§ 11 Tvistenemnd

Gå til hovedinnhold

§ 11 Tvistenemnd

  1. Slik tvistenemnd som omtalt i § 7 nr. 7, skal bestå av en representant fra hver av de parter som har inngått bedriftsavtalen, en representant fra h.h.v. Finans Norge og Finansforbundet, samt ett nøytralt medlem som oppnevnes av bedriftsavtalens parter. Dersom det ikke blir enighet om det nøytrale medlemmet, oppnevnes dette av Riksmekleren.

  2. Tvistenemnden fastsetter selv sine regler for saksbehandling. Som hovedregel skal det avholdes et møte hvor partene redegjør for sine synspunkter.

    Tvistenemnden skal treffe sin avgjørelse uten unødig opphold.

    Tvistenemndens avgjørelse er å betrakte som en tariffavtale