§ 12 Lønn under sykdom

Gå til hovedinnhold

§ 12 Lønn under sykdom

1. Lønn under sykdom (egen sykdom og barn eller barnepassers sykdom) gis i samsvar med bestemmelsene i folketrygdloven.  Dersom sykepengene fra folketrygden ikke dekker den faktiske lønn, jf. folketrygdlovens § 8-10, andre ledd, har den ansatte rett til å få utbetalt differansen mellom sykepengene og full lønn. 1

Protokolltilførsel:

Partene er oppmerksom på at delvis fravær (for eksempel ”50 % sykmeldt” og ”tidskontofravær”) innebærer at reglene er problematisk å anvende for ansatte som har bevegelige lønnselementer. Det kan i den enkelte bedrift forhandles frem ordninger som innebærer at den ansatte gis fast lønn ved slike fravær og at reglene om bevegelig lønn da settes ut av kraft.

2. Ansatte skal dersom det kreves og er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 9-4, fremstille seg for lege. Denne undersøkelse bekostes av bedriften. 2

__________________________________________

Note 1

Retten til å få utbetalt differansen mellom sykepengene fra folketrygden og full lønn etter bestemmelsen, er betinget av at den ansatte oppfyller vilkårene for rett til sykepenger etter folketrygdloven. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ansatte som har en lønn over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp får full lønn under sykdom.

Ved barns eller barnepassers sykdom («hjemme med sykt barn-dager») innebærer bestemmelsen en rett til å få utbetalt differansen mellom omsorgspenger fra folketrygden og full lønn. Når det gjelder pleiepenger som følge av barns sykdom, er retten til full lønn begrenset til sykepengeperioden.

Ansatte mellom 67 og 70 år har kun rett til sykepenger fra trygden i 60 dager (se folketrygdloven § 8-3 (1)). Retten til full lønn under sykdom for ansatte som har passert 67 år er begrenset til perioden man har rett til sykepenger fra trygden, dvs. 60 dager. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager. Etter fylte 70 år har ansatte ikke rett til sykepenger i det hele tatt, heller ikke i arbeidsgiverperioden (se folketrygdloven § 8-3 (1)).

Note 2

Den ansatte kan velge å gå til fastlege eller annen lege, i stedet for til eventuell bedriftslege.