Tariffoppgjøret i finans 2018: Resultatet med LO er nå godkjent og skal iverksettes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tariffoppgjøret i finans 2018: Resultatet med LO er nå godkjent og skal iverksettes

Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør mellom Finans Norge og LO-forbundene Handel og Kontor (HK) og Postkom er nå godkjent. Resultatet skal derfor iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner i de bedrifter som omfattes av avtaleforholdet med HK og Postkom. 

Resultatet med LO er i hovedsak det samme som i tariffoppgjøret med Finansforbundet.  Det generelle tillegget for medlemmer av Handel og Kontor og Postkom som var tatt ut i streik skal først gis med virkning fra 5. juni 2018 (ikke 1. mai).

Nærmere om endringene:

Generelt tillegg med virkning fra 5. juni

Det gis et generelt tillegg på 1 %, minimum kr 4.000 per år. Merk at det generelle tillegget for medlemmer av Handel og Kontor og Postkom som var tatt ut i streik først skal gis med virkning fra 5. juni 2018, ikke 1. mai som for de øvrige regulativlønnede. Det er også enighet om en heving av minstelønnen til lønnstrinn 22 og å utvide lønnsregulativet med fire nye trinn. Innplassering på de fire øverste trinnene skal skje senest innen to år.

Endringer i reglene om rett til tariffavtale

Det er enighet om endringer i omfangsbestemmelsen i sentralavtalene med LO/Handel og Kontor/Postkom når det gjelder vilkår for at LO/forbundet kan kreve tariffavtale i andre bedrifter tilsluttet Finans Norge enn de som allerede er omfattet av sentralavtalene.

Endringen innebærer at rett til tariffavtale inntrer ved en organisasjonsprosent på 10% i selskapet eller en underenhet. Det kreves minst 3 LO-medlemmer i underenheter med mindre enn 30 ansatte. Det gjelder særskilte tilpasninger for hvordan involvering av tillitsvalgte skal foregå i drøftingssaker mv. i tilfeller der tariffavtaleopprettelsen har sitt utspring i en underenhet: De LO-tillitsvalgte tiltrer ansettelsesutvalget i forbindelse med tilsettinger i enheter hvor forbundet har medlemmer og i forbindelse med lønnsvurderinger av forbundets medlemmer.

De saksområder som omhandles av Hovedavtalen § 15 A om samarbeidsutvalg (SU) og som angår LO-medlemmer ivaretas av ledelsen og de LO-tillitsvalgte etter nærmere avtale lokalt. Også andre saksområder som ihht. Hovedavtalen eller Sentralavtalen skal drøftes med de tillitsvalgte ivaretas av ledelsen og de LO-tillitsvalgte etter nærmere avtale. Det gjelder egne regler for behandling av krav om tariffavtale.

Overgang til 12 måneders lønn  

Systemet med 12,5 måneders lønn omgjøres til 12 måneders lønn i aktuelle bedrifter fra 1.1.19. Det innebærer at fastlønnen pr. år fordeles likt over 12 måneder i alle bedrifter med virkning fra 1. januar 2019.

Lokale ordninger (i bedriftsavtaler eller særavtaler mv.) som er basert på 12,5 måneders lønn, endres til nytt system med 12 måneders lønn fra 1. januar 2019.

Timelønnssatser utregnes etter 160 timer pr. måned. For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent pr. 1. januar 2019. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om fremgangsmåte for denne endringen. Det fremgår av en merknad til bestemmelsen at hevingen av fastlønnen ifm. overgangen til 12 måneders lønnssystem ikke skal påvirke lokale og sentrale lønnsoppgjør i endringsåret og etterfølgende år.

Lønnstillegg ved gjeninntreden fra foreldrepermisjon

Det er enighet om en bestemmelse som sikrer at ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden. Dette er et viktig signal fra finansnæringen om at kvinner ikke skal henge etter lønnsmessig når de tar ut permisjon og et insentiv for fedre til å ta ut foreldrepermisjon. Denne rettigheten vil gjelde for ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder, og som gjeninntrer fra permisjonen 1. mai 2018 eller senere. Opprykket gis virkning fra den dagen man gjeninntrer, og utbetales ved den ordinære lønnskjøringen.

Endringer i unntaket for kortere midlertidige ansettelsesforhold

Bestemmelsen om at personer som er ansatt midlertidig for en periode som er 6 måneder eller kortere er unntatt fra Sentralavtalen, endres slik at unntaket gjelder for midlertidige ansettelsesforhold på 3 måneder eller kortere.

Det betyr både at Sentralavtalen gjelder fra første dag dersom det inngås midlertidig arbeidsavtale med en konkret varighet som er lenger enn 3 måneder (mot 6 måneder tidligere), og at Sentralavtalen slår inn når 3 måneder passeres rent faktisk selv om varigheten opprinnelig ble avtalt kortere. Forlengelser fanges opp.

Heving av OU-satsen

OU-satsen heves slik at tilskuddet fra bedriftene er begrenset oppad til kr. 250,- per år for hvert medlem av LO. Bestemmelsen får virkning fra 2019.

Referansegruppe knyttet til utvalgene om avvikling av lønnstrinnsystemet og økonomisk forhandlingsmodell

I tariffoppgjøret mellom Finans Norge og Finansforbundet var det enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede overgang til et trinnløst lønnssystem og et utvalg som skal utrede en den økonomiske forhandlingsmodellen i forhandlingsområdet. Det er enighet mellom Finans Norge og LO om å opprette en referansegruppe knyttet til temaene i disse utvalgene.

Overgangstillegg

Det er avtalt et «overgangstillegg» for ansatte som går av ved 62, 63 eller 64 år og som ikke fortsetter å arbeide. Ordningen er ment å ha en sosial profil og forutsetter at arbeidstakeren kvalifiserer til AFP. Ordningen starter opp 1. januar 2019 og gjelder for de som er født i 1955-1960. Finans Norge kommer tilbake med mer informasjon om denne ordningen.