§ 31 Sympatiaksjoner

Gå til hovedinnhold

§ 31 Sympatiaksjoner

 1. Regler om fredsplikt innskrenker ikke bedriftenes eller arbeidstakernes rett til å delta i en arbeidsstans som blir satt i verk til støtte for annen lovlig konflikt, når samtykke er gitt av henholdsvis Finans Norge eller Finansforbundet. Før samtykke blir gitt, skal det føres forhandlinger mellom Finans Norge og Finansforbundet om omfanget og gjennomføringen av arbeidsstansen. Forhandlingsmøte skal være holdt innen 4 dager etter at det er reist krav om det.

 2. Varselet om arbeidsstans i henhold til nr. 1 skal være gitt senest 3 uker før slik sympatiaksjon planlegges iverksatt, med mindre Finans Norge og Finansforbundet blir enige om en annen frist på det forhandlingsmøte som nevnt i nr. 1.

  Ved sympatistreik hos medlemmer av Finans Norge til støtte for arbeidstakere i bedrifter som ikke står tilsluttet Finans Norge skal varselfristen være 4 uker.

 3. Dersom Finansforbundet erklærer sympatistreik blant Finans Norges medlemmer på grunn av konflikt i en bedrift som ikke står som medlem av Finans Norge, skal Finans forbundet samtidig erklære sympatistreik ved tilsvarende uorganiserte bedrifter dersom slike finnes. Dog skal antallet arbeidstakere som medtas i sympatistreiken ved de uorganiserte bedrifter omtrentlig motsvare antall ansatte ved de organiserte bedrifter.

  Finans Norge og Finansforbundet kan bli enige om unntak fra denne regel.

 4. Den adgang Finansforbundet har til å erklære sympati streik ved bedrifter som er medlem av Finans Norge til støtte for krav overfor uorganiserte bedrifter, er avhengig av at kravene ikke går videre enn Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finans forbundet.

 5. § 30 B i denne avtale kommer ikke til anvendelse ved sympatistreik, med mindre sympatistreiken omfatter mer enn 50 % av de ansatte i den enkelte bedrift.

 6. Plassoppsigelse etter reglene i denne paragraf skal inneholde opplysninger om hvem som konkret er omfattet, hvilke bedrifter det gjelder og tidspunktet for når oppsigelsesfristen begynner å løpe.

  Plassoppsigelsen behøver ikke å inneholde alle disse opplysningene dersom hovedkonflikten gjelder retten til å få arbeidsvilkårene fastsatt i tariffavtales form i bedrifter hvor minst halvdelen av de ansatte er organisert i Finansforbundet. Det samme gjelder uansett medlemstall dersom hovedkonflikten har til mål å verne om organisasjonsretten.