Særavtaler

Gå til hovedinnhold

Særavtaler

I den enkelte bedrift kan det ved enighet mellom ledelse og tillitsvalgte opprettes skriftlige særavtaler som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Regler i særavtale kan senere inntas i bedriftsavtalen dersom partene er enige om det. Eventuell uenighet om hvorvidt regler i særavtale skal inntas i bedriftsavtalen, kan ikke bringes inn for tvistenemndsbehandling.

Hvis en særavtale ikke inneholder bestemmelser om varighet/løpetid, kan den når som helst skriftlig sies opp med minst 3 måneders varsel. Det forutsettes at partene har ført forhandlinger før avtalen utløper. Oppsigelse kan likevel finne sted hvis forhandlinger er krevd, men ikke kommet i stand innen 14 dager. Ved uenighet om tolkningen av særavtaler gjelder reglene i hovedavtalen § 10 nr. 3.

Særavtaler er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale punkt 1.2.5.