Kapittel 1 - Om Finans Norge og forholdet til den enkelte bedriftsavtale

Gå til hovedinnhold

Kapittel 1 - Om Finans Norge og forholdet til den enkelte bedriftsavtale

 • § 1 Omfang

   

  1. Sentralavtalen gjelder for ansatte1 i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge2, med mindre annet er særskilt fastsatt i denne paragraf eller i de enkelte paragrafer.

  2. Følgende ansatte omfattes ikke av Sentralavtalen:

   Alle med tittel banksjef eller direktør forutsatt at de har personalansvar, eller andre på tilsvarende nivå som regnes som arbeidsgivers representanter3.

   De som er ansatt til vikariat, sesongarbeid eller annet arbeid av midlertidig karakter for en periode som er 3 måneder eller kortere4.

  3. Ansatte som omfattes av Sentralavtalen, men som i henhold til arbeidsmiljølovens §§ 10-12 (1) og (2) er unntatt fra lovens arbeidstidskapittel (kap.10) er også unntatt fra følgende regler i denne Sentralavtale:

   Felleserklæring vedrørende arbeidstid.
   § 3 Sentralregler om arbeidstid.
   § 5 Sentralregler om kompensasjon.
   § 11 Overtidsbetaling.

  4. Ansatte som er lønnet over lønnsregulativet5 er unntatt fra Sentralavtalens kapittel 3, Lønn.

  ____________________________

  Note 1 

  Sentralavtalen gjelder som utgangspunkt for alle faste og midlertidige ansatte uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk, med mindre noe annet fremgår av selve avtalen. Avtalen gjelder direkte for Finansforbundets medlemmer, men bedriften plikter å praktisere avtalen også for øvrige ansatte etter ulovfestede ufravikelighetsnormer. 

  Note 2

  Sentralavtalen gjelder automatisk fra tidspunktet bedriften blir arbeidsgivermedlem i Finans Norge.

  Note 3 

  Bestemmelsen omhandler ansatte som utgjør bedriftens øverste ledelse. Det samme må antakelig legges til grunn for andre ansatte som er bedriftens representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. Hvem som utgjør bedriftens øverste ledelse vil avhenge av bedriftens nærmere organisasjon og størrelse. I den enkelte bedriftsavtale skal det konkret fremgå hvilke stillinger som utgjør bedriftens øverste ledelse, se § 2.

  Note 4 

  Bestemmelsen innebærer at midlertidig ansatte som er ansatt for en periode på tre måneder eller kortere, ikke er omfattet av Sentralavtalen. Ved forlengelse av et kortere ansettelsesforhold (enn tre måneder) utover tre måneder totalt, vil den ansatte bli omfattet av Sentralavtalen fra forlengelsestidspunktet. 

  Note 5

  Se § 7 nr. 1.

 • § 2 Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

  I den enkelte bedriftsavtale skal det konkret fremgå hvilke stillinger som faller utenfor Sentralavtalen, jfr. § 1 nr. 2, første kulepunkt1. Stillinger som ikke omfattes av Sentralavtalen, faller også utenfor den enkelte bedriftsavtale, med mindre annet avtales.

  ______________________________

  Note 1

  Se også note 3 til § 1.

  Det legges til grunn at «stillinger» kan oppgis i form av stillingsnivåer (ledernivåer). 

 • § 2B Innleie av arbeidskraft

   

  1. Partene er enige om at det er viktig at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå har ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

   Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere iht. gjeldende regler i arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-13, skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte.

  2. Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12.

   Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med arbeidsmiljølovens § 14-12 a.

   Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften.

   Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften.

   Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp forholdet iht. arbeidsmiljølovens § 14-12 c.

   Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften.