Tariffoppgjøret 2016 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2016 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen

Det anbefalte forslaget i tariffoppgjøret mellom Finans Norge og Finansforbundet er godkjent av partene og skal nå iverksettes. Nedenfor er informasjon om de viktigste endringene.

I tariffoppgjøret mellom Finans Norge og HK/Postkom/LO er svarfristen 18. mai, og intet skal iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner før denne svarfristen er utløpt. Vi kommer med ny informasjon så snart det anbefalte forslaget er godkjent av partene i LO-oppgjøret.

Generelt tillegg på 1.550 kr

Partene ble enige om et generelt tillegg på 1.550 kr pr. år på lønnstrinnene. På samlet lønn pr. år blir tillegget kr 1.615. Ansatte lønnet over trinn 78 har ikke rett til det generelle tillegget. Tillegget representer ca. 0,2 prosent i den økonomiske rammen. De øvrige elementene i rammen utgjøres av overhenget fra året før på 1 prosent samt beregnede lokale tillegg (glidning) på ca. 1,2 prosent. Glidningen er anslått som gjennomsnitt av de tre siste år. Til sammen blir da anslått ramme 2,4 prosent, hvilket er i samsvar med frontfagets ramme på 2,4%.

Elementene i rammen:

Overheng:                              1,0%

Forventet glidning:                1,2%

Generelt tillegg:                    0,2%

= Ramme:                              2,4%

 

Fjerning av 4 laveste lønnstrinn. 4 nye trinn på toppen av lønnsregulativet

 • De 4 laveste lønnstrinnene i lønnsregulativet utgår, dvs. lønnsregulativet starter på lønnstrinn 10 mot trinn 6 tidligere. Dette innebærer at laveste tarifflønn nå blir
  kr. 283. 214 pr. år. inkl. ½ ekstra månedslønn. Ansatte på lønnstrinn 6 tom. 9 innplasseres på lønnstrinn 10 med virkning fra 1. mai, med mindre de er unntatt fra Sentralavtalen.
 • Det er det lagt til 4 nye trinn på toppen av lønnsregulativet, dvs. lønnsregulativet går opp tom. lønnstrinn 82 mot trinn 78 tidligere. Ansatte som i dag lønnsmessig ligger mellom disse nivåene, skal først innplasseres opp på nærmest overliggende av de nye trinnene ved tidspunktet for første individuelle lønnsregulering for den enkelte.

Endringer i Sentralavtalen

Presisering vedrørende 12-måneders lønn for nye medlemsbedrifter

Det er presisert i avtalen at medlemsbedrifter som ved innmelding i Finans Norge praktiserer 12- måneders lønn, kan fortsette med dette inntil det er etablert en bedriftsavtale som eventuelt sier noe annet (§ 7 nytt pkt. 6). Dette betyr at nye arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge som før innmeldelsen hadde et system med 12-måneders lønn (dvs. lik lønnsutbetaling hver måned) kan fortsette med dette frem til det er etablert en bedriftsavtale som eventuelt bestemmer at bedriften skal 12,5 måneders lønn (½ ekstra månedslønn i desember).  

Tilpasning av avtaletekst til ny AFP-ordning

Tidligere avtaletekst om gammel AFP-ordning er strøket og øvrig avtaletekst om ny AFP er forenklet (§ 16). Bakgrunnen for endringen er at de siste pensjonistene med gammel AFP gikk ut av ordningen ved utgangen av 2015, og den gamle AFP-ordningen er dermed faset ut. Justeringene innebærer ikke materielle endringer når det gjelder rett til AFP etter ny ordning.

Lønnssystem – adgang til lokale prøveordninger som avviker fra sentralt avtaleverk

Det er innført en adgang for de lokale parter til å avtale prøveordninger om avvik fra lønnsrelaterte bestemmelser i det sentrale avtaleverket, uten at dette trenger å knyttes opp til et system med lønnssamtale mellom leder og medarbeider (kapittel 3, felleserklæringen, tilføyelse i 6. avsnitt). En slik prøveordning vil for eksempel kunne være at de lokale parter avtaler at bedriften ikke skal ha lønnsregulativ, men at lønnsbestemmelsene i det sentrale avtaleverket for øvrig skal gjelde. Slike forsøksordninger må godkjennes av Finansforbundet og Finans Norge før de kan iverksettes. Finans Norge er opptatt av at den nye adgangen ikke skal brukes til å avtale forhandlingsrett for tillitsvalgte på den lokale potten. Det er derfor presisert i en ensidig protokolltilførsel at Finans Norge ikke vil godkjenne lokale avtaler som innebærer lokal forhandlingsrett på potten for individuelle lønnsjusteringer.

Vektlegging av helse i felleserklæringen til kapittel 4 om sosiale ytelser

I felleserklæringen til Sentralavtalen kapittel 4 om sosiale ytelser er det tilføyd at også helse, i tillegg til livsfase, skal vektlegges når det gjelder tilpasning av arbeidsforhold mv.

Presisering vedrørende kostnadsrammer for kompetanseheving

Ifølge tidligere sentralavtale skulle de lokale parter blant annet drøfte tiltak og budsjett for kompetanseheving (kapittel 5, felleserklæringens punkt 2a). For å tilpasse avtaleteksten til forholdene i bedrifter som ikke opererer med eget budsjett for kompetanseheving, er «budsjett» endret til «kostnadsrammer».

Likelønn og likestilt deltakelse 

Likelønn og likestilt deltakelse var et sentralt tema i hovedoppgjøret 2016, og det er foretatt en rekke presiseringer i Sentralavtalen for å understreke viktigheten av at næringen har fokus på dette. Dette er de viktigste endringene:

 • Det er presisert at partene har en felles ambisjon om å forbedre likelønnssituasjonen i næringen vesentlig, og arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn (kapittel 3, felleserklæringen, 7. avsnitt).
 • Også likelønn skal vurderes når bedriften foretar lønnsvurderinger av ansatte som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon (kapittel 3, felleserklæringen, siste avsnitt).
 • Arbeidstakere som kommer tilbake etter fravær i foreldrepermisjon, skal ved gjeninntreden vurderes likelønnsmessig og med hensyn til likestilt videre karriere (kapittel 3, felleserklæringen, siste avsnitt). Endringen innebærer ikke i seg selv at arbeidsgiver har en plikt til å gjøre endringer i ansattes lønn etter endt foreldrepermisjon, selv om vurderingen skulle vise at det er skjevheter i avlønning. Men resultatet av den vurdering som foretas vil for eksempel kunne være relevant når arbeidsgiver skal vurdere eventuelle individuelle lønnstillegg etter Hovedavtalen § 14 nr. 5. Det er ikke et krav etter bestemmelsen at vurderingen skal nedfelles skriftlig, det sentrale er at vurderingen faktisk blir gjort.
 • Bedriftene skal legge til rette for en jevn balanse i foreldres uttak av foreldrepermisjon (kapittel 4 felleserklæringen, nytt tredje avsnitt).
 • Det er presisert at ved ansettelse av ledere er det et mål å identifisere minst en kvalifisert kandidat av hvert kjønn før stillingen besettes (kapittel 5, felleserklæring nr. 1). I dette ligger det en oppfordring til bedriftene om å søke å identifisere kandidater av hvert kjønn til lederstillinger. Dette vil kunne bidra til å forbedre kjønnsbalansen i lederstillinger i finans.
 • Det er gjort en språklig endring i Sentralavtalen § 13 nr. 2 om rett til permisjon med lønn for far i inntil to uker i forbindelse med fødsel for å bistå moren. Hensikten med endringen er å bringe ordlyden i samsvar arbeidsmiljølovens § 12-3 (1), som regulerer rett til permisjon ved fødsel. 

Utvalgsarbeid om kjønn og lønn

Finans Norge og Finansforbundet har en felles ambisjon om å forbedre likelønnssituasjonen i næringen vesentlig og arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn. Som et ledd i dette har partene blitt enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som blant annet skal:

 • Undersøke likelønnssituasjonen og tiltak knyttet til likelønn og likestilt deltakelse i andre sektorer.
 • Drøfte funnene i de lokale parters likelønnsrapportering i 2016, jf. punkt 2 i protokollen fra tariffoppgjøret i 2015. 
 • Foreslå hensiktsmessige nøkkelparametere for å måle utviklingen i tilstanden knyttet til likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn i finansnæringen. Forslaget til parametere legges frem innen 31.12.2016. Deretter beslutter Finansforbundet og Finans Norge i fellesskap eventuell iverksettelse.
 • Innhente eksterne fagmiljøers anbefalinger til hvordan likestillingssituasjonen kan forbedres.

Utvalget skal avgi rapport innen utgangen av 2017. De sentrale parter kan likevel starte med eventuell måling av utviklingen knyttet til likelønn og likestilt deltakelse allerede i 2017.

Spørsmål?

Spørsmål om endringer i Sentralavtalen kan rettes til:

Spørsmål om økonomi kan rettes til:

 Protokollene fra oppgjøret og nye lønnsregulativer fra 1. mai 2016 ligger til høyre på denne siden.