Hovedavtalene

Gå til hovedinnhold

Hovedavtalene

Finans Norge har inngått hovedavtaler med Finansforbundet og LO, samt hovedavtaler/overenskomster med Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet. Her finner du alle hovedavtalene.

Illustrasjonsfoto. Tariffavtale. Boks med teksten 2020 til 2023.

Finans Norge har inngått tilnærmet likelydende hovedavtaler med Finansforbundet og LO (med fagforbundene Handel & Kontor og Fagforbundet). Avtalene inngår som første del av sentralavtalene med de samme fagforeningene.

Hovedavtalene inneholder, sammen med reglene i arbeidstvistloven, bestemmelser om konflikt- og tvisteløsning og arbeidskamp, lokale tariffavtaler (bedriftsavtaler) og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalene danner også grunnlaget for samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte bedrift.

Varighet og omfang

Hovedavtalen har normalt en varighet på 4 år, men dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om endringer to år etter at en ny hovedavtale har trådt i kraft. Selv om hovedavtalen er sagt opp og det tar tid å oppnå enighet om en ny revidert avtale, gjelder den gamle inntil det er oppnådd enighet i hovedavtaleforhandlingene (ettervirkning).

Finans Norge har også inngått hovedavtaler med Tekna, Nito, Econa og Juristforbundet som er tilnærmet likelydende. Det er ikke inngått egne sentralavtaler (overenskomster) med nevnte fagforeninger; i stedet utgjør disse hovedavtalene den samlede sentrale tariffreguleringen. Disse hovedavtalene er på den bakgrunn benevnt «Hovedavtale/Overenskomst». Denne avtalen kan gjøres gjeldende hos arbeidsgivermedlemmer etter krav fra Tekna/Econa/NITO/Juristforbundet eller Finans Norge, så fremt bestemte vilkår for avtaleopprettelse er oppfylt. Se webinar avholdt om dette.