Kapittel 1 - Om Finans Norge og forholdet til den enkelte bedriftsavtale

Gå til hovedinnhold

Kapittel 1 - Om Finans Norge og forholdet til den enkelte bedriftsavtale

 • § 1 Omfang

  1. Sentralavtalen gjelder for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge, med mindre annet er særskilt fastsatt i denne paragraf eller i de enkelte paragrafer.

  2. Følgende ansatte omfattes ikke av Sentralavtalen:

   Alle med tittel banksjef eller direktør forutsatt at de har personalansvar, eller andre på tilsvarende nivå som regnes som arbeidsgivers representanter.

   De som er ansatt til vikariat, sesongarbeid eller annet arbeid av midlertidig karakter for en periode som er 3 måneder eller kortere.

  3. Ansatte som omfattes av Sentralavtalen, men som i henhold til arbeids-miljølovens §§ 10-12 (1) og (2) er unntatt fra lovens arbeidstidskapittel (kap.10) er også unntatt fra følgende regler i denne Sentralavtale:

   Felleserklæring vedrørende arbeidstid.
   § 3 Sentralregler om arbeidstid.
   § 5 Sentralregler om kompensasjon.
   § 11 Overtidsbetaling.

  4. Ansatte som er lønnet over lønnsregulativet er unntatt fra Sentralavtalens kapittel 3, Lønn.
 • § 2 Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

  I den enkelte bedriftsavtale skal det konkret fremgå hvilke stillinger som faller utenfor Sentral-avtalen, jfr. § 1 nr. 2, første kulepunkt. Stillinger som ikke omfattes av Sentralavtalen, faller også utenfor den enkelte bedriftsavtale, med mindre annet avtales.

 • § 2B Innleie av arbeidskraft

  1. Partene er enige om at det er viktig at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå har ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

   Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere iht. gjeldende regler i arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-13, skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte.

  2. Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12.

   Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med arbeids-miljølovens § 14-12 a.

   Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften.

   Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften.

   Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom Finans-forbundet og Finans Norge, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp forholdet iht. arbeidsmiljølovens § 14-12 c.

   Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften.