§ 18 Tilrettelegging mv.

Gå til hovedinnhold

§ 18 Tilrettelegging mv.

1.       Ledelsen har ansvaret for å tilrettelegge for kompetanseutvikling. 1 I den enkelte bedrift skal ledelsen, i samarbeid med de tillitsvalgte, utarbeide retningslinjer om tilrettelegging mv. for kompetanseutvikling. Retningslinjene skal som et minimum omfatte: 2

  1. Tilrettelegging for kompetansehevende tiltak og trening av ferdigheter. 3
  2. Lesefri og fri i forbindelse med eventuelle andre evalueringsformer enn eksamener. 4
  3. Spesielle hensyn for ansatte med særskilte behov, 5 herunder ansatte med omsorg for barn under 12 år.
  4. Dekning av studieutgifter. 6
  5. Rutiner for behandling av søknader om utgiftsdekning etter bokstav d).

2.      Dersom ledelsen og de tillitsvalgte er enige om det, kan spørsmål om utgiftsdekning etter nr. 1 bokstav d) behandles i samarbeidsutvalget hvis bedriften har dette.

3.    Eksamensdager i forbindelse med kompetansehevende tiltak er fridager. 7

__________________________________________

Note 1

Plikten må ses i sammenheng med den generelle plikten til tilrettelegging for kompetanseutvikling etter arbeidsmiljøloven § 4-2.

Note 2

Bestemmelsen angir ingen minsterettigheter, bare hvilke temaer retningslinjene skal omfatte.

Note 3

Trening av ferdigheter kan for eksempel være «on the job training» og andre tiltak der den ansatte kan trene på de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres.

Note 4

Eventuell rett til arbeidsfri etter bestemmelsen er knyttet opp til kompetanseutviklende tiltak som iverksettes ut fra bedriftens kompetansebehov, se Sentralavtalen § 17 nr. 2 a).

Note 5

Hvilke ansatte som kan sies å ha «særskilte behov» må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Note 6

Bestemmelsene hjemler i seg selv ingen rett til dekning av utgifter i forbindelse med kompetanseutvikling.

Note 7

For å gi rett til fri, må eksamen være en del av et kompetansehevende tiltak som nevnt i § 17 nr. 2 c).