Kapittel 5 - Ansettelse, oppsigelse og permittering

Gå til hovedinnhold

Kapittel 5 - Ansettelse, oppsigelse og permittering

 • § 18 - Prøvetid - fast ansettelse

  1. Ved ansettelse, kan bedriften skriftlig forlange at den ansatte gjennomgår en prøvetid på 6 – seks – måneder, jfr. § 19, nr. 5. 

  2. Den ansatte skal i prøvetiden holdes orientert om sin utvikling. 

  3. Det er ikke adgang til å inngå avtale om ny prøvetid for ansatte som går over i annen stilling i samme virksomhet, med mindre vedkommende gis rett til å gå tilbake til sin tidligere stilling i virksomheten. Fast ansatte som slutter i bedriften, og innen 3 år deretter på ny blir ansatt i samme bedrift, har krav på fast ansettelse fra tiltredelse. 

  4. Denne paragraf gjelder ikke vikarer.
 • § 19 Oppsigelsesfrister

  1. For fast ansatte gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 3 måneder.

  2. Blir en ansatt sagt opp etter minst 10 års sammenhengende tilsetting i samme bedrift, skal oppsigelsesfristen være minst 4 måneder dersom oppsigelsen finner sted etter at den ansatte har fylt 50 år, minst 5 måneder etter fylte 55 år og minst 6 måneder etter fylte 60 år.

   Den ansatte kan likevel si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst 3 måneder. Ved skriftlig avtale mellom ledelse og tillitsvalgte, kan de frister som er fastsatt ovenfor forlenges.

  3. Oppsigelse må skje skriftlig

  4. Oppsigelsesfrister som er fastsatt i nr. 1 og 2, løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

  5. For ansatte i prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 14 dager
 • § 20 Prosedyrer for rasjonalisering og driftsinnskrenkning

  1. Dersom bemanningsreduksjoner er nødvendig, skal ledelsen så tidlig som mulig innlede drøftelser med de tillitsvalgte. Bemanningsreduksjoner skal så langt det er mulig ordnes ved hjelp av naturlig avgang og frivillige tiltak. Finner bedriftens ledelse ikke å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den grunngi sitt syn. Det settes opp protokoll fra drøftelsene, som undertegnes av begge parter. Bestemmer ledelsen at oppsigelser må foretas, skal ledelse og tillitsvalgte drøfte avgjørelsen med sikte på å

   - begrense omfanget av oppsigelser og
   - avhjelpe skadevirkningene ved oppsigelsene.

   En måte å avhjelpe skadevirkningene på, vil kunne være å avtale en slutt-vederlagsordning for de berørte ansatte. Partene anbefaler at slik avtale inngås. Ledelse og tillitsvalgte kan la seg bistå av tariffpartene.

  2. Oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold kan ikke gjennomføres før tidligst 2 måneder etter at beslutning om oppsigelser er fattet.

  3. Ved oppsigelse på grunn av rasjonalisering/innskrenk ninger, skal ansienniteten i bedriften under ellers like vilkår, følges. Bedriften har i denne forbindelse også et særlig ansvar overfor eldre arbeidstakere. Før oppsigelser iverksettes, skal utvelgelseskriteriene drøftes med de tillitsvalgte.

  4. Ved oppsigelser på grunn av rasjonalisering/innskrenkninger skal bedriften legge vekt på de tillitsvalgtes funksjon og den spesielle stilling de har i bedriften. Før beslutning om oppsigelse av tillitsvalgt fattes, skal spørsmålet drøftes mellom øverste ledelse/HR- leder og bedriftens hovedtillitsvalgte.

  5. For ansatte med minst 3 års tjenestetid i bedriften og som er sagt opp på grunn av rasjonalisering/innskrenkninger, utvides fortrinnsretten etter arbeidsmiljølovens § 14-2 med ytterligere 1 år. Denne utvidede rettighet er betinget av at den ansatte selv gir bedriften melding om at denne utvidede rettighet ønskes benyttet.
 • § 21 Permittering av ansatte

  1. Permittering kan foretas:

   a) Når partene i den enkelte bedrift har truffet avtale om dette i samsvar med Hovedavtalens § 8.

   b) Når det er inntruffet slike uforutsette hendinger som er nevnt i arbeids-miljølovens § 15-3 (10).

   c) Når konflikt som omfatter del av bedriftens arbeids takere medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. I forbindelse med lovlig konflikt i bedriften kan de som omfattes av frikretsen ikke permitteres.

   d) Når Finans Norge og Finansforbundet av andre grunner gir samtykke.

  2. Partene er enige om at permitteringsinstituttet synes lite aktuelt i finansnæringen. For så vidt gjelder lønn i permitteringstiden, vises til lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988 nr. 22.

  3. Dersom permitteringen skal foretas, er Finans Norge og Finansforbundet enige om å følge de til enhver tid gjeldende permitteringsregler i Hovedavtalen mellom NHO og YS.