Sentralavtalene

Gå til hovedinnhold

Sentralavtalene

Sentralavtalen i finansnæringen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge.

Sentralavtalens regler må sees i sammenheng med de regler om lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av den enkelte bedriftsavtale.

Arbeidsstans eller annen arbeidskamp må ikke finne sted så lenge sentralavtalen varer, og inntil eventuell mekling har vært gjennomført i medhold av arbeidstvistloven kapittel 3.

Sentralavtalens regler gjelder inntil ny avtale er etablert mellom hovedtariffpartene, og for øvrig i samsvar med bestemmelsen i arbeidstvistloven § 8. Ved kollektiv plassoppsigelse som ledd i en revisjon av sentralavtalen etter at de frivillige forhandlinger ikke har ført frem, er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned, med mindre tariffpartene blir enige om kortere oppsigelsesfrist.

Avtalen gjelder for alle ansattekategorier, både heltids- og deltidsansatte, med mindre noe annet fremgår av selve avtalen. Det skilles bl.a. ikke mellom kontorfunksjonærer og assurandører. Det finnes imidlertid en rekke unntak både generelt og i forhold til de enkelte bestemmelser.

Enkelte ansatte er unntatt fra sentralavtalens regler, se sentralavtalen § 1 Omfang. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale punkt 4.1.1.2.

Det er vanlig i norsk arbeidsliv at en sentralavtale har en varighet på 2 år.

Eldre sentralavtaler kan fås hos Finans Norge