BILAG 1: Opplysnings- og utviklingsfondet

Gå til hovedinnhold

BILAG 1: Opplysnings- og utviklingsfondet

I          Formål

 1. Fondet har til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplæring av Teknas tillitsvalgte.
 2. Tiltakene skal blant annet ta sikte på:
  1. Opplæring med særlig vekt på organisasjonsarbeid, avtaler, planlegging, saksbehandling, samarbeidsspørsmål, organisasjonsutvikling, likestilling, informasjonsteknologi, økonomi og vernearbeid.
  2. Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak.
  3. Fremme av sunn og riktig rasjonalisering med sikte på økt effektivitet.

II         Finansiering

 1. Utgiftene til opplæringen fordeles med 50 % på de bedrifter som er tilsluttet Finans Norge, dog slik at tilskuddet fra bedriftene er begrenset oppad til kr 277,- pr. år for hvert medlem av Tekna. Tilskuddets størrelse reguleres årlig med konsumprisindeksen (KPI).
 2. Det er en forutsetning for bedriftenes tilskuddsordning at den resterende del av utgiftene (50 %), skaffes til veie fra Tekna.
 3. De innkomne midler inngår i et fond som i sin helhet disponeres av Tekna i samsvar med formålet i I nr. 1. Utgifter til tillitsvalgte eller representanter for de tillitsvalgte som deltar på kurs, konferanser o.l. arrangert i fellesskap av Tekna og Finans Norge, dekkes av fondets midler.
 4. Bedriftenes tilskudd innkreves av Finans Norge basert på antall medlemmer i Tekna i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. januar hvert år. Tilskuddsbeløpet overføres en gang hvert halvår, første gang innen 1. juli til en spesiell konto som disponeres av Tekna.
 5. Tekna står ansvarlig for at forbundets andel av fondet blir fylt.

III       Regnskap

 1. Ved hvert regnskapsårs avslutning utarbeider Tekna et årsregnskap som skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.
 2. Regnskapet sendes til Finans Norge sammen med en spesifisert oppgave over de tiltak som er gjennomført i løpet av året, herunder oppgave over antall deltakere og varighet på de enkelte kurs/konferanser.

IV        Oppløsning

 1. Dersom midlene ikke brukes etter sin forutsetning, settes tilskuddsordningen ut av kraft etter at saken har vært drøftet mellom partene.
 2. Dersom tilskuddsordningen opphører, skal eventuelle udisponerte midler deles likt mellom Tekna og Finans Norge.