Sentralavtalene

Gå til hovedinnhold

Sentralavtalene

Sentralavtalen i finansnæringen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge. Sentralavtalene 2018 ble i tariffoppgjøret 2020 prolongert for to nye år, og gjelder derfor videre.

Foto av sentralavtalene med LO og Finansforbundet

Sentralavtalens regler må sees i sammenheng med de regler om lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av den enkelte bedriftsavtale.

Arbeidsstans eller annen arbeidskamp må ikke finne sted så lenge sentralavtalen varer, og inntil eventuell mekling har vært gjennomført i medhold av arbeidstvistloven kapittel 3.

Sentralavtalens regler gjelder inntil ny avtale er etablert mellom hovedtariffpartene, og for øvrig i samsvar med bestemmelsen i arbeidstvistloven § 8. Ved kollektiv plassoppsigelse som ledd i en revisjon av sentralavtalen etter at de frivillige forhandlinger ikke har ført frem, er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned, med mindre tariffpartene blir enige om kortere oppsigelsesfrist.

Avtalen gjelder for alle ansattekategorier, både heltids- og deltidsansatte, med mindre noe annet fremgår av selve avtalen. Det skilles bl.a. ikke mellom kontorfunksjonærer og assurandører. Det finnes imidlertid en rekke unntak både generelt og i forhold til de enkelte bestemmelser.

Enkelte ansatte er unntatt fra sentralavtalens regler, se sentralavtalen § 1 Omfang. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale punkt 4.1.1.2.

Det er vanlig i norsk arbeidsliv at en sentralavtale har en varighet på 2 år.

Ved tariffoppgjøret 2020 endte det med enighet om prolongering av avtalene. Avtalene nedenfor gjelder derfor videre til 30. april 2022. Varighetsbestemmelsen i SA §20, første punktum endres til:

«Avtalen trer i kraft 1. mai 2020 og gjelder til 30. april 2022, og videre ett år ad gangen hvis skriftlig oppsigelse ikke finner sted senest 3 måneder før utløpstidspunktet.»

Eldre sentralavtaler kan fås hos Finans Norge

Lønnsoppgjøret er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene til tariffoppgjør i finans, som hadde svarfrist 30. oktober, er nå godkjent av alle parter. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. De nye...

Illustrasonsfoto: Mynter i tre stabler