§ 2 Avtalens omfang

Gå til hovedinnhold

§ 2 Avtalens omfang

Avtalen gjøres etter krav fra Tekna eller Finans Norge gjeldende for medlemmer av Tekna som er ansatt i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge og for vedkommende bedrift.  I de bedrifter der andre fagforeninger får utlevert lister over nyansatte skal tilsvarende praktiseres overfor Teknas tillitsvalgte.

Avtalefestet førtidspensjon (AFP) i finansområdet er slått sammen med AFP-ordningen i andre tariffområder til en felles AFP-ordning i privat sektor. Ansatte som oppfyller vilkårene i de til enhver tid gjeldende regler har rett til AFP.

Fra Avtalen unntas bedriftens øverste ledelse og ledere som deltar ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. 

Kravet om avtaleopprettelse fremsettes overfor vedkommende organisasjon (Finans Norge/ Tekna). Hvis kravet kommer fra Tekna, skal det opplyses hvorvidt det er dannet bedriftsgruppe (jf. § 4), hvem som er valgt i styret for Tekna-gruppen, og vedlegges navneliste over de medlemmer av Tekna som foreningen vil ha henført under Avtalen. Teknas medlemmer kan reservere seg mot å omfattes av Avtalen.

Hvis det ved den enkelte bedrift oppstår tvil om et medlem av Tekna skal unntas, kan spørsmålet forelegges Finans Norge og Tekna til avgjørelse, hvis en av de stedlige parter anser dette formålstjenlig.

Har bedriften innsigelser mot at Avtalen gjøres gjeldende for enkelte av de personer som er omfattet av avtalekravet, må innsigelsene fremkomme innen 1 måned fra mottakelsen av kravet.

I bedrifter hvor Avtalen er gjort gjeldende, og det er dannet bedriftsgruppe, plikter tillitsvalgte for gruppen, på oppfordring, å gi bedriften skriftlig meddelelse om endringer i gruppens sammensetning.