§ 15 Samarbeidsutvalg – Arbeidsmiljøutvalg

Gå til hovedinnhold

§ 15 Samarbeidsutvalg – Arbeidsmiljøutvalg

A. Samarbeidsutvalg

 1. I bedrifter med mer enn 50 fast ansatte, etableres et samarbeidsutvalg. Såfremt ledelse og de tillitsvalgte er enige om det, kan bedriften unnlate å ha samarbeidsutvalg. I slike tilfelle skal ledelsen og de tillitsvalgte ivareta de saksområder som fremgår av denne paragraf. Den praktiske gjennom-føringen av en slik ordning – herunder beslutningsmyndighet i nr. 6 – skal avtales mellom ledelse og tillitsvalgte i den enkelte bedriftsavtale.

 2. Samarbeidsutvalget skal være paritetisk sammensatt og ha 6 medlemmer. Det skal utnevnes et tilsvarende antall vara -medlemmer. De som velges, må ha vært ansatt i bedriften i minst 12 måneder. Minst en av de ansatte representanter, og minst ett av varamedlemmene skal være tillitsvalgt i bedriften.

  Dersom begge parter er enige om det, kan utvalget ha flere enn 6 medlemmer.

 3. Funksjonstiden for utvalgets medlemmer er inntil 2 år ad gangen.

 4. Utvalgets leder og nestleder velges vekselvis for ett år av gangen. Den part som ikke har leder for utvalget, velger nestleder.

 5. Utvalget skal:

  a) Medvirke til å skape og videreutvikle et godt samarbeid innen bedriften.

  b) Arbeide for å stimulere de ansattes interesser for bedriftens arbeidsopp-gaver, økonomi og driftsresultat, og gjennom opplysning skape forståelse for bedriftens samfunnsmessige betydning, samt gi impulser for utformingen av bedriftens policy.

  c) Påse at bedriftens rekrutterings- og opplæringspolitikk må reflektere de kunnskaps- og kompetansekrav som fremtidig drift antas å ville innebære, jfr. kapittel 6.

  d) Forelegges og gi uttalelse om forslag til årsbudsjett, herunder delbudsjett vedrørende utdanningsutgifter.

  e) Drøfte påtenkte endringer i virksomheten av vesentlig karakter og på-tenkte tiltak som angår sysselsetting og arbeidsforhold for større grupper av ansatte.

  Det er av vesentlig betydning at sakene så vidt mulig fremlegges før bedriften fatter sine vedtak.

 6. Utvalget kan treffe beslutning innen følgende saksområder:

  a) Generelle retningslinjer for utforming og oppfølging av den faglige opplæring, herunder opplæring i produktkunnskap, innenfor rammen av bedriftens politikk.

  b) Fordeling av velferdsmidler innen en fastlagt budsjettramme.

  c) Prinsipielle retningslinjer for lån til ansatte, hvor det skal fremgå hvilke vilkår den ansatte må oppfylle.

 7. Samarbeidsutvalget kan også behandle og eventuelt avgjøre andre saker som blir delegert til utvalget.

 8. Ved stemmelikhet i saker som nevnt i pkt. A, nr. 6 og 7, avgjøres saken av bedriftens ledelse.

 9. Som hovedregel skal det avholdes møte minst en gang i kvartalet. Utvalgets leder innkaller til møtene med minst sju dagers varsel. Det sendes samtidig oppgave over de saker som fra begge sider ønskes behandlet. Det føres referat fra møtene.

 10. Samarbeidsutvalgets medlemmer og varamedlemmer kan pålegges taushetsplikt i spesielle saker. Tillitsvalgt som er medlem eller varamedlem av samarbeidsutvalget har likevel rett til å søke råd hos Finansforbundet sentralt eller hos sideordnet/overordnet tillitsvalgt i samme bedrift. I slike tilfeller vil taushetsplikten også gjelde for den det søkes råd hos.

B. Felles samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg

 1. Hvis ledelse og tillitsvalgte blir enige om det, etableres et felles samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg som skal behandle både arbeidsmiljøsaker og slike saker som nevnt i pkt. A, nr. 5, 6 og 8.

 2. Dersom ikke minst ett av arbeidsmiljø-/samarbeidsutvalgets medlemmer er§ 13- tillitsvalgt, skal det i tillegg til dem som er valgt etter reglene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, utpekes et medlem til utvalget av og blant de tillitsvalgte. Arbeidsgivers representasjon i utvalget utvides til-svarende. Ved avstemning over vedtak som etter arbeidsmiljølovens § 7-2 hører under arbeids miljøutvalget, har bare de medlemmer (eventuelt vara-medlemmer) som er valgt i henhold til de forannevnte forskrifter, stemmerett.

 3. Det skal fremgå av innkallingen til utvalgsmøtene hvilke saker som er arbeidsmiljø saker og hvilke saker som går inn under samarbeidsutvalgets arbeidsområde.

 4. Arbeidsmiljøutvalget (felles arbeidsmiljø-/samarbeids utvalg) skal medvirke til en oppfølging av systematisk opplæring og trening i sikkerhetsrutiner og bruk av sikkerhetsutstyr med sikte på å styrke sikkerheten for de ansatte. Utvalget skal være spesielt oppmerksom på de sikkerhets- og arbeidsmiljø-problemer som bankfilialer betjent med en ansatt kan representere.

 5. I de saker hvor det i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-2 kan treffes vedtak, gjør lederens stemme utslag ved stemmelikhet, se arbeidsmiljølovens § 7-2 (5) siste setning.

Det felles samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget skal normalt holde 4 møter pr. år. Dersom minst to utvalgs medlemmer krever det, skal utvalget holde møte. Utvalgets leder innkaller til møtene med minst sju dagers varsel. Det sendes samtidig oppgave over de saker som fra begge sider ønskes behand-let. Det føres referat fra møtene.

C. Arbeidsfordeling mellom tillitsvalgte – samarbeids-/arbeidsmiljøutvalg

For å unngå dobbeltbehandling skal det, så langt det er praktisk og rettslig mulig, avtales i den enkelte bedrift hvilke saker som skal behandles av henholdsvis de tillitsvalgte og samarbeids-/arbeidsmiljøutvalget.