Kapittel 1 - Om Finans Norge og forholdet til den enkelte bedriftsavtale

Gå til hovedinnhold

Kapittel 1 - Om Finans Norge og forholdet til den enkelte bedriftsavtale

 • § 1 Omfang

  1. Sentralavtalen gjelder medlemmer i Finansforbundet som er ansatt1 i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge pr. 1. mai 2022, med mindre annet er særskilt fastsatt i denne paragraf eller i de enkelte paragrafer.

  2. For bedrifter som blir arbeidsgivermedlem i Finans Norge etter 1. mai 2022, kan Sentralavtalen gjøres gjeldende etter krav fra Finans Norge eller Finansforbundet, når forbundet har minst ett medlem blant de fast ansatte i bedriften.2 Finans Norge skal holde Finansforbundet løpende orientert om nye arbeidsgivermedlemskap.
    
   Krav om avtaleopprettelse skal gjelde fra det tidspunkt kravet er mottatt. Bekreftelse på gjennomføring av Sentralavtalen på vegne av Finans Norge eller Finansforbundet, skal gis motparten snarest mulig, og innen én måned fra kravet er mottatt.

  3. Følgende ansatte omfattes ikke av Sentralavtalen:

   Ansatte som utgjør bedriftens øverste ledelse.3 Det samme gjelder ledere som er bedriftens representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår.4

   Grenseoppgangen vil kunne avhenge av bedriftsorganisasjon og bedriftens størrelse.
    
   I den enkelte bedriftsavtale skal det konkret fremgå hvilke stillinger som utgjør bedriftens øverste ledelse.5

  4. Ansatte som omfattes av Sentralavtalen, men som i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2) er unntatt fra lovens arbeidstidskapittel (kap.10) er også unntatt fra følgende regler i denne Sentralavtale:

   Felleserklæring vedrørende arbeidstid.
   § 3 Sentralregler om arbeidstid.
   § 5 Sentralregler om kompensasjon.
   § 11 Overtidsbetaling.

  5. Ansatte som er lønnet over lønnsregulativet6 er unntatt fra Sentralavtalen kapittel 3, Lønn.

  ____________________________

  Note 1 

  Etter tariffoppgjøret 2022 fremgår det nå uttrykkelig av bestemmelsen at Sentralavtalen bare gjelder  direkte for medlemmer i Finansforbundet. Videre gjelder nå Sentralavtalen for ansatte som er medlemmer av Finansforbundet uavhengig av om de er fast eller midlertidig ansatt, med mindre noe annet er fastsatt i avtalen. Med andre ord er tidsbegrensningen på tre måneder opphevet (tidligere § 1 nr. 2 annet kulepunkt) . Ufravikelighetsnormen innebærer imidlertid at bedriften plikter å praktisere avtalen overfor ansatte som ikke er bundet av annen tariffavtale, og som ellers ville vært omfattet av Sentralavtalen. Forutsetningen er at Sentralavtalen med Finansforbundet er den avtalen som omfatter flest ansatte i virksomheten.

  Note 2

  Etter tariffoppgjøret 2022 er den automatiske avtalebindingen ved (nye) arbeidsgivermedlemskap erstattet med en opprettelsesmekanisme som er mer på linje med øvrige tariffavtaler i finans; nemlig at Sentralavtalen bare kan opprettes for nye medlemsbedrifter etter 1. mai 2022 hvis Finansforbundet eller Finans Norge krever det, og forutsatt at Finansforbundet har minst ett medlem.

  Note 3 

  Etter tariffoppgjøret 2022 er omfangsbestemmelsen modernisert og brakt mer på linje med ordlyden i andre vertikale avtaler i privat sektor. Med "ledelse" siktes det til ledere med personalansvar.

  Note 4 

  Bestemmelsen omfatter typisk ledere som er bedriftens representanter i lokale
  lønnsoppgjør og/eller ved forhandling av bedriftsavtale eller særavtaler.

  Note 5

  Etter tariffoppgjøret 2022 viderefører denne bestemmelsen tidligere § 2 første punktum, som er opphevet. Det legges til grunn at «stillinger» kan oppgis i form av stillingsnivåer (ledernivåer). 

  Note 6

  Se § 7 nr. 1.

 • § 2 Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

  Stillinger som ikke omfattes av Sentralavtalen, faller også utenfor den enkelte bedriftsavtale, med mindre annet avtales.

 • § 2B Innleie av arbeidskraft

   

  1. Partene er enige om at det er viktig at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå har ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

   Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere iht. gjeldende regler i arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-13, skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte.

  2. Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12.

   Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12 a.

   Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften.

   Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften.

   Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp forholdet iht. arbeidsmiljøloven § 14-12 c.

   Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften.