§ 7 Informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Gå til hovedinnhold

§ 7 Informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Tekna og Finans Norge er enige om nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakerne, deres tillitsvalgte og ledelsen, både i enkeltselskap og konsern.

 1. Bedriften skal informere og drøfte spørsmål om den aktuelle og forventede utviklingen av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon med Teknas tillitsvalgte.   

 2. Bedriften skal på et tidligst mulig tidspunkt drøfte med Teknas tillitsvalgte:
  a) Fremtidsutsikter og planer om omlegginger som kan få betydning for Teknas medlemmer og deres arbeidsforhold.
  b) Sysselsetting, herunder planer om utvidelser, innskrenkninger samt eventuelle permitteringer, som kan få betydning for Teknas medlemmer.
  c) Endringer i bedriftens eierforhold, eierstruktur eller selskapsform. I slike saker skal de tillitsvalgte informeres om årsaken til disposisjonen og de juridiske, økonomiske og arbeidsmessige konsekvenser disposisjonen antas å innebære for de ansatte.

 3. Før bedriften tar avgjørelser i saker som får betydning for sysselsetting og   
  arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte ha anledning til å fremlegge sine synspunkter.

  Dersom bedriften ikke finner å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den begrunne sitt syn. Fra drøftingsmøtene skal det settes opp protokoll.

 4. Bedriftens regnskaper skal forelegges de tillitsvalgte på forespørsel. Årsoppgjøret skal fremlegges for de tillitsvalgte straks det foreligger.

 5. Ved innføring av lønnssystemer i bedriften som forutsetter kunnskap om
  økonomiske forhold av betydning for systemet, skal de tillitsvalgte ha rett til innsyn som muliggjør dette.

 6. Når endringer i pensjons- og forsikringsordninger drøftes, skal økonomiske konsekvenser for de ansatte være tema under drøftingene.

 7. Ved drøftelser mellom bedriften og tillitsvalgte, kan tillitsvalgte ved behov la seg bistå av andre medlemmer i bedriften. Dette skal i så fall varsles bedriften på forhånd samt kunne avpasses med driftsmessige forhold.