§ 25 Finansiering

Gå til hovedinnhold

§ 25 Finansiering

  1. Utgiftene til opplæringen fordeles med 50 % på de bedrifter som er tilsluttet Finans Norge, dog slik at tilskuddet fra bedriftene er begrenset oppad til kr. 154,- pr. år for hvert medlem av Finansforbundet.Tilskuddets størrelse kan være gjenstand for forhandlinger mellom tariffpartene ved de generelle tariffrevisjoner.

  2. Det er en forutsetning for bedriftenes tilskuddsordning at den resterende del av utgiftene (50 %), skaffes til veie fra Finansforbundet.

  3. De innkomne midler inngår i et fond som i sin helhet disponeres av Finansforbundet i samsvar med formålet i § 24 nr.1. Utgifter til tillitsvalgte eller representanter for de tillitsvalgte som deltar på kurs, konferanser o.l. arrangert i fellesskap av Finansforbundet og Finans Norge, dekkes av fondets midler.

    4. Bedriftenes tilskudd innkreves av Finans Norge basert på antall medlemmer i Finansforbundet i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. januar hvert år. Tilskuddsbeløpet overføres en gang hvert halvår, første gang innen 1. juli til en spesiell konto som disponeres av Finansforbundet.

  4. Finansforbundet står ansvarlig for at forbundets andel av fondet blir fylt.