Tariffoppgjøret 2012 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2012 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen

Det vises til tidligere informasjon om årets tariffoppgjør. Forhandlingsprotokollene ble da også lagt ut på FAs nettsider. Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,85 prosent (minimum 6.500 kr.) samt endringer i Hovedavtalen og Sentralavtalen.

Nedenfor kommenteres de viktigste endringene i avtalene. Med mindre annet er angitt, gjelder endringene både avtalene med Finansforbundet og med HK/Postkom/LO.

Svarfristen i oppgjøret mellom FA og Finansforbundet var 9. mai, og det ble godkjent av begge parter. Resultatet skal derfor nå iverksettes.

I tariffoppgjøret mellom FA og HK/Postkom/LO er svarfristen 21. mai 2012, og intet skal iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner før denne svarfristen er utløpt. Vi vil sende ut ny informasjon så snart det anbefalte forslaget er godkjent av partene i LO-oppgjøret.

Generelt tillegg på 1,85 prosent
Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,85 prosent, minimum 6.500 kr, med virkning fra 1. mai 2012. Resultatet er på linje med øvrige oppgjør i privat sektor. I boksen til høyre finnes nytt lønnsregulativ gjeldende fra 1. mai 2012.

Endringer i Sentralavtalen
Lønnstrinn 1 - 5 fjernet
Trinnene 1 t.o.m. 5 i lønnsregulativet er fjernet, slik at lønnsregulativet begynner på lønnstrinn 6. Ansatte som er lønnet på de gamle trinnene 1 t.o.m. 5, skal gis et generelt tillegg på 6.500 kr fra 1. mai 2012. Opprykk til trinn 6 gjennomføres deretter ved første ordinære lokale lønnsgjennomgang i bedriften. I boksen til høyre finnes midlertidige lønnssatser for lønnstrinnene 1 til 5 gjeldende fra 1.5.2012. Disse tas i bruk når alle som er på disse trinnene er flyttet til trinn 6 ved første ordinære lokale lønnsgjennomgang i den enkelte bedrift.

2 nye lønnstrinn på toppen av tabellen.
Det er lagt 2 nye trinn på toppen av lønnsregulativet. De nye trinnene er lønnstrinn 77 og 78 i det nye regulativet. De som skal inn på disse trinnene er ansatte som har høyere lønn enn tidligere trinn 76, og som nå blir liggende mellom trinn 76 og nytt trinn 77, eller mellom de nye trinnene 77 og 78. Ansatte som lå over trinn 76 og som nå blir fanget opp av dette lønnstrinn, skal også flyttes til trinn 76.

Det følger av protokollen at innplassering på de nye trinnene 77 og 78 skal skje ved første ordinære lokale lønnsgjennomgang i bedriften. Innplasseringen skjer ved at de angjeldende ansatte flyttes inn på nærmest overliggende lønnstrinn ift. vedkommendes lønn. Disse ansatte har ikke rett til det generelle tillegget på 1,85 % før innplasseringen foretas.

Vi gjør oppmerksom på at rett til innplassering på de nye trinnene for ansatte som har høyere lønn enn tidligere topptrinn 76, ikke gjelder personer som er unntatt fra hele Sentralavtalen etter avtalens § 1 nr. 2.

Presisering vedrørende ansatte som ikke omfattes av tariffavtalen.
I Sentralavtalen § 2 er det tatt inn en henvisning til § 1 nr. 2 første strekpunkt, for å tydeliggjøre at reguleringen i bedriftsavtalen av hvilke stillinger som faller utenfor avtaleverket, gjelder de lederkategoriene som er nevnt i § 1 nr. 2 første strekpunkt. Dette er ingen materiell endring, kun en presisering for å unngå eventuelle misforståelser knyttet til dette.

Rett til lønn under amming.
Sentralavtalen har fått en ny bestemmelse i § 13 nr. 3 om rett til ammefri med full lønn i inntil en time pr. dag. Den nye rettigheten gjelder ansatte som arbeider mellom 2/3 og hel dag og varer inntil mor slutter å amme barnet. Ansatte som arbeider mindre enn 2/3 dag, har rett til ammefri uten lønn etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-8.

Innleie av arbeidskraft.
Sentralavtalen får en ny bestemmelse 2 B om innleie av arbeidskraft, som innholdsmessig korresponderer med de foreslåtte lovbestemmelsene om likebehandling av innleid arbeidskraft (Prop 74L (2011 - 2012)). Den nye bestemmelsen i Sentralavtalen vil først bli iverksatt når lovendringene trer i kraft. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne bestemmelsen når lovforslaget er vedtatt.

Avvik fra kompensasjonssatsene.
Vilkåret om at det må foreligge "særskilt grunnlag" for at de lokale parter skal kunne avtale andre kompensasjonssatser enn det som følger av Sentralavtalen § 5, er fjernet. Endringen gjelder ikke Sentralavtalene mellom FA og HK/Postkom/LO.

Legeundersøkelse av arbeidstakere.
Arbeidstakers plikt etter Sentralavtalen § 12 nr. 2 til å fremstille seg for "bedriftens bedriftslege" i tilfeller der legeundersøkelse er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 9-4, er endret til "lege". Endringen innebærer at den ansatte i slike tilfeller kan velge å gå til fastlege eller annen lege, i stedet for bedriftslegen.

 

Endringer i Hovedavtalen
Endring i skalaen for antall tillitsvalgte.
I skalaen for antall tillitsvalgte i § 13 A nr. 2 deles linjen med 51 - 150 i to, til at bedrifter/beslutningsområder med 51 - 100 ansatte (LO: 51-100 medlemmer) bør ha 4 tillitsvalgte og bedrifter/beslutningsområder med 101 - 150 bør ha 5 tillitsvalgte. Tidligere skulle det være 5 tillitsvalgte i bedrifter/beslutningsområder med 51 - 150 ansatte (LO: medlemmer).

Avtale ifm. tiltredelse som tillitsvalg.
For tillitsvalgte som får avsatt hele eller deler av sin arbeidstid til tillitsvalgtarbeid, skal det settes opp en avtale mellom bedriften og den tillitsvalgte hvis ledelsen eller den tillitsvalgte ber om det. Tidligere var dette gitt som en anbefaling i Hovedavtalen § 13 A nr. 7a) 4. avsnitt, men uten at det var noen plikt til å inngå slik avtale hvis en av partene ønsket det. Det følger allerede av bestemmelsen at avtalen bør omhandle forhold som tidsbruk, avlastningsbehov og kompetansemessige og lønnsmessige forhold. Endringen gjelder ikke Hovedavtalen mellom FA og HK/Postkom/LO.

Planer om fusjon/fisjon.
Det er gjort en endring i Hovedavtalen § 13 B nr. 5, slik at bedriftens informasjonsplikt overfor tillitsvalgte ved fusjonsplaner og adgangen til å pålegge tillitsvalgte taushetsplikt i slike saker, også gjelder ved fisjoner.

Tillitsvalgtes taushetsplikt
Tillitsvalgte som er medlem eller varamedlem av samarbeidsutvalget (SU) og som pålegges taushetsplikt i en sak etter Hovedavtalens § 15A nr. 10, skal ha rett til å søke råd hos Finansforbundet sentralt eller hos sideordnet/overordnet tillitsvalgt i samme bedrift. I slike tilfeller vil taushetsplikten også gjelde for den det søkes råd hos.

Prosedyrebestemmelse ifm. beslutning om oppsigelse av tillitsvalgt ved nedbemanning
Før beslutning om oppsigelse av tillitsvalgt ifm. nedbemanning fattes, skal spørsmålet drøftes mellom øverste ledelse/HR- leder og bedriftens hovedtillitsvalgte. Det følger allerede av Hovedavtalens § 20 nr. 4 at bedriften ved nedbemanninger skal legge vekt på de tillitsvalgtes funksjon og den spesielle stilling de har. Endringen gjelder ikke Hovedavtalen mellom FA og HK/Postkom/LO.

Andre endringer

Det er gjort redaksjonelle endringer i bestemmelser i Sentralavtalen og Hovedavtalen som omhandler ansatte lønnet over eller innenfor regulativet, ved at konkretiseringen av hvilke lønnstinn dette gjelder er erstattet med en nøytral henvisning til "lønnsregulativet". Dette gjelder følgende bestemmelser (endringer i kursiv):

  • Sentralavtalen § 1 nr. 4 ("Ansatte som er lønnet over lønnsregulativet er unntatt fra Sentralavtalens kapittel III, Lønn. "
  • Hovedavtalen § 14 nr. 3 første ledd ("Ansettelsesutvalget skal besette og fastlegge lønn i ledige stillinger som normalt ligger innenfor lønnsregulativet."
  • Hovedavtalen § 14 nr. 5 første ledd ("Bedriftene skal foreta en årlig gjennomgåelse av de ansattes lønnsforhold for å vurdere eventuelle personlige tillegg for ansatte lønnet innenfor lønnsregulativet."
  • Hovedavtalens § 14 nr. 5 tredje ledd: "Bedriftens ledelse skal årlig utarbeide en oversikt over lønnsforholdene for medlemmer av Finansforbundet som er lønnet innenfor lønnsregulativet".

For øvrig er det gjort enkelte mindre materielle og redaksjonelle endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen, som fremgår av protokollene.

Partssammensatt arbeidsgruppe om ny skjermingsavtale

Finansforbundet og FA skal i fellesskap oppnevne en arbeidsgruppe som i løpet av 2012 skal se på mulighetene for å få på plass en skjermingsavtale for fremtidige oppgjør. Dette dreier seg om hvilke ansatte/funksjoner som skal skjermes fra å delta i en eventuell konflikt. Den tidligere konfliktavgrensingsavtalen er som kjent utløpt, og partene har hittil ikke klart å komme til enighet om en ny avtale.

Felles arbeid om lønnsdannelse

Finansforbundet og FA skal gjennomføre et felles arbeid for å se på forbedringer i måten lønnsdannelsen i tariffområdet skjer på. Arbeidet starter før sommerferien 2012.

Protokollene fra oppgjøret pluss nytt lønnsregulativ og midlertidige lønnssatser 1-5 finner du til høyre på denne siden.

Spørsmål om endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen kan rettes til:

Anja M. Brodschöll (tlf: 23 28 43 05/e-post: anja.brodscholl@finarb.no

Nils P. Brahde (tlf: 23 28 43 04/e-post: nils.brahde@finarb.no)

Lønnsrelaterte spørsmål kan rettes til:

Alexander A. Lange (tlf: 23 28 43 02/e-post: alex.lange@finarb.no)

(Publisert 9. mai 2012)