Kapittel 5 - Kompetanseutvikling

Gå til hovedinnhold

Kapittel 5 - Kompetanseutvikling

 • Felleserklæring

  1. Kompetente medarbeidere er en forutsetning for en bærekraftig finansnæring. Finans Norge og HK/Postkom erkjenner den store betydningen kompetanseutvikling har for den ansattes, bedriftens og samfunnets utvikling. Dette gjelder både kompetanse-hevende tiltak som iverksettes av den enkelte bedrift og all annen relevant kompetanseutvikling.

  Med kompetanseutvikling menes utvikling av kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

  Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel i utviklingen av bedriftens konkurranse-evne og verdiskapning. Kompetanseutviklingen i den enkelte bedrift må bygge på bedriftens nåværende og fremtidige behov, og være forankret i bedriftens strategiske og forretningsmessige mål.

  Partene understreker viktigheten av at de ansatte motiveres og gis mulighet til å styrke sin kompetanse, og at de tar aktivt del i og har ansvar for egen kompetanseutvikling. Partene legger derfor stor vekt på at det utformes bedriftsinterne retningslinjer og legges til rette for planmessige og individuelt tilpassede tiltak i samsvar med bedriftens nåværende og fremtidige kompetansebehov. 1

  Finansnæringen har en lav andel kvinner i lederstillinger. Partene anbefaler at det i den enkelte bedrift iverksettes opplærings- og utdanningstiltak, og på annen måte legges til rette for at andelen kvinner i lederstillinger øker. Ved ansettelse av ledere er det et mål å identifisere minst en kvalifisert kandidat av begge kjønn før stillingen besettes. 2 Det anbefales i denne forbindelse at ledelse og tillitsvalgte drøfter sammenhengen mellom bedriftens rekrutteringstiltak for ulike stillingskategorier og bedriftens utdanningspolitikk.

  2.

  a) I bedrifter/allianser som ikke allerede har etablert egne organer eller fora der kompetanse står på agendaen, understreker partene behovet for at kompetansespørsmål planmessig drøftes i samarbeidsutvalget eller i kontaktmøter mellom ledelsen og de tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalens    § 13 A nr. 8. I disse fora skal det blant annet drøftes tiltak og kostnadsrammer for kompetanseheving.

  b) Finansnæringen er i stadig endring. Aktuelle autorisasjons-, sertifiserings- og godkjenningsordninger må møtes på bedriftsnivå med planer for tilrettelegging og gjennomføring for alle arbeidstakere som omfattes. 3 Tillitsvalgte og ledelse skal drøfte konkrete tiltak for gjennomføring.

  c) Partene anbefaler at det i den enkelte bedrift iverksettes kompetansehevende tiltak som sikrer mangfold. Eldre arbeidstakere skal vektlegges særskilt. Det anbefales i den forbindelse at ledelse og tillitsvalgte drøfter sammenhengen mellom bedriftens rekrutteringspolitikk for ulike stillingskategorier og bedriftens utdanningspolitikk.

  _________________________________________

  Note 1

  Sentralavtalen inneholder ingen regler som gir ansatte rett til en spesifikk fagopplæring. Sentralavtalen inneholder imidlertid visse rettighetsbaserte bestemmelser, som skal bidra til å legge forholdene til rette for kompetanseutvikling i bedriftene.

  Note 2

  Bedriftene oppfordres til å identifisere kandidater av hvert kjønn til lederstillinger. Dette vil kunne bidra til å forbedre kjønnsbalansen i lederstillinger i finans.

  Note 3

  Avsnittet sikter særlig til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), men gjelder også andre aktuelle autorisasjonsordninger-, sertifiserings- og godkjenningsordninger.

 • § 17 Samarbeid – de lokale parters rettigheter og plikter

  1. Ledelse og tillitsvalgte i den enkelte bedrift skal drøfte forhold knyttet til kompetanse-utvikling i bedriften. 1 I forbindelse med drøftelsene skal ledelsen legge frem de strategiske og forretningsmessige mål som danner grunnlaget for bedriftens nåværende og fremtidige kompetansebehov. I bedrifter med kompetanseutvalg eller liknende organ, jf. Felleserklæringen punkt 2 a), kan disse drøftelsene skje i utvalget.

  2. Den enkelte bedrift skal:

  a) Kartlegge bedriftens kompetansebehov. 2 Kartleggingen bør oppdateres l gang pr. år. Hvis kartleggingen viser at det er gap mellom bedriftens nåværende kompetanse og fremtidige behov, forutsettes dette dekket med kompetanse-hevende tiltak. 3 Ved kompetansegap hos den enkelte ansatte skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan. 4

  b) Etablere bedriftsinterne retningslinjer på bakgrunn av drøftelsene i nr. 1. Retningslinjene skal omhandle gjennomføring og oppfølging av kompetanse-kartlegging og iverksettelse av aktuelle tiltak. 5 Retningslinjene har som hovedmål å etablere prosedyrer for å tilfredsstille bedriftens kompetansebehov.

  c) Iverksette og gjennomføre kompetansehevende tiltak i samsvar med bedriftens retningslinjer.

  d) Tilrettelegge og motivere for at den enkelte ansatte kan gjennomføre aktuelle kompetansehevende tiltak og trene opp sine ferdigheter.

  3. Tillitsvalgte skal bidra til at bedriften kan gjennomføre kompetansekartleggingen på en god måte og støtte opp under arbeidet med å utvikle bedriftens og de ansattes kompetanse.

  4. Den enkelte ansatte skal ta aktivt del i og har ansvar for egen utvikling, og skal delta i de kompetansehevende tiltak som tilbys. 6

  _____________________________________

  Note 1

  Bestemmelsen må sees i sammenheng med Sentralavtalen § 18 om ansvar for tilrettelegging og Sentralavtalen § 19 om lokal oppfølging.

  Note 2

  Det er bedriftens strategiske og forretningsmessige mål som danner grunnlaget for nåværende og fremtidig kompetansebehov, jf. Sentralavtalen § 17 nr. 1.

  Note 3

  Det er ikke noe absolutt krav om at kompetansegapet skal dekkes gjennom kompetansehevende tiltak, og således er det ikke et tariffbrudd om slikt kompetansegap dekkes på annen måte. Med kompetansehevende tiltak menes tiltak som bidrar til å heve eller påbygge kompetansegrunnlaget til den enkelte arbeidstaker. Bedriften plikter ikke å tilby omskolering av ansatte, eller andre kompetanseendrende tiltak.

  Note 4

  Dersom det i forbindelse med kartleggingen av bedriftens kompetansebehov identifiseres et kompetansegap hos den enkelte ansatte, skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan. Forutsetningen er at kompetansegapet kan dekkes gjennom kompetansehevende tiltak, se note 3. 

  Note 5

  Bestemmelsen innebærer at bedriften skal utarbeide retningslinjer om hvordan kompetansekartleggingen skal følges opp.

  Note 6

  Manglende oppfyllelse av medvirkningsplikten kan få disiplinære konsekvenser for den enkelte ansatte.

 • § 18 Tilrettelegging mv.

  1. Ledelsen har ansvaret for å tilrettelegge for kompetanseutvikling. 1 I den enkelte bedrift skal ledelsen, i samarbeid med de tillitsvalgte, utarbeide retningslinjer om til rette-legging mv. for kompetanseutvikling. Retningslinjene skal som et minimum omfatte: 2

  a) Tilrettelegging for kompetansehevende tiltak og trening av ferdigheter. 3

  b) Lesefri og fri i forbindelse med eventuelle andre evalueringsformer enn eksamener. 4

  c) Spesielle hensyn for ansatte med særskilte behov, 5 herunder ansatte med omsorg for barn under 12 år. 

  d) Dekning av studieutgifter. 6

  e) Rutiner for behandling av søknader om utgiftsdekning etter bokstav d).

  2. Dersom ledelsen og de tillitsvalgte er enige om det, kan spørsmål om utgiftsdekning etter nr. 1 bokstav d) behandles i samarbeidsutvalget hvis bedriften har dette.

  3. Eksamensdager i forbindelse med kompetansehevende tiltak er fridager. 7 

  __________________________________________

  Note 1

  Plikten må ses i sammenheng med den generelle plikten til tilrettelegging for kompetanseutvikling etter arbeidsmiljøloven § 4-2.

  Note 2

  Bestemmelsen angir ingen minsterettigheter, bare hvilke temaer retningslinjene skal omfatte.

  Note 3

  Trening av ferdigheter kan for eksempel være «on the job training» og andre tiltak der den ansatte kan trene på de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres.

  Note 4

  Eventuell rett til arbeidsfri etter bestemmelsen er knyttet opp til kompetanseutviklende tiltak som iverksettes ut fra bedriftens kompetansebehov, se Sentralavtalen § 17 nr. 2 a).

  Note 5

  Hvilke ansatte som kan sies å ha «særskilte behov» må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

  Note 6

  Bestemmelsene hjemler i seg selv ingen rett til dekning av utgifter i forbindelse med kompetanseutvikling.

  Note 7

  For å gi rett til fri, må eksamen være en del av et kompetansehevende tiltak som nevnt i § 17 nr. 2 c). 

 • § 19 Lokal oppfølging

  Partene vil arbeide for at relevant kompetanseutvikling skal gjenspeile seg i den enkeltes lønnsutvikling.

  Utvikling av kunnskap, holdninger og ferdigheter vil bidra til at ansatte øker innsatsen for å nå bedriftens mål og resultater.

  Relevant kompetanse skal kunne gi gode muligheter for fremtidig lønns- og karriere-utvikling.

  Det skal foretas en vurdering av den lønnsmessige side av kompetansehevende tiltak for den enkelte, basert på lokale retningslinjer utarbeidet slik de lokale parter har funnet hensiktsmessig eller i forbindelse med den lokale (årlige) lønnsgjennomgangen som vedkommende arbeidsgiver praktiserer. 1

  __________________________________________________________________

  Note 1

  Ledelsen har ingen plikt til å etablere retningslinjer om lønnsvurdering ved kompetanseheving, hvis vurderingen av dette ivaretas gjennom den årlige lønnsgjennomgangen. Ledelsen står imidlertid selvsagt fritt til å utarbeide retningslinjer om dette, i samråd med de tillitsvalgte. I den grad bedriftene har eller vil etablere retningslinjer om slik lønnsvurdering, vil Finans Norge fraråde regler som gir automatiske lønnstillegg kun fordi den ansatte har gjennomført en bestemt kompetanseheving, f.eks. en autorisasjon eller sertifisering.