§ 17 Samarbeid – de lokale parters rettigheter og plikter

Gå til hovedinnhold

§ 17 Samarbeid – de lokale parters rettigheter og plikter

  1. Ledelse og tillitsvalgte i den enkelte bedrift skal drøfte forhold knyttet
    til kompetanseutvikling i bedriften. 1 I forbindelse med drøftelsene skal ledelsen legge frem de strategiske og forretningsmessige mål som danner grunnlaget for bedriftens nåværende og fremtidige kompetanse-
    behov. I bedrifter med kompetanseutvalg eller liknende organ, jf. Felleserklæringen punkt 2 a), kan disse drøftelsene skje i utvalget.

  2. Den enkelte bedrift skal:

a) Kartlegge bedriftens kompetansebehov. 2 Kartleggingen bør oppdateres
1 gang pr. år. Hvis kartleggingen viser at det er gap mellom bedriftens nåværende kompetanse og fremtidige behov, forutsettes dette dekket med kompetansehevende tiltak. 3 Ved kompetansegap hos den enkelte ansatte skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan. 4

b) Etablere bedriftsinterne retningslinjer på bakgrunn av drøftelsene i nr. 1. Retningslinjene skal omhandle gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegging og iverksettelse av aktuelle tiltak. 5 Retnings-linjene har som hovedmål å etablere prosedyrer for å tilfredsstille bedriftens kompetansebehov. 

c) Iverksette og gjennomføre kompetansehevende tiltak i samsvar med bedriftens retningslinjer.

d) Tilrettelegge og motivere for at den enkelte ansatte kan gjennomføre aktuelle kompetansehevende tiltak og trene opp sine ferdigheter.

  1. Tillitsvalgte skal bidra til at bedriften kan gjennomføre kompetansekartleggingen på en god måte og støtte opp under arbeidet med å utvikle bedriftens og de ansattes kompetanse.

  2. Den enkelte ansatte skal ta aktivt del i og har ansvar for egen utvikling, og skal delta i de kompetansehevende tiltak som tilbys. 6

_____________________________________

Note 1

Bestemmelsen må sees i sammenheng med Sentralavtalen § 18 om ansvar for tilrettelegging og Sentralavtalen § 19 om lokal oppfølging.

Note 2

Det er bedriftens strategiske og forretningsmessige mål som danner grunnlaget for nåværende og fremtidig kompetansebehov, jf. Sentralavtalen § 17 nr. 1.

Note 3

Det er ikke noe absolutt krav om at kompetansegapet skal dekkes gjennom kompetansehevende tiltak, og således er det ikke et tariffbrudd om slikt kompetansegap dekkes på annen måte. Med kompetansehevende tiltak menes tiltak som bidrar til å heve eller påbygge kompetansegrunnlaget til den enkelte arbeidstaker. Bedriften plikter ikke å tilby omskolering av ansatte, eller andre kompetanseendrende tiltak.

Note 4

Dersom det i forbindelse med kartleggingen av bedriftens kompetansebehov identifiseres et kompetansegap hos den enkelte ansatte, skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan. Forutsetningen er at kompetansegapet kan dekkes gjennom kompetansehevende tiltak, se note 3. 

Note 5

Bestemmelsen innebærer at bedriften skal utarbeide retningslinjer om hvordan kompetansekartleggingen skal følges opp.

Note 6

Manglende oppfyllelse av medvirkningsplikten kan få disiplinære konsekvenser for den enkelte ansatte.