Lønnsoppgjøret i finans er godkjent

Gå til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 4. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr.3100,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2015 skal nå iverksettes.

Det vises til tidligere informasjon om de anbefalte forslag i årets tariffoppgjør mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og Handel og Kontor/Norsk Post og Kommunikasjonsforbund. Forslagene som hadde svarfrist 4. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr.3100,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2015 skal da iverksettes. Det er ikke gjort endringer i de foreløpige regulativene som ble publisert 23. april. Se det endelige lønnsregulativet, både 12 ½ måneders regulativet og det avvikende 12 måneders regulativet, i faktaboksen.

Likelønn

Protokollene fra tariffoppgjøret inneholder også en formulering om oppfølging av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Formuleringen som er lik i begge protokoller sier innledningsvis at de sentrale parter har gjennom bestemmelser i Hoved- og Sentralavtale lagt forholdene til rette for lokale parters arbeid med likelønn. Videre heter det:

”Partene registrerer likevel at det er forskjeller i lønn mellom kjønnene og understreker viktigheten av at bedriftene har særlig oppmerksomhet på eventuelt ubegrunnede forskjeller, og påpeker at det ligger forpliktelser om likelønn i avtaleverket. Disse forpliktelser skal etterleves i virksomhetene, og det henstilles til de lokale parter å ta opp forholdene rundt likelønn i passende samarbeidsfora innen 1.1.2016. Tilbakemelding gis de sentrale parter innen 1.3.2016. ”

Hovedavtalen inneholder i § 17 en ganske omfattende bestemmelse om likestilling. Detaljene i bestemmelsen gjengis ikke her, men det henstilles til medlemsbedriftene om å friske den opp. Videre sier Sentralavtalens felleserklæring om lønn bl.a. annet følgende:

”Partene er opptatt av likelønn. Det er viktig at det settes fokus på dette både sentralt og lokalt. For at de lokale parter skal kunne ha oversikt over likelønnsutviklingen i bedriften, utarbeides det årlig lønnsstatistikk fordelt på kjønn, og statistikken gjøres tilgjengelig for de tillitsvalgte. Dersom partene lokalt konstaterer konkrete tilfeller av forskjellsbehandling i lønn på grunn av kjønn, skal dette rettes opp. ”

Det er disse bestemmelser det siktes til i det sentrale avtaleverket. Årets protokoll innebærer at det i hver enkelt medlemsbedrift skal tas opp forhold rundt likelønn og eventuelt ubegrunnede lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dette skal tas opp i passende samarbeidsfora, som kan være samarbeidsutvalg, likestillingsutvalg eller annen type kontaktutvalg mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Protokollen inneholder ikke detaljer om hvordan temaet skal behandles, så dette blir opp til de lokale parter, men drøftelsene skal gjennomføres innen 1.1.2016. Innen 1.3.2016 skal det gis tilbakemelding til de sentrale parter. Hver bedrift skal altså gi tilbakemelding til Finans Norge v/prosessområde arbeidsgiver og Finansforbundet, og i de bedrifter som omfattes av avtaleverket med HK og Postkom også til disse organisasjoner. Tilbakemeldingen kan enten være kortfattet og bare uttrykke at temaet likelønn er tatt opp i egnet forum, eller inneholde mer detaljer rundt gjennomgangen.