Hovedavtalene

Gå til hovedinnhold

Hovedavtalene

Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler mellom hovedtariffpartene i finans. Hovedavtalen er også første del av den enkelte bedriftsavtale.

Hovedavtalen gjelder i alle bedrifter som omfattes av avtaleforholdet mellom Finans Norge og Finansforbundet eller Finans Norge og Handel og Kontor og Postkom. I praksis betyr dette alle bedrifter som er medlem av arbeidsgiversamarbeidet i Finans Norge.

Regulerer forholdet mellom partene

Hovedavtale skal sammen med reglene i arbeidstvistloven danne grunnlag og gi regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte bedrift.  

Arbeidstvistloven regulerer forholdet mellom tariffparter for så vidt angår inngåelse og revisjon av tariffavtaler, løsning av fortolkningstvister samt at den inneholder regelverket rundt megling og arbeidskamp (streik, lockout osv.).

Hovedavtalene 2016 - 2019

Det er enighet om å videreføre de to tilnærmet likelydende hovedavtalene for en ny fireårsperiode, dvs. frem til 31.12.2019, uten materielle endringer. I tillegg er det enighet om enkelte redigeringsmessige justeringer. 

Hovedavtalen med Finansforbundet trådte i kraft 1. januar 2016 og gjelder til 31. desember 2019 og videre to år ad gangen, dersom ikke en av partene skriftlig sier den opp med seks måneders varsel. Den oppsagte hovedavtalen gjelder inntil ny hovedavtale er vedtatt av partene. Avtalen er publisert på denne siden. Trykket avtale er distribuert bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge.

Ny avtale med LO/Handel og Kontor og Postkom for 2016 - 2019 også publisert på denne siden.

Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om endringer to år etter denne hovedavtales ikrafttredelse. Det er imidlertid viktig å understreke at selv om hovedavtalen er sagt opp og det tar tid å oppnå enighet om en ny revidert avtale, gjelder den gamle inntil det er oppnådd enighet i hovedavtaleforhandlingene. Det følger av den reviderte hovedavtalen at det skal føres endringsforhandlinger etter to år dersom en av partene krever det.

Det er vanlig i norsk arbeidsliv at en hovedavtale har en varighet på 4 år.

Hovedavtaler i papirutgave

Du kan bestille trykket hovedavtale ved å sende en epost til arbgiv@finansnorge.no 

Eldre hovedavtaler kan fås hos Finans Norge