennomgangen som vedkommende arbeidsgiver praktiserer.

Dette innebærer at det er to alternative og likestilte måter å vurdere lønn for gjennomført kompetanseheving på. Finansforbundet hevder på sine nettsider at det er retningslinjevarianten som er hovedregelen. Dette er feil, og vi har varslet Finansforbundet om at FA må gå ut med korrigerende informasjon. Det fremgår klart av teksten i paragrafen at den ene varianten ikke har noen forrang overfor den andre. Dette betyr at dersom bedriften ønsker å behandle og vurdere den lønnsmessige side av kompetansehevende tiltak for den enkelte i forbindelse med den årlige lønnsgjennomgangen, står den fritt til å gjøre det. Dette må da skje i henhold til reglene i hovedavtalens § 14 nr. 5 eller i forbindelse med lønnssamtaler dersom bedriften har tatt i bruk lønnssamtalemodell.  Det er da ingen plikt til å etablere og drøfte egne retningslinjer om dette.

Det er viktig at ledelsen er oppmerksom på ovennevnte, også fordi Finansforbundet sier at nå starter jobbingen mellom tillitsvalgte og ledelsen lokalt for å få på plass retningslinjer om lønnsvurdering knyttet til kompetanseheving. Som sagt innebærer ikke teksten noen plikt til å etablere retningslinjer om dette. Men ledelsen står selvsagt fritt til å forsøke å utarbeide retningslinjer om det.

I den grad bedriftene har eller vil etablere retningslinjer om slik lønnsvurdering, vil vi her fraråde å innføre regler som gir lønnstillegg bare fordi den ansatte har tatt en eller annen utdannelse eller sertifisering. FA mener lønnsutvikling i tillegg bør være basert på bl.a. den enkeltes utviste resultater og prestasjoner.

(Publisert 7.juni 2011)