§ 17 Likestilling

Gå til hovedinnhold

§ 17 Likestilling

 1. 1. Alle ansatte gis de samme muligheter for personlig og faglig utvikling og skal stilles likt – uansett kjønn – med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement.

 2. For å nå dette målet, er partene enige om å sette i verk tiltak dels med sikte på å oppnå snarlige virkninger og dels med sikte på – etter at man har vunnet mer erfaring – å oppnå mer langsiktige virkninger.

 3. Partene er klar over at likestilling mellom kjønnene ikke kan oppnås uten at det i en overgangsperiode finner sted forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige ansatte og/eller arbeidssøkere, slik at kvinner gis visse fordeler fremfor menn hvor forholdene ellers er like.

 4. Partene mener at arbeidet for likestilling i hovedsak må foregå innen den enkelte bedrift. Det er i denne forbindelse viktig at alle som har lederfunksjon i bedriften arbeider aktivt for å oppfylle denne avtales intensjoner.

 5. Alle ansatte skal gis informasjon om innholdet i næringens målsetting om likestilling og om hvordan likestillings arbeidet er organisert i bedriften.

 6. I den enkelte bedrift skal det, hvis en av partene ber om det, utarbeides handlingsplan for likestilling.

 7. Dersom bedriftsledelsen eller tillitsutvalget ber om det, skal det opprettes eget likestillingsutvalg.

 8. Det skal utarbeides statistisk materiale til å belyse resultatet av likestil-lingsarbeidet i bedriften.

 9. Samarbeidsutvalget drøfter fortløpende hvilke tiltak som bør gjennomføres og vurderer derunder behovet og mulighetene for
  - i samarbeid med lønns- og ansettelsesutvalget å utforme interne og eksterne utlysninger av stillinger slik at det motiverer det underrepresenterte kjønn til å søke stillingene,
  - å motivere kvinner og gi dem bedre muligheter for videreutdannelse, også lederopplæring, som kvalifiserer til mer krevende og ansvarsfullt arbeid,
  - å arrangere likestillingsseminarer/møter og andre utviklingstiltak, å øke andelen av kvinner med sikte på lik representasjon i alle komiteer og utvalg,
  - å gjennomføre mentorprosjekter i bedriften.

 10. Samarbeidsutvalget utarbeider hvert år en kortfattet rapport om det arbeid som er utført i bedriften i henhold til avtalen.

 11. Det skal arrangeres kurs i møteledelse og diskusjons teknikk hvor kvinnelige ansatte spesielt inviteres til å delta.

  Målet med kurset er å gi kunnskaper til ansatte som ønsker å utvikle sine ressurser. De bedrifter som velger å arrangere egne kurs, skal gjøre dette minst en gang i avtale perioden. De øvrige bedrifter holder på samme måte minst ett felleskurs. Finansforbundets og Finans Norges sekretariater har ansvaret for at felleskurs arrangeres. Utgiftene belastes den enkelte bedrift i henhold til antall deltakere.

  Kursets innhold lages i samråd med de tillitsvalgte og bør gi kunnskaper om
  - forberedelse til møter og egen fremføring
  - presentasjonsteknikk
  - kommunikasjon – begrepet og prosessen
  - møteledelse og møtedeltakelse.

  Personalsjef og leder av tillitsutvalget skal i fellesskap forestå utvelgelsen av deltakere. Ved uenighet ligger avgjørelsen hos personalsjef. Kurset skal ha en varighet på 2 - 4 dager.

  Dersom partene i bedriften er enige om andre tiltak enn dette kurset kan disse/dette tiltak erstatte kurset.