§ 9 Behandling av generelle lønnsspørsmål

Gå til hovedinnhold

§ 9 Behandling av generelle lønnsspørsmål

  1. Det skal gjennomføres reelle drøftinger mellom bedriften og bedriftsgruppens tillitsvalgte om den gjennomsnittlige lønnsregulering før bedriften fastsetter den årlige regulering.
  2. De tillitsvalgte skal få utlevert en oversikt over medlemmenes individuelle lønninger før drøftingene starter. De tillitsvalgte skal på oppfordring etter drøftingene få tilsendt en oversikt over de tillegg som er gitt Teknas medlemmer.
  3. Drøftingene skal føres på grunnlag av bedriftens lønnsomhet, inntjening og samfunnsøkonomiske hensyn.
   Under drøftingene må begge parter være innstilt på å fremlegge sine synspunkter og å få disse synspunkter prøvet av motparten. Ut over kriteriene som er nevnt ovenfor vil forhold som knytter seg til medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle spesielle forhold være emner som kan tas opp.
  4. Det skal settes opp protokoll fra møtene. Ved uenighet bør begge parter i protokollen gi uttrykk for et sammendrag av sine synspunkter.
  5. En representant for de tillitsvalgte orienteres om det gjennomsnittlige resultat for gruppen før resultatet av lønnsvurderingene meddeles den enkelte.
  6. Dersom Teknas bedriftsgruppe har innsigelser mot gjennomført prosess, kan Tekna overfor Finans Norge kreve at det avholdes et lokalt møte i bedriften der de sentrale parter deltar.