§ 14 Lønn ved dødsfall

Gå til hovedinnhold

§ 14 Lønn ved dødsfall

  1. For fast ansatte eller ansatte med minst 6 måneders sammenhengende tjenestetid i bedriften, utbetales ved dødsfall lønn i 1 måned fra dødsdagen. Dersom avdøde etterlater seg slektninger som vedkommende forsørget, eller ektefelle, utbetales full lønn i 6 måneder.

    Likestilt med ektefelle regnes partner som hadde partnerskap med avdøde etter lov om registrert partnerskap
    av 31/4-93.

    Likestilt med ektefelle regnes også samboer som kan godtgjøre at vedkommende levde sammen med avdøde i ekteskapslignende forhold av minst 2 års varighet, samt person med felles bopel og felles barn med avdøde.

  2. Rettigheter etter denne paragraf bortfaller i den utstrekning den dekkes av bedriftens gruppelivsforsikring. 1

______________________________________________

Note 1

Bedriften skal velge den ordning som kommer best ut for arbeidstakers etterlatte.