Hva er mekling?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva er mekling?

Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO-forbundene i finans møtes annethvert år til hovedoppgjør. I slike tarifforhandlinger er det mulig å forhandle om både lønn og endringer i tariffavtaleverket. Hvis forhandlingene ikke fører frem, kan én av partene velge å bryte forhandlingene. I år har både Finansforbundet og LO valgt å bryte forhandlingene. Ved brutte forhandlinger er det vanlig at arbeidstakerorganisasjonene gjennomfører forberedende trinn til arbeidskamp. Det første steget i en arbeidskampprosess er å sende motparten et skriftlig varsel om kollektiv plassoppsigelse.

 

Finans Norge har mottatt plassoppsigelser fra både Finansforbundet og LO. Her varsles hvor mange organiserte arbeidstakere som vil kunne bli tatt ut i streik. Forbundene har dessuten sendt navnelister som angir hvilke organiserte arbeidstakere man planlegger å ta ut i streik, og hvor disse er ansatt. Et varsel om plassoppsigelse gir én måneds frist før man tidligst kan iverksette arbeidskamp. Samtidig med plassoppsigelsen sendes det skriftlig melding til Riksmekleren.

 

Når Riksmekleren mottar denne meldingen, nedlegger mekleren straks et midlertidig forbud mot arbeidsstans. Dette innebærer at partene ikke kan iverksette streik eller lockout før forbudet utløper. Partene innkalles deretter til mekling hos Riksmekleren. Partene har i utgangspunktet plikt til å møte til meklingen. Under hele meklingen er deltakerne pålagt taushetsplikt. Brudd på denne taushetsplikten er straffebelagt. Finans Norge kan derfor ikke orientere våre medlemmer eller media om fremgangen i meklingen underveis. Det er mekleren som eventuelt kommuniserer utad.

 

Mens forhandlingene i starten av oppgjøret foregår direkte mellom partene, er det under mekling vanlig at partene møter alene med Riksmekleren. Riksmekleren lytter til hver av organisasjonene og diskuterer underveis. Riksmekleren forsøker normalt å lage en avtaleskisse som til slutt presenteres for partene. Meklerens oppgave er å forsøke å oppnå enighet mellom partene om et rimelig forlik, slik at det ikke blir behov for å gå til arbeidskampPartene stemmer over meklingsforslaget. Oppnås det enighet, er tariffoppgjøret avsluttet. Hvis forslaget avvises er meklingen avsluttet og fredsplikten opphører.

 

Meklingen kan kreves avsluttet av hver av partene når det har gått ti dager, og Riksmekleren må da avslutte meklingen senest fire dager etter at avslutningskravet er fremsatt. Det er likevel ingenting i veien for at partene blir enige om å mekle på overtid, noe som utsetter muligheten til å iverksette arbeidskamp ettersom dette ikke kan gjøres før meklingen er avsluttet. Å mekle på overtid er vanlig så fremt avstanden mellom partene ikke er for stor. Samtidig med meklingens avslutning opphører fredsplikten, og partene kan da gå til arbeidskamp, forutsatt at den månedslange fristen for plassoppsigelsen er utløpt.