Hovedavtalene

Gå til hovedinnhold

Hovedavtalene

Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler mellom hovedtariffpartene i finans. Hovedavtalen er også første del av den enkelte bedriftsavtale.

Illustrasjonsfoto. Tariffavtale. Boks med teksten 2020 til 2023.

Hovedavtalen gjelder i alle bedrifter som omfattes av avtaleforholdet mellom Finans Norge og Finansforbundet eller Finans Norge og Handel og Kontor og Fagforbundet (tidl. Postkom). I praksis betyr dette alle bedrifter som er medlem av arbeidsgiversamarbeidet i Finans Norge.

Regulerer forholdet mellom partene

Hovedavtale skal sammen med reglene i arbeidstvistloven danne grunnlag og gi regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte bedrift.  

Arbeidstvistloven regulerer forholdet mellom tariffparter for så vidt angår inngåelse og revisjon av tariffavtaler, løsning av fortolkningstvister samt at den inneholder regelverket rundt megling og arbeidskamp (streik, lockout osv.).

Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om endringer to år etter denne hovedavtales ikrafttredelse. Det er imidlertid viktig å understreke at selv om hovedavtalen er sagt opp og det tar tid å oppnå enighet om en ny revidert avtale, gjelder den gamle inntil det er oppnådd enighet i hovedavtaleforhandlingene. Det følger av den reviderte hovedavtalen at det skal føres endringsforhandlinger etter to år dersom en av partene krever det.

Det er vanlig i norsk arbeidsliv at en hovedavtale har en varighet på 4 år.

Hovedavtalene 2020 - 2023

Det ble gjennomført en rekke endringer i Hovedavtalene etter forhandlinger tidlig i 2020. Vi har tidligere kommentert endringene i en artikkel på våre sider.

Hovedavtalene ligger for nedlasting på denne siden. 

Hovedavtaler i papirutgave

Du kan bestille trykket hovedavtale ved å sende en epost til arbgiv@finansnorge.no
Trykket avtale Finans Norge-Finansforbundet er distribuert bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge. Trykket avtale Finans Norge-LO vil distribueres snarlig.

Eldre hovedavtaler kan fås hos Finans Norge