Meklingsresultatet mellom Finans Norge og Finansforbundet er godkjent og skal iverksettes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Meklingsresultatet mellom Finans Norge og Finansforbundet er godkjent og skal iverksettes

Finans Norge og Finansforbundet kom i meklingen til enighet om et anbefalt forslag kl. 02:00 torsdag 31. mai. Forslaget innebærer en ansvarlig økonomisk ramme og viktige skritt for å modernisere tariffavtalen.

Det anbefalte forslaget er godkjent av Finans Norges hovedstyre og Finansforbundets styre og skal nå iverksettes. Tariffoppgjøret mellom Finans Norge og LO/Handel og Kontor/Postkom er p.t. ikke avklart, og intet skal derfor iverksettes for medlemmene av LO. 

Nærmere om endringene:

Generelt tillegg

Det gis et generelt tillegg per 1. mai 2018 på 1 %, minimum kr 4.000 per år. Forslaget er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Det er også enighet om en heving av minstelønnen til lønnstrinn 22 og å utvide lønnsregulativet med fire nye trinn. Innplassering på de fire øverste trinnene skal skje senest innen to år. Nye lønnsregulativer fra 1. mai 2018 er utarbeidet.

Overgang til 12 måneders lønn  

Systemet med 12,5 måneders lønn omgjøres til 12 måneders lønn i aktuelle bedrifter fra 1.1.19. Det innebærer at fastlønnen pr. år fordeles likt over 12 måneder i alle bedrifter med virkning fra 1. januar 2019. Lokale ordninger (i bedriftsavtaler eller særavtaler mv.) som er basert på 12,5 måneders lønn, endres til nytt system med 12 måneders lønn fra 1. januar 2019. Timelønnssatser utregnes etter 160 timer pr. måned. For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent pr. 1. januar 2019. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om fremgangsmåte for denne endringen. Det fremgår av en merknad til bestemmelsen at hevingen av fastlønnen ifm. overgangen til 12 måneders lønnssystem ikke skal påvirke lokale og sentrale lønnsoppgjør i endringsåret og etterfølgende år.

Lønnstillegg ved gjeninntreden fra foreldrepermisjon

Det er enighet om en bestemmelse som sikrer at ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden. Dette er et viktig signal fra finansnæringen om at kvinner ikke skal henge etter lønnsmessig når de tar ut permisjon og et insentiv for fedre til å ta ut foreldrepermisjon. Denne rettigheten vil gjelde for ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder, og som gjeninntrer fra permisjonen 1. mai 2018 eller senere. Opprykket gis virkning fra den dagen man gjeninntrer, og utbetales ved den ordinære lønnskjøringen.

Endringer i unntaket for kortere midlertidige ansettelsesforhold

Bestemmelsen om at personer som er ansatt midlertidig for en periode som er 6 måneder eller kortere er unntatt fra Sentralavtalen, endres slik at unntaket gjelder for midlertidige ansettelsesforhold på 3 måneder eller kortere. Det betyr både at Sentralavtalen gjelder fra første dag dersom det inngås midlertidig arbeidsavtale med en konkret varighet som er lenger enn 3 måneder (mot 6 måneder tidligere), og at Sentralavtalen slår inn når 3 måneder passeres rent faktisk selv om varigheten opprinnelig ble avtalt kortere. Forlengelser fanges opp.

Heving av OU-satsen

OU-satsen heves slik at tilskuddet fra bedriftene er begrenset oppad til kr. 250,- per år for hvert medlem av Finansforbundet. Bestemmelsen får virkning fra 2019.

Utvalg om avvikling av lønnstrinnsystemet og utvalg om økonomisk forhandlingsmodell

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utrede en avvikling av lønnstrinnene.  Partene har som intensjon å enes om å fjerne lønnsregulativet i dagens lønnssystem, slik at det oppnås et trinnløst fastlønnssystem, med nedre og øvre satser. Arbeidet omfatter også identifisering av nødvendige tilpasninger i avtaleverket. Partene har ambisjon om å implementere endret system i løpet av 2019.

Partene er også enige om et partssammensatt utvalg for å utrede den økonomiske forhandlingsmodellen i forhandlingsområdet. Utvalget skal særlig vurdere forholdet mellom lokal og sentral lønnsdannelse, lønnselementene glidning, overheng og generelt tillegg samt strukturelle endringer. Utvalget skal fremlegge en rapport innen 31.12.2018.

Overgangstillegg

I en tilleggsprotokoll er det avtalt et «overgangstillegg» for ansatte som går av ved 62, 63 eller 64 år og som ikke fortsetter å arbeide. Ordningen er ment å ha en sosial profil og forutsetter at arbeidstakeren kvalifiserer til AFP. Ordningen starter opp 1. januar 2019 og gjelder for de som er født i 1955-1960. Ordningen tilsvarer det som er avtalt i tariffoppgjøret mellom Finans Norge og LO. Finans Norge kommer tilbake med mer informasjon om overgangstillegget.

Møtebok og protokoll fra meklingen

Møtebok (pdf)

Protokoll fra meklingen (pdf)

Tilleggsprotokoll (pdf)