Brudd i forhandlingene med Finansforbundet og LO

Gå til hovedinnhold

Brudd i forhandlingene med Finansforbundet og LO

Det ble avholdt forhandlingsmøter 27. og 28. april mellom FA og Finansforbundet om eventuelle lønnsreguleringer m.v. for 2. avtaleår. Enighet ble ikke oppnådd, og Finansforbundet valgte å bryte forhandlingene. Det ble således undertegnet bruddprotokoll. Det er brudd også i forhandlingene mellom FA og LO.

Publisert 29. april 2011 kl 01:55. Sist endret 29. april kl 13:45

Det var to temaer i forhandlingene, nemlig spørsmål om generelt tillegg samt spørsmål om endringer i Sentralavtalens kapittel V vedrørende utdanning/kompetanseutvikling. Når det gjelder det siste temaet var partene svært nær hverandre, bortsett fra på ett punkt, nemlig spørsmålet om kompensasjon for kompetanseheving. FA kunne ikke akseptere krav om slik kompensasjon. FA er innstilt på å belønne for de resultatene som oppnås som en følge av kompetanseheving, og ikke kompetanseheving i seg selv. Dessuten mener FA at sammenhengen mellom kompetanseheving og lønnsøkning allerede er tilfredsstillende regulert gjennom Hovedavtalens § 14.5. Et partssammensatt utvalg hadde i forkant av forhandlingene arbeidet med dette temaet.

Det andre temaet, generelt tillegg, ble det heller ikke oppnådd enighet om. FA på sin side ga et tilbud som var fullt på høyde med det som er gitt i andre oppgjør.  Tilbudet var konkret et tillegg på kr 3.900,- pr. år på lønnstrinnene 1-35. Dette er direkte sammenliknbart med de kr 2,- pr. time som er gitt i LO/NHO-oppgjøret. For trinnene over lønnstrinn 35 var tilbudet et prosenttillegg på 1,1 %. Finansforbundet på sin side avsluttet dette temaet med å kreve et generelt tillegg som ville innebære ca. 1,9 % fra 1. mai 2011, med en profil sammensatt med et kronetillegg for noen trinn og prosenttillegg for andre. FA mente at dette lå høyt sammenliknet med samfunnet for øvrig, og at den samlede ramme som lå i Finansforbundets krav var langt over samfunnsrammen. Finansforbundet var ikke villig til å gå videre, og valgte altså å bryte forhandlingene.

Bruddet innebærer at Finansforbundet kan si opp avtalen og gå til plassoppsigelse. Plassoppsigelsesfristen er 1 måned, og det vil bli sendt melding til Riksmeklingsmannen som vil innkalle partene til mekling. Vi kommer tilbake med mer informasjon om tidspunktet for dette så snart vi er kontaktet av Riksmeklingsmannen.

Det er brudd også i forhandlingene mellom FA og LO. LO har samme konfliktadgang som Finansforbundet.