Kapittel 7 - Finansforbundets opplysnings- og utviklingsfond

Gå til hovedinnhold

Kapittel 7 - Finansforbundets opplysnings- og utviklingsfond

 • § 24 Formål

  1. Fondet har til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplæring av Finansforbundets tillitsvalgte.

  2. Tiltakene skal blant annet ta sikte på:

   a) Opplæring med særlig vekt på organisasjonsarbeid, avtaler, planlegging, saksbehandling, samarbeidsspørsmål, organisasjonsutvikling, likestilling, informasjonsteknologi, økonomi og vernearbeid.

   b) Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak.

   c) Fremme av sunn og riktig rasjonalisering med sikte på økt effektivitet.
 • § 25 Finansiering

  1. Utgiftene til opplæringen fordeles med 50 % på de bedrifter som er tilsluttet Finans Norge, dog slik at tilskuddet fra bedriftene er begrenset oppad til kr. 154,- pr. år for hvert medlem av Finansforbundet.Tilskuddets størrelse kan være gjenstand for forhandlinger mellom tariffpartene ved de generelle tariffrevisjoner.

  2. Det er en forutsetning for bedriftenes tilskuddsordning at den resterende del av utgiftene (50 %), skaffes til veie fra Finansforbundet.

  3. De innkomne midler inngår i et fond som i sin helhet disponeres av Finansforbundet i samsvar med formålet i § 24 nr.1. Utgifter til tillitsvalgte eller representanter for de tillitsvalgte som deltar på kurs, konferanser o.l. arrangert i fellesskap av Finansforbundet og Finans Norge, dekkes av fondets midler.

   4. Bedriftenes tilskudd innkreves av Finans Norge basert på antall medlemmer i Finansforbundet i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. januar hvert år. Tilskuddsbeløpet overføres en gang hvert halvår, første gang innen 1. juli til en spesiell konto som disponeres av Finansforbundet.

  4. Finansforbundet står ansvarlig for at forbundets andel av fondet blir fylt.
 • § 26 Regnskap

  1. Ved hvert regnskapsårs avslutning utarbeider Finansforbundet et årsregnskap som skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

  2. Regnskapet sendes til Finans Norge sammen med en spesifisert oppgave over de tiltak som er gjennomført i løpet av året, herunder oppgave over antall deltakere og varighet på de enkelte kurs/konferanser
 • § 27 Oppløsning

  1. Dersom midlene ikke brukes etter sin forutsetning, settes tilskuddsordningen ut av kraft etter at saken har vært drøftet mellom partene.

  2. Dersom tilskuddsordningen opphører, skal eventuelle udisponerte midler deles likt mellom Finansforbundet og Finans Norge.