Kapittel 8 - Forskjellige bestemmelser

Gå til hovedinnhold

Kapittel 8 - Forskjellige bestemmelser

 • § 28 Opprettelse av tariffavtale

  Finansforbundet vil som hovedregel følge det som har vært praksis gjennom mange år i norsk arbeidsliv, ikke å gå til arbeidskamp for å få opprettet tariffavtale når bare et mindretall av de ansatte er organisert.

 • § 29 Innsending av bedriftsavtalen

  Bedriftsavtalens parter plikter å sende inn ny eller revidert bedriftsavtale til henholdsvis Finans Norge og Finansforbundet.

 • § 30 Arbeid i forbindelse med konflikt/frikrets

  A. Arbeid i forbindelse med konflikt

  1. Finans Norge og Finansforbundet forutsetter – dersom det er behov – at det i den enkelte bedrift i god tid før Sentralavtalens avtaleutløp, utarbeides retningslinjer eller sluttes avtaler som regulerer forhold knyttet til virksomhetens avslutning og gjenopptakelse for i størst mulig grad å redde verdier, og for øvrig å bidra til en rask og effektiv gjenopptakelse av arbeidet etter konfliktens opphør.

  2. Avtaler omhandlet i foregående punkt skal godkjennes av Finans Norge og Finansforbundet.

  B. Frikrets

  1. Bedriften kan forlange at navngitte ansatte i et antall som angitt nedenfor, ikke skal omfattes av kollektiv plassoppsigelse (frikrets):

   - Bedrifter med mer enn 1.000 fast ansatte kan forlange et antall tilsvarende 2 %.

   - Bedrifter med mindre enn 1.000 fast ansatte kan forlange et antall på inntil 2 %, dog minst en ansatt, såfremt slike bedrifter ikke har utpekt stedfortreder for bedriftens øverste leder. Formålet er å hindre varig tap av store verdier og er forøvrig ikke ment å skulle svekke virkningen av en eventuell lovlig arbeidsstans etter arbeidstvistloven.

  2. § 13-tillitsvalgte, samt forbundets og de geografiske ledds styremedlem-mer, kan ikke tas ut etter B nr. 1.

   Blir en ansatt som er tatt ut, valgt til tillitsverv som nevnt ovenfor, kan vedkommende erstattes med en annen. Finansforbundets medlemmer kan ikke tas ut i frikrets uten selv å ha uttrykkelig samtykket i det. Ved utvelgelsen skal det forøvrig ikke tas hensyn til om vedkommende er medlem av Finansforbundet eller ikke. Etter at kollektiv plassoppsigelse har funnet sted og før ny tariffavtale er vedtatt, bør endringer ikke kunne skje med mindre endringen er en følge av personskifte i vedkommende stilling.

  3. Liste inneholdende navn og stilling for dem som er tatt ut skal være utarbeidet i god tid før de frivillige forhandlingene starter og helst innen 1. februar hvert år det skal føres sentrale forhandlinger. Før listen gjøres kjent i den enkelte bedrift, må de tillitsvalgte ha godkjent frikretsen for så vidt angår Finansforbundets medlemmer.

  C. Skjermingsavtale

  I de tilfeller Finansforbundet og Finans Norge måtte ha inngått særskilt skjermingsavtale skal denne gjelde for det aktuelle området i stedet for reglene i Hovedavtalens § 30 A. og B.

 • § 31 Sympatiaksjoner

  1. Regler om fredsplikt innskrenker ikke bedriftenes eller arbeidstakernes rett til å delta i en arbeidsstans som blir satt i verk til støtte for annen lovlig konflikt, når samtykke er gitt av henholdsvis Finans Norge eller Finansforbundet. Før samtykke blir gitt, skal det føres forhandlinger mellom Finans Norge og Finansforbundet om omfanget og gjennomføringen av arbeidsstansen. Forhandlingsmøte skal være holdt innen 4 dager etter at det er reist krav om det.

  2. Varselet om arbeidsstans i henhold til nr. 1 skal være gitt senest 3 uker før slik sympatiaksjon planlegges iverksatt, med mindre Finans Norge og Finansforbundet blir enige om en annen frist på det forhandlingsmøte som nevnt i nr. 1.

   Ved sympatistreik hos medlemmer av Finans Norge til støtte for arbeidstakere i bedrifter som ikke står tilsluttet Finans Norge skal varselfristen være 4 uker.

  3. Dersom Finansforbundet erklærer sympatistreik blant Finans Norges medlemmer på grunn av konflikt i en bedrift som ikke står som medlem av Finans Norge, skal Finans forbundet samtidig erklære sympatistreik ved tilsvarende uorganiserte bedrifter dersom slike finnes. Dog skal antallet arbeidstakere som medtas i sympatistreiken ved de uorganiserte bedrifter omtrentlig motsvare antall ansatte ved de organiserte bedrifter.

   Finans Norge og Finansforbundet kan bli enige om unntak fra denne regel.

  4. Den adgang Finansforbundet har til å erklære sympati streik ved bedrifter som er medlem av Finans Norge til støtte for krav overfor uorganiserte bedrifter, er avhengig av at kravene ikke går videre enn Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finans forbundet.

  5. § 30 B i denne avtale kommer ikke til anvendelse ved sympatistreik, med mindre sympatistreiken omfatter mer enn 50 % av de ansatte i den enkelte bedrift.

  6. Plassoppsigelse etter reglene i denne paragraf skal inneholde opplysninger om hvem som konkret er omfattet, hvilke bedrifter det gjelder og tidspunktet for når oppsigelsesfristen begynner å løpe.

   Plassoppsigelsen behøver ikke å inneholde alle disse opplysningene dersom hovedkonflikten gjelder retten til å få arbeidsvilkårene fastsatt i tariffavtales form i bedrifter hvor minst halvdelen av de ansatte er organisert i Finansforbundet. Det samme gjelder uansett medlemstall dersom hovedkonflikten har til mål å verne om organisasjonsretten.
 • § 32 Utbetaling av lønn

  Med mindre annet avtales, skal lønn utbetales en gang pr. måned.

 • § 33 Trekk i fagforeningskontingent

  1. Medlemmer av Finansforbundet trekkes i sin lønn med et månedlig beløp til dekning av fagforeningskontingenten.

  2. Medlemmer av Finansforbundet som omfattes av Finansforbundets forsikringsordning trekkes i sin lønn for premiebeløpet i samsvar med trekkliste bedriften får fra Finansforbundet.
 • § 34 Personopplysninger om bedriftens ansatte

  1. Med personopplysninger er ment opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

   Med personregistre er ment registre, fortegnelser m.m. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte person kan finnes igjen.

  2. Ledelsen skal i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeide retningslinjer for bruk av personopplysninger. Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensyn til bedriftens administrasjon og virksomhet, jfr. lov om behandling av personopplysninger.

   Retningslinjene skal som et minimum beskrive:

   - Hvilke registre for personopplysninger som skal benyttes, og hvilke opplysninger som skal inngå i de forskjellige registre.

   - Hvordan personopplysninger skal behandles og benyttes.

   - Hvem som skal ha adgang til personopplysninger, og hvilke opplysninger forskjellige brukere skal ha adgang til.

   - Tiltak som skal sikre at uvedkommende ikke får tak i personopplysninger, og regler for makulering av slike opplysninger.

  3. Bruken av eventuelle systemer for innhenting av arbeidsmengdestatistikk/ volumstatistikk, fastlegges i den enkelte Bedriftsavtalen.

  4. Når det gjelder systemer for lagring og bruk av personopplysninger, vises det til lov om behandling av personopplysninger, samt til forskrifter gitt i medhold av loven.