§ 30 Arbeid i forbindelse med konflikt/frikrets

Gå til hovedinnhold

§ 30 Arbeid i forbindelse med konflikt/frikrets

A. Arbeid i forbindelse med konflikt

 1. Finans Norge og Finansforbundet forutsetter – dersom det er behov – at det i den enkelte bedrift i god tid før Sentralavtalens avtaleutløp, utarbeides retningslinjer eller sluttes avtaler som regulerer forhold knyttet til virksomhetens avslutning og gjenopptakelse for i størst mulig grad å redde verdier, og for øvrig å bidra til en rask og effektiv gjenopptakelse av arbeidet etter konfliktens opphør.

 2. Avtaler omhandlet i foregående punkt skal godkjennes av Finans Norge og Finansforbundet.

B. Frikrets

 1. Bedriften kan forlange at navngitte ansatte i et antall som angitt nedenfor, ikke skal omfattes av kollektiv plassoppsigelse (frikrets):

  - Bedrifter med mer enn 1.000 fast ansatte kan forlange et antall tilsvarende 2 %.

  - Bedrifter med mindre enn 1.000 fast ansatte kan forlange et antall på inntil 2 %, dog minst en ansatt, såfremt slike bedrifter ikke har utpekt stedfortreder for bedriftens øverste leder. Formålet er å hindre varig tap av store verdier og er forøvrig ikke ment å skulle svekke virkningen av en eventuell lovlig arbeidsstans etter arbeidstvistloven.

 2. § 13-tillitsvalgte, samt forbundets og de geografiske ledds styremedlem-mer, kan ikke tas ut etter B nr. 1.

  Blir en ansatt som er tatt ut, valgt til tillitsverv som nevnt ovenfor, kan vedkommende erstattes med en annen. Finansforbundets medlemmer kan ikke tas ut i frikrets uten selv å ha uttrykkelig samtykket i det. Ved utvelgelsen skal det forøvrig ikke tas hensyn til om vedkommende er medlem av Finansforbundet eller ikke. Etter at kollektiv plassoppsigelse har funnet sted og før ny tariffavtale er vedtatt, bør endringer ikke kunne skje med mindre endringen er en følge av personskifte i vedkommende stilling.

 3. Liste inneholdende navn og stilling for dem som er tatt ut skal være utarbeidet i god tid før de frivillige forhandlingene starter og helst innen 1. februar hvert år det skal føres sentrale forhandlinger. Før listen gjøres kjent i den enkelte bedrift, må de tillitsvalgte ha godkjent frikretsen for så vidt angår Finansforbundets medlemmer.

C. Skjermingsavtale

I de tilfeller Finansforbundet og Finans Norge måtte ha inngått særskilt skjermingsavtale skal denne gjelde for det aktuelle området i stedet for reglene i Hovedavtalens § 30 A. og B.