Brudd i Hovedavtaleforhandlingene

Gå til hovedinnhold

Brudd i Hovedavtaleforhandlingene

Vi viser til tidligere informasjon om hovedavtaleforhandlingene. Det ble avholdt nytt forhandlingsmøte 30. januar 2012, og det resulterte i at Finansforbundet brøt forhandlingene.

Forhandlingene strandet på at Finansforbundet krevde forhandlingsrett på de såkalte 14.5- forhandlingene (hovedavtalens § 14. nr. 5) med behandling i tvistenemnd dersom det ikke oppnås enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Dette ville innebære en dramatisk endring i hvordan lønnsdannelsen skjer i finansnæringen. Et så viktig spørsmål kan ikke overlates til et utenforstående organ som en tvistenemnd.

Finansforbundet holdt dette kravet opp mot FAs krav om utvidet frikrets idet de ikke ville gå med på noen utvidelse med mindre de fikk gjennomslag for kravet om forhandlingsrett på lokale lønnstillegg. FAs krav om utvidet frikrets for bank ut over den tradisjonelle frikretsen på 2 %, ble fremsatt idet forhandlinger om ny konfliktavgrensingsavtale ikke har ført frem, jfr. tidligere informasjon. FA fremsatte derfor krav om ekstra frikrets i bank på 5 % av de ansatte (50 % i Nets). Frikretsen er ment å skulle ivareta samfunnskritiske og virksomhetskritiske funksjoner og tjenester under konflikt, og systemer som er så integrert at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å stenge dem. FAs krav er blitt til etter grundige arbeider i samarbeid med bankfaglige eksperter både fra medlemsbedriftene og i FNO. FA mener at en slik utvidet frikretsregel i bank er i begge parters interesse.

Bruddet i forhandlingene innebærer at hovedavtaleoppgjøret vil bli brakt inn i vårens ordinære tariffoppgjør. Dette innebærer blant annet at det blir konfliktrett på hovedavtalekravene på samme måte som det er konfliktrett på tariffoppgjøret. Slik overføring av hovedavtalekrav er det regler for i Hovedavtalens § 5, 2. ledd.

Vi har ført parallelle hovedavtaleforhandlinger med LO, og det er da brudd også i disse forhandlingene.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at selv om den gamle hovedavtalen hadde formelt utløp 31.12.2011 gjelder den videre inntil det på en eller annen måte er forhandlet frem en ny.

Vi har tidligere sendt melding til medlemsbedriftene om uttak av frikrets på 2 % etter gjeldende bestemmelse i Hovedavtalens § 30 B. Vi hadde håpet gjennom hovedavtaleforhandlingene å få til en større frikrets, men dette forsøket er som det fremgår dessverre strandet. For bankene innebærer denne situasjonen at konfliktforberedelsene vil bli annerledes i år enn i fjor da vi hadde konfliktavgrensningsavtale. Næringens konfliktberedskapsutvalg vil utarbeide nytt beredskapsmateriale som er tilpasset de nye rammebetingelsene.

Lenke til FAs e-post av 10.1.2012 til medlemmene om frikretsuttak 2012 (du må logge deg inn)

(Publisert 31.1.2012)

FAs krav til endringer i Hovedavtalen videreføres i Sentralavtaleforhandlingene.

(Publisert 2.april 2012).