§ 3 Avtaleopprettelse

Gå til hovedinnhold

§ 3 Avtaleopprettelse

I bedrifter som inntrer i Finans Norge i løpet av en tariffperiode og som har avtaleforhold med   Tekna, løper den eksisterende tariffavtalen til utløpstidspunktet. Avtalen gjøres deretter gjeldende fra samme tidspunkt. Partene kan avtale at Avtalen gjøres gjeldende fra et tidligere tidspunkt.

Tekna og Finans Norge kan ellers kreve at Avtalen skal gjelde i bedrifter når forbundet har minst 3 medlemmer blant de fast ansatte i bedriften. I tillegg må det være etablert en bedriftsgruppe, se § 4.

Krav om avtaleopprettelse for bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale med Tekna,

skal gjelde fra det tidspunkt kravet er mottatt. Bekreftelse på gjennomføring av Avtalen på vegne av Finans Norge eller Tekna, skal gis motparten snarest mulig, og innen 1 måned fra kravet er mottatt.

Dersom en tariffbundet bedrift trer ut av Finans Norge i tariffperioden, skal Finans Norge varsle Tekna om uttredelse og tidspunktet for den, så snart som mulig. En bedrift som trer ut av Finans Norge i tariffperioden, er bundet av de tariffavtaler som gjaldt ved uttredelsen (jfr. arbeidstvistloven § 7).