Særavtaler

Gå til hovedinnhold

Særavtaler

I den enkelte bedrift kan det ved enighet mellom ledelse og tillitsvalgte opprettes skriftlige særavtaler som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Regler i særavtale kan senere inntas i bedriftsavtalen dersom partene er enige om det. Eventuell uenighet om hvorvidt regler i særavtale skal inntas i bedriftsavtalen, kan ikke bringes inn for tvistenemndsbehandling.

Særavtaler bortfaller ved oppsigelse eller ved avtalt utløp med mindre partene blir enige om videreføring. Særavtaler har mao. ikke tariffrettslig ettervirkning.

Hvis en særavtale ikke inneholder bestemmelser om varighet/løpetid, kan den når som helst skriftlig sies opp med minst 3 måneders varsel. Det forutsettes at partene har ført forhandlinger før avtalen utløper. Oppsigelse kan likevel finne sted hvis forhandlinger er krevd, men ikke kommet i stand innen 14 dager. Ved uenighet om tolkningen av særavtaler gjelder reglene i hovedavtalen § 10 nr. 3.

Særavtaler er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale punkt 1.2.5.